در سالروز كودتاي 28 مرداد؛
ارتش آفتاب بيش از 500 وب سايت انگليسي و آمريكايي را هك كرد
خبرگزاري فارس: گروه موسوم به ارتش آفتاب بيش از 500 وب سايت انگليسي و آمريكايي را هك كرد.بهگزارش گروه "فضاي مجازي " خبرگزاري فارس نويسنده وبلاگ بلوغ سياسي درآخرين پست خود نوشت: گروه موسوم به ارتش آفتاب بيش از 500 وب سايت انگليسيو آمريكايي را هك كرد.

در بين سايت هاي هك شده بيش از 10 سايتدولتي بريتانيا وجود دارد.گروه موسوم به ارتش آفتاب كه چندي پيش 9 دامنهاز سايت سازمان هوافضاي آمريكا را هك كرده بود اينبار و در حركتي ميهنپرستانه در سالروز كودتاي 28 مرداد بيش از 500 وب سايت انگليسي و آمريكاييرا هك كرد.

در سايت هك شده به دو زبان فارسي و انگليسي نوشته شدهاست :57 سال پيش در چنين روزي سازمان مخفي اطلاعات بريتانيا و سازماناطلاعات مركزي آمريكا (سيا) دولت محمد مصدق را تنها به جرم جلوگيري ازچپاول ثروت ملي ايران(نفت) با يك كودتاي نظامي كنار گذاشت...عمليات آژاكسكه بعد ها اطلاعاتي از آن در اختيار عموم قرار گرفت تنها براي دسترسيدوباره ي انگلستان به منابع نفت ايران و چپاول دوباره ي آنها پياده سازي واجرا شد. هدف ما از تغيير چهره ي وبسايت هاي شما ياد آوري گذشته ي سياهانگلستان است گذشته اي كه به هيچ عنوان قابل افتخار نيست و ننگ آن تا ابدبر بريتانيا خواهد ماند . در ادامه آمده است: اگر ديروز شعار بريتانياغروب نكردن خورشيد در امپراطوري انگلستان بود امروز نفرت از امپرياليزم كهدر راس آن انگليس و آمريكا قرار دارند هيچ گاه از قلب ها پاك نمي شود.