این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه بستهبندی های سکه گرمی در مورد سایر سکه های بهارآزادی نیز اعمال خواهد شد،گفت: همچنین 6 نکته امنیتی به کار رفته در بسته بندی سکه گرمی در سایر سکهها نیز اجرایی خواهد شد. هر سال نیز سکه ها با بسته بندی بهتری در اختیارمردم قرار می گیرد.
مهر: مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک با اعلاممشخصات کامل 5 سکه جدیدی که توسط بانک مرکزی ضرب شده است، خبر داد:بستهبندی سکههای طلای رایج در بازار ساماندهی میشود.

مجید صنیعیدرباره مشخصات 5 سکه ای که یکشنبه هفته جاری در مراسم پنجاهمین سالگردتاسیس بانک مرکزی توسط مسئولان این بانک رونمایی شد، گفت: کل تولیداتسازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی (ضرابخانه) به مناسبت یاد بودپنجاهمین سالگرد تاسیس این بانک شامل 5 قلم سکه در آلیاژهای مختلف است.

سکه 2 هزار ریالی

مدیرکلسازمان تولید اسکناس و مسکوک افزود: اولین قلم از این سکه ها، سکه 2 هزارریالی با آلیاژ مس، روی و نیکل با وزن 6.8 گرم و قطر 26.3 میلیمتر بود.

ویدر مورد طرح و نقش این سکه گفت: طرح روی سکه 2 هزار ریالی از دو خوشه گندمتشکیل شده که در وسط آن رقم 2 هزارریال نقش بسته و در بالای رقم نوشتهجمهوری اسلای ایران حک شده است. بر روی دیگر این سکه و در وسط تصویربارگاه امام رضا(ع) قرار دارد که در بالای آن نوشته پنجاهمین سالگرد تاسیسبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حک شده و در زیر آن سال 1389-1339 نقشبسته است.

سکه 5 هزار ریالی

وی با بیان اینکه دومین سکه 5هزار ریالی با همان آلیاژ مس، روی و نیکل به وزن 10.1 گرم و قطر 29.3میلیمتر است، تصریح کرد: دو نوع سکه مذکور به دلیل اینکه یادبود است، درتیراژ محدود ضرب می شود و فقط امسال در اختیار مردم قرار می گیرند.

اینمقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ضرب سکه های 2 هزار ریالی و 5هزار ریالی در سال آینده ادامه نخواهد داشت، افزود: این سکه ها بسته بهسفارش ممکن است بین 5 تا 20 میلیون قطعه ضرب شود.

صنیعی در موردطرح و نقش سکه 5 هزار ریالی نیز گفت: طرح روی این سکه مانند سکه 2 هزارریالی است، با این تفاوت که به جای رقم 2 هزار ریال رقم 5 هزار ریال برروی آن قرار گرفته است. بر وسط روی دیگر سکه 5 هزارریالی نوشته پنجاهمینسالگرد تاسیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط یکی از اساتیدبرجسته خوشنویسی ایران انجام شده، قرار گرفته است.

وی ادامه داد:در اطراف آن 50 دایره از کوچک به بزرگ که نشان دهنده 50 سال قدمت بانکمرکزی است، حک شده است و در زیر آن نوشته سال 1389- 1339 حک شده که بیانکننده سال تاسیس و پنجاهمین سال تاسیس این بانک است.

سکه نقره 5 بهار آزادی

ویدرباره مشخصات سومین قلم سکه ای که در بانک مرکزی ضرب می شود، عنوان کرد:سکه نقره در اندازه 5 بهار آزادی به صورت یادبود پنجاهمین سالگرد تاسیسبانک مرکزی با وزن 24.95 گرم و قطر 40 میلیمتر از جنس نقره خالص است که درجعبه های نفیسی قرار گرفته و همانند سکه های طلا در بانک کارگشایی بهمیزان کافی در اختیار مردم قرار می گیرد و توزیع می شود.

مدیرکلسازمان تولید اسکناس و مسکوک درباره طرح و نقش سکه نقره 5 بهار آزادی نیزاظهارداشت: بر روی این سکه در مرکز نوشته پنجاهمین سالگرد تاسیس بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت خوشنویسی شده توسط یکی از اساتید بهنام ایران و در اطراف آن 50 دایره از کوچک به بزرگ و در زیر آن نوشته سال1389-1339 قرار دارد و در روی دیگر آن در مرکز تصویر ساختمان بانک مرکزی ونوشته لاتین پنجاهمین سال تاسیس بانک مرکزی و در زیر آن سال تاسیس بهمیلادی 2010-1960 قرار گرفته است.

سکه 2.5 بهار آزادی

صنیعیچهارمین سکه را سکه طلای یادبود در اندازه 2.5 بهار آزادی به مناسبتپنجاهمین سال تاسیس بانک مرکزی اعلام و بیان کرد: عیار طلای این سکههمانند سایر سکه های بهار آزادی 900 در هزار است که وزن آن 20.34 گرم وقطر 30 میلیمتر بوده که به تعداد محدود و به صورت یادبود است و به میزانوسیع در بازار توزیع نمی شود.

وی ادامه داد: سکه های مذکور بهتعداد بسیار اندک ضرب شده و فقط در اختیار بانک مرکزی است و جنبه فروشندارد. همچنین طرح این سکه همان طرح سکه 5 بهار آزادی است.

سکه یک گرمی

ویادامه داد: اما پنجمین سکه که قرار است همانند سکه های ربع، نیم و تمامبهار آزادی فراگیر شود، سکه یک گرمی یا اصطلاحا سکه گرمی با وزن 1.01 گرمو قطر تقریبی 13.3 میلیمتر است. عیار سکه گرمی نیز همانند سایر سکه هایبهار آزادی رایج در بازار 900 در هزار است.

مدیرکل سازمان تولیداسکناس و مسکوک در مورد تفاوت سکه یک گرمی با سایر سکه ها گفت: بانک مرکزیاین سکه را در بسته بندی های خاصی به میزان نامحدود همانند سایر سکه هایطلا به بازار عرضه خواهد کرد، اما بسته بندی آن امنیتی است.

وی درتشریح نکات امنیتی سکه گرمی گفت: در بسته بندی این سکه، کاغذ امنیتی دارای6 مشخصه قرار گرفته، به نحوی که این کاغذ همچون اسکناس دارای واتر مارکمواج بوده، دارای الیاف نامرئی فلورسنتی رنگی همچون اسکناس و جنس آنهمانند جنس اسکناس است.

صنیعی در مورد مشخصات چاپی این سکه نیزگفت: آرم بانک مرکزی به رنگ صورتی بر روی آن قرار گرفته اما برای چاپ اینآرم از مرکبی به نام مرکب ترمو یا حرارتی استفاده شده است که رنگ صورتی آنبا کوچکترین حرارت یا لمس دست و حرارت بدن به تدریج محو می شود و پس ازمدتی با سرد شدن، رنگ آن به جای خود بازمی گردد.

وی ادامه داد:ضمنا در طراحی گوشه های بسته بندی سکه گرمی 4 گل ختایی کار شده که وقتی درمقابل نور قرار می گیرد، طرح ناقصی دارد که با همپوشانی طرح پشت آن تکمیلمی شود. همچنین گلی در دور سکه کار شده که رنگ آن در بسته بندی سبزرنگ استو پشت آن نیز طرح تکمیلی گل قرار گرفته که در مقابل نور، دو طرح ناقصیکدیگر را کامل می کنند.

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک عنوانکرد: در حاشیه دور بر روی و پشت بسته بندی سکه ریز نوشته هایی مشاهده میشود که رنگ آن بر روی طرح چاپی سبز و در پشت به رنگ آبی است که اگر در زیرذره بین مشاهده شود نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده است.

ویاضافه کرد: زمینه طرح پشت و روی سکه گرمی آبی است و آرم بانک مرکزی بهصورت پراکنده بر روی آن چاپ شده است. برای چاپ آرم بانک مرکزی در این سکهاز طراحی خطی با استفاده از مدالین استفاده شده، به این صورت که خطهاییموازی و با زوایای خاص بر روی آن تعبیه شده است.

صنیعی با بیاناینکه سکه های گرمی با طرح پرتره بر روی یک طرف آن در ضرابخانه های سایرکشورها کمتر ضرب می شود، دلیل این امر را مشکل بودن ضرب اینگونه سکه ها باتوجه به ضرافت نقشهای آنها عنوان کرد و افزود: ضرب سکه گرمی کار نفیسی استکه در ضرابخانه بانک مرکزی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکهطرح پشت سکه گرمی با ظرافت خاصی طراحی شده، همچنین پورتره حضرت امام (ره)نیز با تمام ظرافتها بر روی آن تعبیه شده است، گفت: هیچکس انگیزه جعل اینسکه ها را پیدا نخواهد کرد، زیرا قادر به ضرب این نقوش نخواهد بود، نکاتریزی در لبه های سکه کار شده که هیچ ماشین یا دستگاهی قادر به تعبیه نیست.

ساماندهی بسته بندی سکه ها

ویبا تاکید بر اینکه سکه گرمی همچون سایر سکه های طلای رایج در بازار توزیعخواهد شد، از برنامه ای برای ساماندهی وضعیت بسته بندی سکه های طلای ربع،نیم و یک بهار آزادی رایج در بازار خبرداد و گفت: بر این اساس این سکه هادر بسته بندی های امنیتی و شکیل وارد بازار می شود.

این مقام مسئولدر بانک مرکزی با بیان اینکه بسته بندی های سکه گرمی در مورد سایر سکه هایبهارآزادی نیز اعمال خواهد شد، گفت: همچنین 6 نکته امنیتی به کار رفته دربسته بندی سکه گرمی در سایر سکه ها نیز اجرایی خواهد شد. هر سال نیز سکهها با بسته بندی بهتری در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی خاطرنشانکرد: البته یک مورد دیگر امنیتی در بسته بندی سکه های گرمی وجود دارد کهآن شماره سریالی است که به عنوان شناسنامه تولید سکه ها که روز و زمانتولید آن مشخص است، بر روی سکه درج می شود. مرکب چاپ سریال نیز فلورسنتیاست که زیر لامپ uv تبدیل به رنگ نارنجی می شود.

صنیعی در موردقیمت سکه گرمی نیز عنوان کرد: قیمت سکه گرمی کمی بالاتر از نصف قیمت سکهربع بهار آزادی خواهد بود، اما به هر حال قیمت سکه ها تابعی از قیمت طلایجهانی است و به روز خواهد بود که سکه گرمی نیز از این قاعده مستثنی نیست.


بانك مركزي