هرگز ناامید نشویم
محتاط باشیم
با آرزو مانوس شویم
تمام توانمان را برای موفقیت بکار گیریم
قدر نعمت های خدا را بدانیم
صرفه جو باشیم
از کنار هم بودن لذت ببریم
با هم آینده را بسازیم
از تنهایی گریزان باشیم
منافع جمع را بر منافع خودمان ترجیح دهیم.
منبع:
قصر دانش