[JUSTIFY]هنگامی که حفرهای چه به دلیل پوسیدگی و چه به دلیل شکستگی در دندانها ایجاد میشود،باید توسط مادهای به نام آمالگام ترمیم شود.مینایدندان یکی از سختترین مواد موجود در این کره خاکی است. دندانهای ما بهکمک ما میآیند که انواع و اقسام خوراکیها از سخت تا نرم را بجویم و لهکنیم و تحویل دستگاه گوارشمان بدهیم. بجز موارد بسیار محدودی کهبهعنواننواقص مادرزادی محسوب میشوند، دندانهای ما در بدورویش،سفید،محکم وسالم هستند و به خوبی برای انجام وظایف خود آمادهاند.اگر ازدندانهایمان به خوبی مراقبت کنیم، همراهان خوبی برای ما خواهندبود امابا کملطفیهای ما، نظیر عدم رعایت بهداشت و تغذیه نامناسب،باکتریهایدهانی ایجادکننده پوسیدگی دندان، فرصت خوبی پیدا خواهند کرد کهمواد غذایی مناسب را تخمیر کرده، اسیدی تولید کنند که این اسید میتواندمینای سخت دندان را حل کرده و پوسیدگی ایجاد کند. پوسیدگیهای دندانی ازنقاط بسیارکوچک و معمولا بهصورت لکههای سفید رنگی بر روی دندانها آغازمیشود کهدر این مرحله، اگر به خوبی از دندانها مراقبت شده و فلوراید ازطرق مختلفاز جمله دهانشویهها و خمیر دندانها به این لکه سفیدبرسد،پوسیدگی ممکناست متوقف شود. اما اگر روند پوسیدگی متوقف نشود، باادامه فعالیتباکتریها، ناحیه پوسیدگی وسیعتر میشود. از طرفی بافت سختمینا و عاجدندان، توسط اسیدها حل شده، ماده نرم پنیرمانندی بجای دندانبرجا میماندکه قادر به تحمل فشارهای جویدن نخواهد بود و در نتیجهحفرههای پوسیدگیایجاد میشود. در این مرحله است که دیگر پوسیدگیهایدندان قابل برگشتنیست و باید ترمیم شود. اگر پوسیدگی دندانی در حد عاج ومینای دندان باقیمانده باشد، و به ناحیه مرکزی دندان (پالپ یا عصب دندان)دستاندازی نکرده باشد، حفره ایجاد شده توسط مواد ترمیمی دندانپزشکی قابلترمیم استکه به اصطلاح عام به آن « پر کردن دندان » گفته میشود.[/JUSTIFY]


آمالگام و ترکیباتش

هنگامیکه حفرهای چه به دلیل پوسیدگی و چه به دلیل شکستگی در دندانهاایجادمیشود،باید توسط مادهای ترمیم شود. ماده ترمیمی باید تا حد امکانخواصمشابهی با دندان داشته باشد و با محیط بدن انسان نیز سازگارباشد.قدیمیترین ماده ترمیمی در حدود دو هزار سال پیش در مصر استفاده شد.دراین کشور شخصی برای ترمیم دندان خود از قطعهای فلز برنز استفاده کردامابعد از مدتی این فلز اکسیده شد و دندان او به رنگ سبز درآمد. از حدود۰۵۱سال پیش ماده ترمیمی به نام آمالگام وارد عرصه دندانپزشکی ترمیمیشد.آمالگام همان ترکیب فلزیی نقرهای رنگ آشنایی است که در دندانهایبسیاریاز ما بهعنوان پر کردگی قرار دارد.ترکیبات آمالگام

آمالگامآلیاژی است که دو فلز اصلی تشکیل دهنده آن جیوه و نقره هستند.عناصر دیگرمانند قلع و مس هم برای ایجاد بعضی خواص به این ترکیب اضافهشدهاند.آمالگام قبل از ترکیب شدن برای آلیاژ به صورت دو قسمت پودر ومایع وجوددارد. قسمت پودری آن شامل نقره، مس و مقداری قلع است و قسمتمایع نیز ازفلز مایع جیوه تشکیل شده است. در مطب دندانپزشکی ابتدادندانپزشک،قسمتهای پوسیده دندان را تراش داده و دندان را به شکل مناسبیبرای پذیرشماده ترمیمی آمالگام آماده میکند. سپس پودر و مایع آمالگام باهم مخلوطشده،ترکیبی با قوام خمیری ایجاد میکند. که این قوام خمیری حدود۲ تا ۳دقیقه به دندانپزشک فرصت میدهد تا آمالگام را درون حفره دندانقرار دادهو شکل مناسب را برای آن ایجاد کند. پس از این زمان،آمالگامشروع به سفتشدن میکند و آلیاژ بسیار مستحکمی از خود به جای میگذارد.این ماده دربرابر رطوبت محیط دهان و فشارهای ناشی از جویدن مقاومت خوبیدارد و عمرمتوسطی بین ۵ تا ۰۱سال برای یک پرکردگی آمالگام پیشبینیمیشود. علاوه برآمالگام مواد ترمیمی دیگری نیز بهنام ترمیمهای همرنگدندان در بازاردندانپزشکی وجود دارد. این مواد برای ترمیمهای دندانهایجلویی که درمعرض دید هستند، انتخابهای مناسبی است اما از نظر تحملفشارهای جویدن وعمر برای ترمیم سطوح جونده دندانهای عقبی، انتخابهایچندان مناسبی نیستند.

آیا آمالگام سمی است؟

جیوهفلزی است که به خاطر ایجاد بخارهای سمی،برای بدن انسان مضر محسوب میشود.اما جیوهای که در آلیاژ آمالگام وجود دارد، از حالت آزاد خارج شده و بهصورت یک ترکیب فلزی در آمده است و خواص اولیه خود را از دستمیدهد. چندسالی است که در مجامع پزشکی و دندانپزشکی از سمی بودنآمالگام و ایجادبیماریهای عمومی گوناگون وابسته به آمالگام صحبت میشوداما انجمندندانپزشکی آمریکا هنوز آمالگام را به عنوان یک ماده ترمیمیمطمئن و مناسبمیشناسد و اعلام میکند که ارتباط اثبات شده و معنیداریبین بیماریهایعمومی بدن و ترمیمهای آمالگام موجود در دهان افراد وجودندارد.حساسیت آمالگام

تعدادبسیار کمی از افراد جامعه ممکن است به ترمیمهای آمالگامی حساسیت داشتهباشند. این افراد انگشت شمارند و تاکنون تنها حدود ۰۰۱ مورد حساسیت بهآمالگام گزارش شده است. واکنشهای آلرژیک به آمالگام معمولا مشابهسایرحساسیتهای پوستی است و ممکن است ضایعات کهیر مانندی در پوست و یاضایعاتقرمزی در دهان در مجاورت ترمیمهای آمالگام ایجاد شود. در افرادی کهبهآمالگام حساسیت دارند، ترمیمهای آمالگام باید توسط مواد ترمیمیدیگریجایگزین شوند.

ترمیمهای قدیمی چه زمانی باید تعویض شود

هراز گاهی در آینه به پرکردگیهای آمالگام خود نگاه کنید. اگر قسمتی ازیکپرکردگیتان شکسته، پرکردگی دندانتان کاملا خارج شده و یا بین دندانوپرکردگیتان فاصله افتاده است باید برای اصلاح آن به دندان پزشکمراجعهکنید.توصیههای پایانی

اگر در دندانتان یکحفره کوچک پوسیدگی میبینید برای ترمیم آن هر چه سریعتر به دندانپزشکمراجعه کنید زیرا با گذشت زمان پوسیدگی بزرگترشده و ترمیم آن مشکلترمیشود.
اگر دندانتان با آمالگام ترمیم شده، ۲ ساعت بعد از پرشدندندانتان چیزینخورید و تا ۴۲ ساعت بعد از پر شدن دندانتان، با دندان تازهپر شده،خوراکیهای سفت نخورید.


منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]