پرویندخت یزدانیان هنوز گرفتار «فراموشی» است
از «بیبی» قصههای مجید چه خبر؟
پرویندختیزدانیان، متولد 1302 از نجف آباد اصفهان است. مدرک تحصیلیاش ششم ابتداییو دارای 12 فرزند، 25 نوه و 5 نتیجه است. از میان این تعداد فرزند کیومرثو منوچهر بعنوان نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون شناخته شده هستند.حضور یزدانیان مقابل دوربین از سال 1370 با مجموعه «قصههای مجید» و آغازایفای نقشش در سینما از سال 1371 با «صبح روز بعد» و «شرم» که هر سه بهکارگردانی پسرش بود آغاز شد.[JUSTIFY] کیومرثپوراحمد میگوید: بیبی هنوز حال خوبی ندارد. سال هشتم آلزایمر را پشت سرمیگذارد و این بیماریای غیرقابل بازگشت و درمان هم محسوبمیشود...خواهرم توران، زندگی خود را در این هشت سال که چهار سالش بیبیکاملاً در بستر بوده، وقف او کرده است...

به گزارش خبرآنلاین میانتحمل «فراموش کردن» و «فراموش شدن» فاصله بسیار است؛ چه اینکه، آن یکی بهدارویی درمان میشود اما این یکی نیازمند «یاد» است. «بیبی» قصههای مجیدهم این روزها اگرچه درگیر با بیماری «آلزایمر» دچار فراموشی شدهاست، اماهنوز خاطرش، گرمای یادی هرچند گذرا را درمییابد و کیست که به این گرماخوش نشود. سراغ پرویندخت یزدانیان را آخرینبار از فرزندش کیومرث پوراحمددر حاشیه «کافه خبر» جویا شدیم. خالق قصههای مجید، آرام و با تاثر گفت:«بیبی هنوز حال خوبی ندارد. سال هشتم آلزایمر را پشت سر میگذارد و اینبیماریای غیرقابل بازگشت و درمان محسوب میشود.» این مختصر ادای دینی استبه تمام خاطراتی که در کنار مهربانیهای بیبی در ذهنمان ثبت کردهایم.بهانهای برای یادآوری خاطرات سینمایی و تلویزیونیمان از هنرمندیهایپرویندخت یزدانیان و در یک کلام فرصتی است برای یادی از بیبی.

از آشپزخانه تا سینما

«خانمپرویندخت یزدانیان در مجموعه قصههای مجید، همان کاری را میکرد که همیشهدر خانه خودش انجام میداد، همان لباسها را میپوشید. خانه توی فیلم،شبیه خانه قدیمی خودش بود و خلاصه ایشان تمام حس و حال خودشان را در فیلمداشتند. در مورد فیلم خواهران غریب اما برایشان سخت بود که بخواهند ازخودشان بیرون بیایند و در تیپ دیگری ظاهر شوند، چون در این فیلم از ایشانمیخواستیم هر چه که میگوییم بپوشد و کارهایی را که میخواهیم انجام دهدو در یک محل که برای او غریبه بود فیلم بازی کند.» این روایتی است ازکیومرث پوراحمد پیرامون کیفیت حضور مادرش در مقابل دوربین. روایتی کهسرآغازش به روزهایی بازمیگردد که پوراحمد برای انتخاب بازیگر نقش «بیبی»مجموعه قصههای مجید، خود را سرگرم تست گرفتن از زنان اصفهانی کرده بود ومصر بود آنچه در ذهن دارد از میانشان انتخاب کند، که البته نمییافت. هیچکدام انتظارات او از تصوری که از مادر در ذهن داشت، برآورده نمیکرد کهناگهان خواهر، پیشنهاد تست گرفتن از مادر را مطرح کرد و جالب اینکهاطرافیان هم به انتخاب او رای مثبت دادند. این سرآغاز فعالیت هنری بازیگرمحبوبی است که به تعبیر خالق قصههای مجید، از آشپزخانه وارد سینما واندکی بعد تبدیل به یک سوپراستار شد.

وقتی بیبی مجید را بجا نیاورد

5سال پیش بود؛ بیش از 10 سال از روزگاری که عصر جمعههایش با شیطنتهایمجید عجین بود میگذشت که خبری روی خروجی خبرگزاریها رفت. خبری که بهیادمان آورد خالق خاطراتمان را از یاد بردهایم و دل به تصاویر خیالی وذهنی، خوش کردهایم؛ «پرویندخت یزدانیان بازیگر مجموعه قصههای مجید بهعلت بیماری بستری شد.» خبر کوتاه بود اما مبدأ یک فراموشی بلند شد. بیبیکه تا روز مخابره خبر و رسانهای شدن بیماری، نزدیک به سه سال با آلزایمردست به گریبان بود، با اوجگیری بیماری روانه تخت بیمارستان شد و توجههارا به سوی خود جلب کرد. در همان گیرودار بود که رسانهها به تکاپوی ثبتتصاویری از او، آن هم سالها پس از ایفای نقش در قامت بیبی، افتادند؛«بیبی که وارد اتاق شد از دیدنش ابتدا اندوهگین و سپس خوشحال شدم.اندوهگین شدم از این بابت که او را به شمایل درهم شکسته مادربزرگی دیدم کهبسیار دوستش میداشتم و اکنون پیر و ناتوان با عصایی در دست و با کمکتوران پوراحمد راه میرفت. مهربان با من خوش و بش کرد و کلاه حولهای رویسرش را روی گوشهایش کشید و خوشحال شدم از این جهت که حالش آنقدر بد نبودکه پوراحمد میگفت.» این بخشی از روایت مواجهه کارگردان یک مستند بلنددرباره کیومرث پوراحمد، با خانواده او در میانه سال 85 است.

مهدیاسدی در ادامه شرح ملاقات خود با بیبی آورده بود: «با ورود مهدی باقربیگیبین بیبی و او لحظههای شیرین و بکری خلق شد. آن دو فلاشبکهایی بهدیالوگها و لحظههای زیبای مجموعه قصههای مجید زدند و خاطرات تمام آنبعدازظهرهای جمعه را که برای دیدن قصههای مجید انتظار میکشیدم زندهکردند. با ادامه گفتوگو من حیرتزده شاهد جاری شدن کلمات و دیالوگهاییبر زبان پرویندخت یزدانیان بودم که از حافظهای جاری میشد که با زوالخاطرات و بیماری آلزایمر دست و پنجه نرم میکرد.» اندکی پس از این دیداربود که رسانه دیگری دست به کار شد و مهدی باقربیگی(ایفاگر نقش مجید) را بهدیدار بیبی برد. حاصل آن دیدار اما گزارشی بود به تاریخ 25 آذرماه 86 بااین عنوان«بیبی مجید را به یاد نمیآورد».

او بیبی را میپرستد

پرویندختیزدانیان، متولد 1302 از نجف آباد اصفهان است. مدرک تحصیلیاش ششم ابتداییو دارای 12 فرزند، 25 نوه و 5 نتیجه است. از میان این تعداد فرزند کیومرثو منوچهر بعنوان نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون شناخته شده هستند.حضور یزدانیان مقابل دوربین از سال 1370 با مجموعه «قصههای مجید» و آغازایفای نقشش در سینما از سال 1371 با «صبح روز بعد» و «شرم» که هر سه بهکارگردانی پسرش بود آغاز شد.

او در فعالیت کوتاهمدت خود در سینماپس از این دو فیلم، حضور در فیلمهای «نان و شعر» (1372)، «خواهرانغریب»(1374) و «شب یلدا»(1379) را به کارگردانی فرزندش کیومرث پوراحمد وایفای نقش در فیلم مهریه بیبی(1373) ساخته اصغر هاشمی را تجربه کرد. حاصلاین حضور هم دو دیپلم افتخار و یک کاندیداتوری در جشنواره فلیم فجر بود.یزدانیان که کمکم همه او را به نام «بیبی» شناختیم و به یاد آوردیم، دیربه دنیای بازیگری وارد شد و پسرش کیومرث پوراحمد مشوق او در این راه بود.فرزندی که خود نیز کارگردانی محبوب بود و این مختصر را با روایتی دیگر ازسازنده فیلم مستند زندگیاش به پایان میبریم: «این را شنیده بودم کهپوراحمد بسیار خانوادهدوست است، اما او مادرش را میپرستد. چند روز پیشدر دانشگاه شهید بهشتی بعد از نمایش اتوبوس شب، دانشجویی در یک سئوال کتبیپرسید حال بیبی قصههای مجید چطور است؟ پوراحمد در حالی که آرامش و نشاطلحظهای قبل، در کسری از ثانیه از چهرهاش رخت بربسته بود، میکروفون راجلو کشید و در حالی که سعی میکرد بغض در گلویش را کنترل کند با اندکی مکثو با لکنت بازگشته از دوران کودکی با کلماتی بریدهبریده گفت: بیبی حالشخوب نیست.»[/JUSTIFY]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]