همیشه به تاثیر منفی فعالیت های بشر بر محیط زیستاشاره می شود٬نظیر ناتوانی نوزاد لاک پشتان در پیدا کردن مسیر خود در دریابه دلیل الودگی اب؛اما به ندرت از تاثیر اقدامات بشر بر میزان انعکاس نورموجود در طبیعت سخن گفته شده است. براساس تحقیقی جدید٬نوری که مولد انعکاسامواج بر ساخته های دست بشر است٬حیات و تولید مثل حیوانات و حشرات بسیاریرا تهدید می کند. به طور طبیعی٬نور موجی است که در تمام جهات انتشار مییابد٬اما در برخورد با بعضی مواد٬تغییراتی می یابد و در چندین جهت قویترعمل می کند.برای مثال در شرایط مناسب جوی٬مولکول های هوا نور رامتمرکزکرده و از میان ابرهای اسمان عبور دهند؛عکاس ها که براین موضوعواقفند٬برای شکار تصاویر زیبا از فیل.tر های نور استفاده می کنند.دریانوردان و اسکی بازان نیز از عینک های مخصوصی برای متمرکز کردن نوری کهخورشید بر سطح آن و برف می تاباند استفاده کنند تا از شدت این نور خیرهکننده بکاهند. بسیاری از حیوانات٬به خصوص حشرات٬برای تشخیص موقعیت خود نورخورشید را متمرکز می کنن.برای مثال زنبور ها برای شناسایی محیط و جهت یابیاین کار را می کنند.حشرات دیگر هنگام مهجرت٬برای تعیین بهترین مکان تولیدمثل٬اقدام به متمرکز سازی نور می کنند.البته همه این موارد به شرطی امکانپذیر است که هیچ عاملی در محیط زیست ایجاد نکند؛زیرا ساختمان ها٬جادهها٬خودروها٬ استخرها٬وحتی الودگی ها در تمرکز نور و زندگی جانوران اختلالایجاد می کند. همان طور که میدانیم هرچه سطح هموار تر باشد٬نور بهترمتمرکز می شده و انعکاس می یابد.براساس مطالعات انجام شده٬در چنین شرایطیبرای حیوانات٬دام های اکولوژیک در محیط پدید می اید.بعضی از حشرات بر رویاسفالت تخم گذاری می کنند؛و هیچ شانسی وجود ندارد که حشره ای از این تخمسر براورد.حشرات دیگر چاه های ابی را که منبع هیدروکربن هستند٬به اشتباهتالاب تصور می کنند و در ان تخم ریزی می کنند.هیدروژن٬تخم این حشرات رامسموم می کرده و از بین می برد.
برای کاهش این اختلالات٬پیشنهاد می شوددر ساختمان سازی مصالحی به کار گرفته شود که کمتر نور خورشید را منعکس کندو مسیرهای عبور و مرور با موادی سخت و زبر پوشانده شود.
منبع:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]