افسانه ای از فداکاری زنان ! ...[HIGHLIGHT=#f3f3f3]بر بالای تپهای در شهر وینسبرگ آلمان، قلعه ای قدیمی و بلند وجود دارد که مشرف بر شهر است.
اهالی وینسبرگ افسانه ای جالب در مورد این قلعه دارند که بازگویی آن مایه مباهات و افتخارشان است.

افسانه حاکی از آن است که در قرن 15، لشکر دشمن این شهر را تصرف و قلعه را محاصره میکند.
اهالی شهر از زن و مرد گرفته تا پیر و جوان، برای رهایی از چنگال مرگ به داخل قلعه پناه میبرند.
فرماندهدشمن به قلعه پیام میفرستد که... قبل از حمله ویران کننده خود حاضر استبه زنان و کودکان اجازه دهد تا صحیح و سالم از قلعه خارج شده و پی کار خودروند.

پس از کمیمذاکره، فرمانده دشمن به خاطر رعایت آیین جوانمردیو بر اساس قول شرف، موافقت میکند که هر یک از زنان در بند، گرانبها تریندارایی خود را نیز از قلعه خارج کند به شرطی که به تنهایی قادر به حمل آنباشد.

نا گفته پیداست که قیافه حیرت زده و سرشار از شگفتی فرماندهدشمن به هنگامی که هر یک از زنان شوهر خود را کول گرفته و از قلعه خارجمیشدند بسیار تماشایی بود.
[/HIGHLIGHT]