گزارشتصویری و تشریحی مهر از 50 سال چاپ اسکناس در ایران منتشر شد. بخش اول اینگزارش به اسکناسهای چاپ شده از سال 1339 تا 1350 مربوط میشود.

بهگزارش خبرنگار مهر، براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف بهانجام وظایفی شده است که یکی از این وظایف پس از تاسیس بانک مرکزی ایراندر مردادماه سال 1339 و با محول شدن وظیفه انتشار اسکناس و سکه های رایج،این بانک مباردت به انتشار اسکناس و ضرب سکه کرده است.
اسکناسهای قبل از انقلاب(1339 تا 1350)
بررسیاسکناسهای رایج چاپ شده در قبل از انقلاب اسلامی (از 1339 تا 1350) نشانمی دهد که طی مدت زمان 11 سال، 9 قطعه اسکناس 10، 20(3 نوع)، 50، 100،200، 500، 1000، 5000(2 نوع) و 10000 ریالی منتشر و وارد بازار شده است.
اسکناس 10 ریالی (تصویری از سد کرج)

اسکناس 20 ریالی(تصویری از رامسر)

اسکناس 50 ریالی(تصویری از تونل کوهرنگ و سد آن)

اسکناس 100 ریالی(تصویری از پالایشگاه آبادان)

اسکناس 200 ریالی(تصویری از راه آهن شمال-پل ورسک)

اسکناس 500 ریالی(نقش جام مارلیک)

اسکناس 1000 ریالی(آرامگاه حافظ)

اسکناس 5000 ریالی(تصویری از کاخ گلستان)

اسکناس 10000 ریالی(تصویری از مجلس )
اسکناسهای 1350 تا 1357 را ببینید
گزارشتصویری و تشریحی مهر از 50 سال چاپ اسکناس در ایران منتشر شد. بخش دوم اینگزارش به اسکناسهای چاپ شده از سال 1350 تا 1357 مربوط میشود.

بهگزارش خبرنگار مهر، براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف بهانجام وظایفی شده است که یکی از این وظایف پس از تاسیس بانک مرکزی ایراندر مردادماه سال 1339 و با محول شدن وظیفه انتشار اسکناس و سکه های رایج،این بانک مباردت به انتشار اسکناس و ضرب سکه کرده است.
نگاهیبه اسکناسهای رایج کشور در فاصله سالهای 1350 تا 1357 نشان می دهد که دراین مدت 7 قطعه اسکناس از 50 تا 10 هزار ریالی منتشر و در اختیار مردمقرار گرفته است.
به صورت کلی ازسال 1339 تا 1357 در کشور 16 قطعه اسکناس توسط بانک مرکزی منتشر و دربازار مورد استفاده قرار گرفته است که از این تعداد، 7 قطعه از سال 50 تا57 با شکل جدید روانه بازار شده بود.
بر این اساس، اسکناسهای 50، 100(2 نوع)، 200، 500، 1000، 5000 و 10000 ریالی نسل جدید سالهای 50 تا 57 به شرح ذیل است:
اسکناس 50 ریالی(آرامگاه کوروش در پاسارگاد)

اسکناس 100 ریالی (کاخ مرمر)

اسکناس 200 ریالی( بنای آزادی)

اسکناس 500 ریالی(نقش جام مارلیک)

اسکناس 1000 ریالی(آرامگاه حافظ)

اسکناس 5000 ریالی(منظره کاخ گلستان)

اسکناس 10000ریالی( مجلس شورای ملی)
اسکناسهای پس از پیروزی انقلاب را ببینید
گزارشتصویری و تشریحی مهر از 50 سال چاپ اسکناس در ایران منتشر شد. بخش سوم اینگزارش به بخشهایی از اسکناسهای چاپ شده به پس از پیروزی انقلاب اسلامیمربوط میشود.

بهگزارش خبرگزاری مهر، براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف بهانجام وظایفی شده است که یکی از این وظایف پس از تاسیس بانک مرکزی ایراندر مردادماه سال 1339 و با محول شدن وظیفه انتشار اسکناس و سکه های رایج،این بانک مباردت به انتشار اسکناس و ضرب سکه کرده است.
بررسیاسکناسهای رایج و چاپ شده توسط بانک مرکزی در فاصله سالهای 57 تا 62 نشانمی دهد که در مدت زمان 6 سال توسط بانک مرکزی 7 قطعه اسکناس جدید دیگرمنتشر شده است.
اسکناسهای 100ریالی، 200(2 نوع)، 500، 1000، 5000(2 نوع) و 10000ریالی نیز در (2 نوع) به شرح ذیل بوده است:
اسکناس 100 ریالی(حرم مطهر امام رضا (ع) و مدرسه چهارباغ)

اسکناس 200 ریالی(حرم مطهر امام رضا (ع) و بنای آزادی)

اسکناس 500 ریالی(حرم مطهر امام رضا (ع) و نقش جام مارلیک)

اسکناس 1000 ریالی(حرم مطهر امام رضا (ع) و آرامگاه حافظ)

اسکناس 5000 ریالی( حرم مطهر امام رضا (ع) و پالایشگاه تهران)

اسکناس 5000 ریالی(راهپیمایی مردم در ایام انقلاب و حرم مطهر حضرت معصومه (س) )

اسکناس 10000 ریالی(حرم مطهر امام رضا (ع) و مجلس شورای ملی)

اسکناس 10000 ریالی (راهپیمایی مردم در ایام انقلاب و بارگاه مطهر امام رضا(ع) )
در این گزارش از انتشار برخی اسکناسهای رایج کشور که هم اکنون مردم هر روز با آن سرکار دارند، خودداری شده است.