روزنامه كرهاي دونگا:
تحريم ايران به شركتهاي كرهاي آسيب ميزند
خبرگزاريفارس: يك روزنامه كرهاي نوشت: كره جنوبي از بانكهاي داخلي خود خواسته كهراهي قانوني براي ادامه تبادل مالي با ايران بيابند.


بهگزارش فارس، روزنامه كرهاي دونگا در گزارشي نوشت كه كره جنوبي ازبانكهاي خود خواسته تا راهي قانوني براي ادامه تبادل مالي با ايرانبيابند.
اين گزارش ميافزايد: اين درخواست، پس از تعليق شعبه سئول بانك دولتي ملت كه مشمول تحريمهاي سازمان ملل ميشد، ارائه شده است.
اينگزارش با يادآوري اينكه ايران و كره، سالانه 4 ميليارد دلار تبادل تجاريدارند كه دو سوم اين ميزان از سئول انجام ميگيرد، مينويسد: يك مقام آگاهدر بانك تجاري كره، از جستجوي يك راه مطمئن و امن براي ادامه تبادلات ماليبا ايران خبر داد.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: از آنجايي كهآمريكا و اروپا ايران را تحريم كردهاند، دلار و يورو نميتواند در معاملهكره با ايران به كار رود و چون احتمال دارد كه ژاپن و امارات نيز به تحريمآمريكا پاسخ مثبت دهند، ين و درهم نيز نميتواند به عنوان يك واسطه ارزيمناسب ميان ايران و كره استفاه شود.
اين گزارش ميافزايد: به هميندليل، بيش از 2 هزار شركت كوچك و متوسط كرهاي نميتوانند به تجارت باايران ادامه دهند و با خطر ورشكستگي روبرو هستند، بطوريكه بر اساس آماررسمي دولت كره، 56 درصد شركتهاي كوچك و متوسط كرهاي، از تحريم ايرانمتضرر شدهاند.
دونگا در پايان يادآور شد است: يك مقام دولتي، خواهاناقدام فوري دولت در كمك به شركتهاي كرهاي شد و پيشنهاد كرد كه معاملاتايران و كره از طريق يك كشور واسطه ادامه يابد و يا اينكه به اين شركتهاوامهاي اضطراري داده شود.