آغاز انقلاب فرهنگي فاجعه بار چين
جامجم آنلاين: 43 سال پيش در روز 18 اوت سال 1966 ميلادي انقلاب فرهنگي چينبا چراغ سبز مائوتسه تونگ ، رهبر حزب كمونيست آغاز مي شود. انقلابي كهنتايج فاجعه باري براي مردم چين داشت و حدود 100 ميليون نفر از مردمقرباني آن مي شوند.
سياستجهش بزرگ مائوتسه تونگ نتايج تاسف باري به ويژه در بخش كشاورزي به بارآورده بود. فقط بين سال هاي 1959 تا 1961 ميلادي كه سال هاي قحطي در چينبودند 30 ميليون نفر از گرسنگي جان خود را از دست مي دهند.
مائو تصميمبه انتقاد از خود مي گيرد و مقام رياست جمهوري را ناگزير در سال 1959ميلادي به ليو شائوچي يك رهبر ميانهروتر واگذار مي كند.
با اين حال مقام رياست جمهوري به مراتب كم اهميت تر از رهبري حزب كمونيست بود كه مائو براي خود حفظ مي كند.
ليوشائوچي در حزب كمونيست محبوبيت داشت اما او مانند مائو تسه تونگ يك نظريهپرداز نبود و حريفش را دستكم گرفته بود.مائو اندك اندك زمينه را براي حذفرقبا آماده مي كرد.او ماه ها به تبليغات «ضد تجديدنظر طلبي» دامن زد.
سرانجامبا دستور مائو دانش آموزان ، دانشجويان و جوانان گارد سرخ كه افكارشان تحتتاثير قرار گرفته بود به هرچه كه نماد دوره قديم بود ، حمله ور مي شوند.
آنهابه تعقيب اعضاي قديمي جناح راست حزب كمونيست ، افراد تحصيل كرده ، پزشكان، استادان دانشگاه و آموزگاران مي پردازند.بسياري از آنها به قتل رسيده يابه مزارع و بيابان هاي باير فرستاده مي شوند تا در آنجا از گرسنگي ،بيماري و بدرفتاري جان خود را از دست دهند.

ليو شائوچي دستگير شده و به اتهام اينكه ايدئولوژي را فداي رونق اقتصادي كرده به زندان افتاده و در شرايط مشكوكي در زندان مي ميرد.
دنگ شيائوپينگ كه پس از مرگ مائو رهبر چين مي شود به نوبه خود زنداني مي گردد.
بسيارياز اماكن تاريخي ، معابد قديمي در جريان انقلاب فرهنگي كه بيشتر به يكجنون همگاني جوانان و نوجوانان شبيه بود، تخريب مي گردند.
افراط گراييبه اندازه اي مي رسد كه كودكان 10 - 12 ساله پدر و مادرشان را به تجديدنظرطلبي متهم كرده و به دست گاردهاي سرخ مي سپردند.
سرانجام با تلاش هايچوئن لاي ، نخست وزير چين كه از شخصيت هاي بسيار معتبر حزب كمونيست و يارديرينه مائو بود اندكي از شدت و حدت انقلاب فرهنگي كاسته مي شود.
بااينكه از اوايل سال 1970 ميلادي اندكي از شدت انقلاب فرهنگي كاسته مي شوداما تا سال 1976 ميلادي اين انقلاب ادامه يافت و عوارض جبران ناپذيري برايمردم و كشور چين به بار آورد.
به اين ترتيب ، در روز 18 اوت سال 1966 ميلادي انقلاب فرهنگي چين با چراغ سبز مائوتسه تونگ رهبر حزب كمونيست چين آغاز مي شود.
مائوبراي از بين بردن رقبايش و كادرهاي قديمي و ميانه رو حزب «تجديدنظر طلبي»را بهانه كرده و گاردهاي سرخ جوان ، دانش آموزان و دانشجويان را به جاناعضاي حزب ، افراد تحصيلكرده و حتي مردم عادي مي اندازد.
انقلاب فرهنگيچين يكي ديگر از سياهترين دوران حكومت مائوتسه تونگ در چين بود كه درجريان آن دستكم 100 ميليون نفر از مردم اين كشور قرباني مي شوند.
منبع جام جم اونلاین