پنجشنبه گذشته، طوفان سریعی شهر زوریخ در سوییس رادرنوردید و در عین حال، فرصت مناسبی را برای عکاسی از صاعقهها ورعدوبرقها فراهم آورد. عکاس آسوشیتدپرس هم حرکت افقی این صاعقه و برخوردآن را به برج روی تپه ثبت کرد.

صاعقهها و رعدوبرقها، جریانهایالکتریکی بسیار قدرتمندی هستند که در اثر مالش ابرها به یکدیگر و ایجاداختلاف پتانسیل الکتریکی بین ابرها یا ابر و زمین اتفاق میافتد. صاعقهمعمولا به نقاط مرتفع و نوکتیز برخورد میکند، چرا که چگالی بارهایالکتریکی در آن نقاط زیاد است._________________