در یک ماه گذشته تعداد زیادی پرونده جیب بریبهکلانتریها ارجاع شده که در آنها مالباختگان اظهار داشته اند که ظرفکمتراز یک ساعت از ربوده شدن کیف و مدارکشان ، کارت های بانکی آنها خالیشدهاست.

[JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY][JUSTIFY]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]flowplayer("player", "http://mashreghnews.ir/scripts/flowplayer-3.1.5.swf");[/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY]بهگزارشپیمانه، شبکه ایران نوشت: این در حالی است که اکثر این افراداظهارداشتهاند که شماره رمز کارت خود را روی کارت یا جای دیگری ننوشتهبودند.

براساس استعلامهایی که از بانکهای صادر کنندهی اینکارتها صورت گرفته،مشخص شده که سارقین بدون سعی و خطا و در اولین باری کهرمز کارت را واردنمودهاند، توانستهاند وارد سیستم بانکی شوند.

بهنظر میرسد کهسارقین با روش هایی که چگونگی آن هنوز کاملا محرز نشده است،به رمز بانکیبرخی شهروندان دست پیدا کرده و اقدام به برداشت از آنهامینمایند.

براساس گزارشهای رسیده از کلانتریها، سارقین پس ازسرقت کارتهای بانکیمقداری از موجودی را نقدا از عابربانکها دریافتمیکنند و پس از مشخص شدنموجودی کارت با مراجعه به مغازههای طلافروشیاقدام به خرید طلا مینمایندتا بدین شکل هیچ اثری از خود به جای نگذارند.

باتوجه به اینکه سقفبرداشت روزانه از کارتهای شتاب 5 میلیون تومان در روزاست، سارقین درهمان ساعات اولیه میتوانند این موجودی را از کارت برداشتنمایند. و درصورتی که صاحب کارت متوجه سرقت کارت خود شود احتمالا پیش ازآنکه بتواندکارت خود را مسدود نماید، تمامی موجودی وی از کارتش برداشت شدهاست.
تصاویر مربوط به یکی از سارقین در حین برداشت از دستگاه خودپرداز که توسط دوربین یکی از شعب بانک ضبط شده است.

سارقحدودبیست دقیقه بعد از برداشت از عابربانک وارد طلافروشی شده و در حالیکه ژاکتخود را درآورده و کلاه به سر گذاشته در حال خرید طلا است.


باتوجهبه شکایات رسیده در این خصوص، عموم مردم باید تا مشخص شدن نتیجهیاینپرونده مراقبتهای بیشتری را از کارتهای بانکی خود داشته باشند و درصورتمفقود شدن کارتشان، بلافاصله کارت خود را مسدود نمایند. [/JUSTIFY]
منبع "سايت خبري تحليلي اقتصادي پيمانه"