دوستان ، مطلب امروز از نویسنده و محققی استفرانسوی که در سال 1886 با نام ، رنه ژان ماری گنون ، در حومه پاریس متولدشد و در سال 1951 با نام ، عبدالواحد یحیی ، در مصر فوت نمود .

دلایل عمیق گرایش رنه گنون به سیر و سلوک اسلامی همواره برای هموطنانش مبهم ماند وتغییر مذهب او موجب شگفتی جهان غرب شد .

مطلب امروز گرفته شده از فصلی از یکی از کتابهای او به نام ، اسلام و تائوئیسم ، است . فصلی با نام : نگرشی بر کف دست .

«... بطن علوم سنتی برای غربیان غریب و دور از ذهن است و درک طبیعت حقیقیاین علوم برای ایشان دشوار می باشد . امروزه اکثر علوم سنتی برای غربیانکاملا از دست رفته اند و از بقیه این علوم جز تفاله ای بی شکل و مسخ شدهچیزی باقی نمانده است تا آنجا که به سطح دستورالعملهای تجربی و " فنپیشگویی " تنزل یافته اند و مسلما فاقد هرگونه ارزش اعتقادی هستند .

بایک مثال می کوشیم تا دور بودن برداشت غربی های کنونی را از واقعیت نشاندهیم . از اینرو اشاره ای چند به اسرار کف دست ( علم الکف ) در حکمت باطنیاسلام می کنیم .

اسرار کف دست هرچند برای کسانی که هیچ اطلاعی ازاین علم ندارند ، شگفت جلوه خواهد کرد ، در شکل اسلامی اش مستقیما به ،علم الاسماء ، وابسته است . قرارگیری خطوط اصلی در کف دست چپ شکل عدد 81را می سازد و در کف دست راست 18 را که مجموع آنها 99 یعنی مجموع اسماءالهی است .... و نام الله را پنج انگشت هر دست می سازد : بدین ترتیب کهانگشت کوچک الف ، انگشت دوم لام ، انگشت میانی و انگشت اشاره لام دوم ، وانگشت شست ه را می سازد و استفاده از شکل دست در مراسم و سنن اسلامی بهعنوان یک سمبول که در همه کشورهای اسلامی به کار می رود از اینجا ناشی میشود ....

.... در کتاب ایوب باب سی و هفتم آمده است : دست هر انسانرا مختوم می سازد ، تا جمیع مردمان اعمال او را بدانند . که به اعتقاد مااین مطلب بی ارتباط با نقش اساسی دست در آئین های تبرک و تقدس نیست ....از سوی دیگر رابطه بین بخش های مختلف دست با ستارگان و کواکب عموما شناختهشده و در کف شناسی غربی نیز موجود است ، اما در حالی که کف شناس غربی درآن جز علائم قراردادی چیزی نمی بیند ، در علم الکف پیوندی واقعی بین کفشناسی و ستاره شناسی وجود دارد ....

مطالعه دست چپ طبیعت فرد رانشان می دهد ، یعنی مجموعه تمایلات توانایی ها و استعدادها و در واقعشخصیت مادرزادی او را به ما می نمایاند . اما آنچه را که اکتسابی است دردست راست می یابیم که خطوط آن دائما در تغییرند ....

این اشارات مختصر نشان می دهد که چگونه یک دانش سنتی نظام یافته کاملا به اصول اعتقادی یک دکترین وابسته و پیوسته است .... »
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]