توتیای دریایی
اطلاعات اولیه

دوتروستومها، جانورانی هستند که در آنها نخستین سوراخ حفره گوارشی جنینی به مخرجتبدیل میشود و سوراخ دومی دهان را میسازد. دوتروستومها در عین حالآنتروسلومات هستند یعنی سلومهای آنها به صورت حفراتی در کیسههای مزودرمیایجاد میشود که از روده (انترون) رو به بیرون رشد میکنند و آندودرم راپدید میآورند.

آنتروسلوماتها خود 5 شاخه هستند. شاخه کتوگناتا یاکرمهای پیکانی ، شاخه پوگونوفورا یا کرمهای ریشی ، شاخه همی کورداتا یاکرمهای مازویی ، شاخه خارپوستان و شاخه طنابداران. آشناترین آنتروسلوماتها، خارپوستان و طنابداران هستند.

رده بندی شاخه خارپوستان

رده لالهوشان
مانندلالههای دریایی و ستارگان پری ، بدن فنجان مانند است، آزادند یا به جاییمیچسبند. اسکلت داخلی فقط به منطقه پایه در جهت مخالف دهان محدود است.بازوها منشعب هستند و شیارهای آمبولاکرال دارند.

رده خیار سانان
مانندخیارهای دریایی ، تقارن دوطرفی ثانویه دارند. در منطقه دهان ، بازو وجوددارد. شیارهای آمبولاکرال بسته است. محور دهانی - مخرجی به صورت افقی است.

رده ستاره سانان
مانند ستارههای دریایی ،بدن ستاره مانند است، شیارهای آمبولاکرال باز هستند. پاهای لولهای وسیلهحرکت است و از میان صفحات اسکلت داخلی بیرون میآیند.

رده مارسانان
مانندستارههای شکننده و ستارههای سبدی ، بدن ستاره مانند است و بازوهای درازو بسیار قابل انعطاف دارد. شیارهای آمبولاکرال بسته هستند و پاهای لولهایکم شدهاند. بدون روده یا مخرج هستند.

رده خارداران
مانندتوتیا و دلار ماسهای ، بدن کروی یا پهن دارند. فاقد بازو هستند. شیارهایآمبولاکرال بسته هستند. اسکلت داخلی جوش خورده و غیر قابل انعطاف است وسوراخهایی دارد که پاهای لولهای و خارهای متحرک از آنها خارج میشوند.
توتیای دریایی
توتیارا به کمک خارهای دراز و متحرکی که از اسکلت داخلی خارج شدهاند، به آسانیمیتوان شناخت. این اسکلت به صورت پوستهای کروی و محکم بهم جوش خورده ودارای ردیفهایی از سوراخهایی است که پاهای لولهای از آنها خارج میشوند.توتیاها جانورانی همه چیز خوار هستند که بستر دریاها را تمیز میکنند. اینجانوران در دهان ، دندان و اندام جونده بسیار پیچیدهای دارند که دندانهارا بکار میاندازند.

منبع دانشنامه رشد