اولينبانك اسلامی بلژيك به همت «محمد بوليف» رئيس انجمن «Muslim Executive» واقتصاددان مسلمان مقيم اين كشور در بروكسل تأسيس میشود.
به گزارشخبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از trendstop.rnews، «محمد بوليف» درگفتوگو با مطبوعات بلژيك با بيان اين مطلب گفت: اميدوارم كه بانكهایبلژيك در تأسيس اين بانك اسلامی همكاری كنند ولی در حال حاضر مسئولان اينبانكها با احتياط به اين مسأله نگاه میكنند.
وی افزود: در صورتی كهبانكهای بلژيك برای همكاری اعلام آمادگی نكنند، با مؤسسات مالی و اقتصادیكشورهای حوزه خليج فارس از جمله كويت و قطر در اين رابطه گفتوگو خواهيمكرد.
وی در رابطه با تأسيس اولين بانك اسلامی بلژيك با مسئولان«كميسيون امور بانكداری، صنعت و بيمه بلژيك» بحث و گفتوگو كرده و درانتظار پاسخ نهايی كميسيون مزبور است.