آقای خاگندرا تاپا ۱۷ ساله ساکن نپال است، اما اینمرد همینک در حال اثبات کوچکترین مرد جهان در تاریخ است و میخواهد نامخود را در کتاب جهانی گینس ثبت کند با هم به تماشای تصاویر مینشینیم وقضاوت هم با شما…