در پی اکتشافات پی در پی و بزرگی که طی ماه ها وسال جاری در علم فیزیک رخ داده است هفت بخش از شگفت انگیزترین این کشفیاتمعرفی شده است.

علم فیزیک به تازگی توانسته است بخشهایی از قسمتهاینامحسوس و غیر قابل مشاهده جهان را برای انسانها آشکار سازد. از گره زدنرشته های نوری تا کشف ضد ماده. نشریه لایو ساینس هفت مورد از شگفت انگیزترین اکتشافات جدید علم فیزیک را معرفی می کند.

محصور کردن اشباح:یکی از غریب ترین پیش بینی های نظریه کوانتوم این است که می توان ذرات رابه دام انداخت و به این شکل حتی اگر ذرات در فضا از یکدیگر جدا شوند زمانیکه پدیده ای در رابطه با یکی از آنها رخ دهد، ذره دیگر نیز نسبت به آنپدیده از خود واکنش نشان می دهد. دانشمندان در ژوئن سال گذشته اعلام کردندموفق به اندازه گیری میزان درگیری ذرات در نوعی جدید از سیستم ذره ای شدهاند، سیستمی متشکل از دو جفت ذره مرتعش. این اولین باری است که دانشمندانتوانسته اند الگوی حرکتی ذرات محصور شده را به دست آورند. پدیده ای که میتواند شمایلی از جهانی بزرگتر به شمار رود.

گره زدن نور: شایداینگونه به نظر آید که نور در مسیری مستقیم حرکت می کند اما به تازگی روشیبرای گره زدن آن ابداع شده است. در ژانویه سال جاری محققان گزارش دادند بااستفاده از هلوگرامی که کنترل آن به عهده رایانه بوده است توانسته اندپرتوهای نور لیزر را گره بزنند. هولوگرام که جریان نور را کنترل می کند بهشکلی ساخته شده بود تا بتواند نور را در شکل و مسیری ویژه هدایت کند. دراین کشف از دامنه ای از علم ریاضی به نام نظریه گره برای مطالعه بر رویگره های به دست آمده بر روی نور استفاده شد.

خلق ذره جدیدی از ضدماده: به واسطه برخورد دادن دو ذره با یکدیگر در سرعتی نزدیک به سرعت نوردر یک برخورد دهنده اتمی، دانشمندان نوعی جدید از ماده که تا به حال هرگزمشاهده نشده بود را خلق کردند: آنتی هایپرتریتون. این ذره از جهات مختلفیبسیار شگفت انگیز است زیرا یک ماده عادی نبوده و یک ضد ماده است که هرزمان با ماده عادی تماس برقرار کند آن را نابود خواهد ساخت. همچنین آنتیهایپرتریتون ذره ای است که به آن ماده بیگانه می گویند زیرا از بخشهاینادری ترکیب شده است که کوارکهای بیگانه نام دارند.

ساخت نقاطمغناطیسی شناور برای رسیدن به انرژی هسته ای کیهانی: انرژی هسته ای، ترکیبهسته اتم ها در داخل ستاره ها یکی از اهداف طولانی مدت است که انسانها درپی دستیابی به آن بوده و هستند. در صورتی که دانشمندان بتوانند به اینانرژی دست یابند در واقع به منبعی قدرتمند از انرژی که از تاثیرات منفیزیست محیطی اندکی برخوردار است، رسیده اند. در ژانویه سال 2010 دانشمندانبا اعلام ساخت مغناطیسهای شناوری که قادرند شرایط مورد نیاز برای تولیداین انرژی را فراهم آورد یک قدم به دستیابی به این منبع انرژی نزدیکترشدند.

نور ماده را تا می کند: در حالی که مشاهده منحرف کردن یاخمیده کردن نور به واسطه ماده امری طبیعی به شمار می رود، دیدن خم شدنماده توسط نور یکی از عجیب ترین پدیده هایی است که فیزیکدانان به تازگیشاهد آن بوده اند. این پدیده طی آزمایشی در ماه مارچ سال جاری گزارش شدهاست که طی آن دانشمندان رشته هایی از روبانهای نانو ذرات را با برخورددادن پرتوهای نور به شکل مارپیچ درآوردند.

سه قلوهای شگفت انگیز:دانشمندان با استفاده از اتمهای لیتیوم توانستند یکی از سمبلهای باستانیریاضی را به نام "حلقه های برومین" بازخلق کنند. این حلقه ها سه حلقه درهمهستند که در صورت برداشتن هر یک از آنها، هر سه حلقه از یکدیگر جدا خواهندشد. فیزیکدانان از گذشته می دانستند که ذرات از توانایی تشکیل دادن چنینحلقه هایی برخوردارند اما تا کنون هیچکس موفق به خلق این سمبل نشده بود.این حلقه ها در دسامبر 2009 و چهل سال پس از اولین پیش بینی فیزیکدانان ازاین ویژگی ذرات ارائه شدند.

سوپ کوارک-گلون: یکی دیگر از بخشهایشگفت انگیز علم فیزیک نیز به واسطه برخورد دهنده "بروکهاون" در فوریه سالجاری کشف شد. این برخورد دهنده طی آزمایشی توانست ترکیبی از کوارک - گلونیا سوپ کوارک - گلونی به وجود آورد ترکیبی که در آن پروتونها و نوترونهابه بخشهای سازنده اصلی خود یعنی کوارکها و گلونها شکسته می شوند. اینآزمایش به واسطه برخورد قدرتمند اتم طلا در حرارتی برابر چهار تریلیوندرجه سلسیوس انجام گرفت، شرایطی که حرارت آن از مرکز خورشید 250 هزار بارداغتر بوده و با شرایطی که پس از تولد جهان موجود بوده برابری می کندهمچنین این بالاترین حرارتی است که تا به حال بر روی زمین به وجود آمدهاست.