دانشمندان درباره انواع مختلف مورچه ها مطالعه كردهو به این نتیجه رسیده اند كه هر نوع مورچه ای طریقه مخصوصی در پیدا كردنراه لانه اش دارد. مثلاً بعضی از مورچه ها از طریقه نشانه گذاری در رویزمین استفاده می كنند، یعنی وقتی لانه شان را ترك می كنند علائم روی زمینرا نشانه می گذارند تا در موقع برگشت بتوانند از روی آن نشانه ها راه لانهخود را پیدا كنند درست شبیه علائم ساختمان ها یا خیابان ها كه ما برایپیدا كردن خانه خود از آنها استفاده می كنیم.
دسته ای از مورچه ها بانگاه كردن به ارتفاع خورشید و در بالای افق راه خود را می یابند كه بشر جزبا استفاده از ابزار و وسایل مخصوص قادر به استفاده از این شیوه نیست.

بعضیدیگر از مورچه ها هم از نشانه های روی زمین و هم از خورشید كمك می گیرند،دانشمندان این را با تجربه هایی ثابت كرده اند. آنها ابتدا روی یك مورچهنشانه گذاری كردند و سپس آن را به حال خود گذاشتند و شروع به تعقیب آننمودند و بعد از آنكه مورچه تكه خوراكی پیدا كرد و خواست به لانه اشبرگردد، آنها آن را بلند كردند و در نقطه دیگری كه درست مخالف لانه اش بودقرار دادند یعنی اگر قبلاً رو به مشرق بود این بار رو به طرف مغرب گذاشتهشد، در این حالت حشره نمی توانسته از آفتاب كمك بگیرد زیرا به نظر آنظاهراً آفتاب در یك جای دیگر بود. بنابراین ابتدا مورچه مدتی سرگردان شد وشروع به این طرف و آن طرف رفتن نمود. ولی بالاخره با یافتن یك نشانه زمینیبه خانه خود رسید. دانشمندان با تعیین و حساب وقت این آزمایش ها به ایننتیجه رسیده اند كه بعضی اوقات یك مورچه ممكن است چندین ساعت برای پیداكردن نشانه زمینی كه راهنمای او در رسیدن به لانه اش است، به جستجوبپردازد و در آخر مورچه هایی نیز وجود دارند كه با بو كشیدن لانه خود رامی یابند.
لینک ها

اطلاعات عمومی

کتاب های « دائرة المعارف » و « متفرقه » در فروشگاه اینترنتی تبیان