این جانداران از لحاظ فیزیولوژیكی و زیستی قادرندكه در هر دو ارگانیزم آب و خشكی به حیاتشان ادامه دهند. یكی از اینجانداران، لاكپشتها هستند. بویژه لاكپشتهای آبی كه قادر هستند در آب وخشكی براحتی زندگی كنند.

ما انسانها هم میتوانیم مدت كمی را درزیر آب بگذرانیم اما مشكل عمدهای كه در زیر آب با آن مواجهایم، كاهش سطحاكسیژن خون است كه ما را وادار به روی آب آمدن میكند.

لاكپشتها وقتی زیر آب با كمبود اكسیژن مواجه میشوند به سطح آب میآیند و اكسیژنگیری میكنند.

امااین جانوران خونسرد، لازم نیست كه بسرعت و سریع از اكسیژن استفاده كنند.صرفنظر از مشكلات فشار آب بر ریهها، وقتی لاكپشتها برای رفتن به عمقآب شیرجه میزنند، مقادیر زیادی اكسیژن در خون و بافتهای بدن خود ذخیرهمیكنند و چون بدنشان همانند ما انسانها بسرعت از این اكسیژن استفادهنمیكند، میتوانند مدت زیادی زیر آب بمانند.

همچنین تحقیقات نشانداده كه تواناییهای مختلف در سازگاری بدن این جاندار نسبت به سطح پاییناكسیژن و سطح بالای دیاكسید كربن، سبب میشود تا این حیوان تحمل وتوانایی خوبی زیر آب داشته باشد و مدت زیادی را در آنجا دوام بیاورد.