فاجعه بمباران اتمي هيروشيما
جامجم آنلاين: 65 سال پيش در روز 6 اوت سال 1945 ميلادي نخستين حمله اتميجهان عليه شهر هيروشيما صورت گرفت. با اين حمله عصر هسته اي جهان آغاز گشتو لكه سياهي در تاريخ بشريت ثبت شد.


درروز 26 ژوييه سال 1945 ميلادي آمريكا به ژاپن يك اولتيماتوم مي دهد: ياتسليم يا نابودي. در روز 28 ژوييه ژاپن اولتيماتوم آمريكا را رد مي كند.
آمريكاكه به طور مخفيانه به بمب اتمي دست يافته بود و دست به آزمايش هسته اي زدهبود از قدرت تخريب وحشتناك اين سلاح جديد مطلع بود اما ژاپن نمي دانست چهفاجعه اي در انتظارش است.
پس از اينكه هري ترومن رييس جمهور امريكاتصميم به بمباران اتمي هيروشيما گرفت دستور داد بمباران اين شهر متوقف شودتا آثار مخرب بمب اتمي كاملا مشهود باشد.در آن زمان تمام شهرهاي بزرگ ژاپنآماج بمباران هاي هوايي آمريكا بودند.

در روز 6 اوت سال 1945 ميلادي در ساعت 2و30 دقيقه بامداد به وقت محلي شرايط جوي هيروشيما ايده آل بود.
بمبافكن بي 29 انولا گاي(به افتخار مادر خلبان تيبتس اين نام به هواپيما دادهشده بود) از فرودگاه نظامي آمريكايي تينيان در مجمع الجزاير ماريان واقعدر اقيانوس آرام به هوا برخاست.
خلبان تيبتس تنها فردي در اين هواپيمابود كه از ماهيت بمب 4.5 تني به نام «ليتل بوي» كه حمل مي كرد ، باخبربود. در ساعت 8 و 9 دقيقه شهر هيروشيما از وراي ابرها پديدار مي شود.
در ساعت 8 و 15 دقيقه و 17 ثانيه بمب رها مي شود.
دراين روز تابستاني بسياري از مردم شهرهاي نزديك به هيروشيما آمده بودند تابه پاكسازي ويراني هاي ناشي از بمباران چند روز پيش بپردازند.
جمعيتشهر در آن روز حدود 350000 نفر تخمين زده مي شد ، با اين كه تابستان بود ودانشگاه ها و مدارس تعطيل بودند، اما هيچ يك از دانشجويان يا دانش آموزانبه تعطيلات نرفته بودند.
دانش آموزان دختر و پسر به دليل جنگ هر روز دركارخانه هاي نظامي كار مي كردند ، يا به پاكسازي ويراني هاي ناشي ازبمباران ها مي پرداختند. آنها از همه جا بي خبر نمي دانستند كه تا ثانيههايي ديگر چه فاجعه اي در انتظارشان است.
خلبان تيبتس پس از رهاكردن بمب اتمي به سرعت از محل دور شد و از فاصله اي دور از لحظه انفجار عكس گرفت و به پايگاه خود بازگشت.
انفجار43 ثانيه بعد در ارتفاع 600 متري برفراز مركز شهر هيروشيما رخ مي دهد.پساز انفجار بمب اتمي 3 تاثير ويرانگر آن نمايان مي شوند.
در نخستينميليونيم ثانيه انرژي حرارتي در فضا آزاد شده و هوا در محوطه اي به شعاعيك كيلومتر به گلوله آتش مبدل مي شود و حرارتي معادل چند ميليون درجه برايچند ثانيه برفراز هيروشيما آسمان را به آتش مي كشد.
در زمين هنگامرسيدن هرم گرما درجه حرارت چندين هزار درجه سانتي گراد است. در شعاع يككيلومتري ناگهان همه چيز بخار شده و به خاكستر تبديل مي شوند.
در محوطهاي به شعاع 4 كيلومتر ساختمان ها و انسان ها ناگهان آتش مي گيرند و درشعاع 8 كيلومتري مردم دچار سوختگي هاي شديد درجه 3 مي شوند.
پس ازحرارت ، نوبت موج انفجار است كه تاثير ويرانگر خود را نشان دهد به دليلآزاد شدن گازهاي بسيار گرم موج انفجار با سرعت 1000 كيلومتر در ساعت مشابهيك ديوار جامد هوا است كه در شعاع 2 كيلومتر همه چيز را به غبار تبديل ميكند.
از مجموع 90 هزار ساختمان شهر هيروشيما 62 هزار ساختمان به كلي از ميان مي روند.
سپسنوبت تاثير سوم انفجار اتمي مي رسد كه در سال 1945 ميلادي هنوز چندانشناخته شده نبود ، در حاليكه شاخصه ويژه انفجار هسته اي است ، تاثيرتشعشعات راديواكتيو كه موجب انواع سرطان ها ، بيماري هاي خوني و... ميشود. اين يكي از همه وحشتناك تر است زيرا آثار آن روزها ، ماه ها و حتيسال ها پس از انفجار خود را نشان مي دهند.
بمب اتمي كه برفراز هيروشيما منفجر شد را آمريكايي ها «ليتل بوي» ناميده بودند و قدرت آن معادل انفجار 13 هزار تن تي ان تي بود.
درانفجار بمب اتمي 80 هزار نفر از مردم هيروشيما كشته شده و 70 هزار نفرمجروح مي شوند كه اغلب آنها نيز اندكي بعد جان خود را از دست مي دهند.
اينتلفات جدا از هزاران انساني است كه ماه ها و سال هاي بعد به دليل تاثيرمواد راديواكتيو در اثر ابتلا به بيماري سرطان و ديگر بيماري ها جان خودرا از دست مي دهند. حتي تا سال ها بعد از انفجار هزاران كودك ناقص الخلقهمتولد شدند كه سالهاي زندگي را با رنج و درد به پايان رساندند.
3 روز بعد ،در روز 9 اوت سال 1945 ميلادي نوبت شهر ناگازاكي ژاپن مي شود تا اين بلاي ساخته دست بشر را تجربه كند.
مخوف ترين سلاح جهان تاثيرات مخرب خود را در هيروشيما و سپس در ناگازاكي نشان مي دهد.
بهاين ترتيب ، در روز 6 اوت سال 1945 ميلادي شهر هيروشيما هدف بمباران اتميقرار مي گيرد و نخستين بمب اتمي برفراز اين شهر منفجر مي شود و عصر هستهاي جهان آغاز مي گردد.
بلافاصله پس از انفجار بمب اتمي ، كاخ سفيد درچند كلمه خبر بمباران هيروشيما را به مردم آمريكا اطلاع داد: ما هم اكنونبمبي را روي هيروشيما در ژاپن رها كرديم كه قدرت خورشيد در آن نهفته است ،ما موفق به مهار انرژي عظيم عالم شده ايم.
در اين روز 80 هزار نفر از مردم شهر كشته و 70 هزار نفر مجروح مي شوند كه اغلب آنها نيز اندكي بعد جان خود را از دست مي دهند.
در جريان ماه ها و سال هاي بعد هزاران نفر ديگر به دليل تاثير تشعشعات راديواكتيو با درد و رنج جان خود را از دست مي دهند.
فاجعهاي كه در پي انفجار اين بمب اتمي رخ داد ، لكه سياهي را در تاريخ جنگ هايجهان ، در تاريخ بشريت و در تاريخ امريكا ثبت كرد كه حتي با گذشت قرن هاپاك نخواهد شد.

بهرام افتخاري
منبع جام جم اونلاین