قيمتها ارزان نشود اخراج ميشويد
خبرگزاري فارس:تهديد جدي و بي سابقه رئيس جمهور سبب شده تا بازار گوشت و آرد و ميوه جاتاز بهبود نسبي برخوردار شده و واردات و تزريق اين محصولات با قيمت دولتيبه طرز بي سابقه اي افزايش يابد.
بهگزارش گروه "فضاي مجازي " خبرگزاري فارس ، آخرين نوشت: گراني هاي موسميدر آستانه ماه رمضان مقامات ارشد دولتي را به تحرك جدي واداشته است.
در روزهاي اخير گراني پيش از ماه مبارك موجي از نارضايتي را در ميان مردم به وجود آورده بود.
اينگراني ها كه هر ساله و علي رغم تدابير انجام شده و ذخيره كالاها و توزيعآنها با نرخ دولتي، به دليل فعاليت مافياي اقتصادي فشار بي سابقه اي را برمردم تحميل مي كند امسال نيز به مانند گذشته پيش از شروع ماه مبارك رمضاناثرات خود را بروز داده است.
در همين زمينه شنيده هاي خبرنگار آخرينگواه آنستكه كه رئيس جمهور در اين باره اخطار جدي به مقامات مسئول دادهاست. به گونه اي كه گفته مي شود رئيس جمهور به سه تن از مقامات عالي رتبهدولت هشدار داده كه در صورتي كه تا شروع ماه مبارك قيمت ها به حالت سابقبر نگردد اين سه مسئول اخراج خواهند شد.
تهديد جدي رئيس جمهور سببشده تا بازار گوشت و آرد و ميوه جات از بهبود نسبي برخوردار شده و وارداتو تزريق اين محصولات با قيمت دولتي به طرز بي سابقه اي افزايش يابد.