در نتیجه درگیری های هفته گذشته ارتش لبنان و نظامیان متجاوز رژیمصهیونیستی، نمایندگان کنگره آمریکا در جانبداری آشکار از اشغالگران قدس ازبرنامه خود برای بلوکه کردن کمک مالی به ارتش لبنان خبر دادند.به گزارشخبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، “نیتا لووی” (یهودی) و “هاواردبرمن” دو نماینده ارشد دموکرات اعلام کردند کمک ۱۰۰ میلیون دلاری موردحمایت آنها برای اختصاص به ارتش لبنان اجرا نخواهد شد.”اریک کنتور” دیگرنماینده یهودی کنگره آمریکا گفت : این پول به ارتش لبنان منتقل نخواهد شدو انتقال آن به تحقیق نیاز خواهد داشت.
نیتا لووی رئیس کمیته فرعیکمکهای خارجی کنگره با اشاره به درگیری اخیر ارتش لبنان و نظامیان متجاوزرژیم صهیونیستی در روستای العدیسه گفت : این اتفاقات قابل اجتناب بود وکمک آمریکا بر است تا امنیت ما و همپیمانانمان را افزایش دهد و پس از اینرویداد ما درباره این کمکها دست نگهداشتیم.
در همین رابطه و در رویدادیدیگر خبرگزاری عربستان از دیدار ژنرال جان قهوه چی فرمانده ارتش لبنان باهیئتی آمریکایی در این کشور خبر داد.
ژنرال قهوه چی در دفتر کارش دروزارت دفاع لبنان با هیئت آمریکایی به ریاست “فردریک هاف” معاون نمایندهآمریکا در امور خاورمیانه درباره آخرین تحولات این منطقه گفتگو کرد.
حمایتنامحدود آمریکا از رژیم اشغالگر اسرائیل در حالی است که محمد فنیش وزیرمشاور در امور توسعه اداری لبنان با حمایت از درخواست رئیس جمهوری اینکشور برای تامین بودجه خاص برای تجهیز ارتش به منظور افزایش توانمندی آندر برابر رژیم صهیونیستی در اشاره به ادعای آمریکا مبنی بر کمک به ارتشلبنان گفته است : ما مخالف بخشش به ارتش هستیم، زیرا از نیات سیاسی پشتپرده این کمکها آگاه نیستیم.
وی در اشاره به آمریکا افزود : برخیکشورها که دم از کمک به لبنان می زنند هرگز دوست ما نبوده اند، بلکههمواره و حتی در تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی در کنار این رژیم قرار داشتهاند.