اين مجموعه از نقاشيهاي جالب که در کتابخانه ي مليفرانسه نگهداري ميشود نشان ميدهد که در سال ۱۹۱۰ چه تصوّري از پيشرفتتکنولوژي در سال ۲۰۰۰ وجود داشته است.آتش نشانها و پليسهاي پرنده،قطاربرقي که مستقيماً از پاريس به چين ميرود،گشت هاي هوايي با هليکوپتر،کفشهايچرخدار،روزنامه هاي گويا و...
يک چيزي که براي خود من خيلي جالب بود تو اين عکسها اينه که بيشتر اين عکسها مردم رو در حال پرواز نشون ميده.
نکتهديگه اي که برام جالب بود، تصور مردم از "ماشين جنگي سال 2000" بود. بند ههاي خدا با تمام فکر خلاقي که داشتند و سال 2000 رو تصور کردند حتي تصورماشين جنگي مثل تانک رو نداشتند! حداکثر ذهنيتشون اين بوده که يک مسلسلببندند به يک ماشين معمولي و ...
راستي! اگر الان قرار باشه که ما سال 3000 رو به تصوير بکشيم، چي ميکشيم؟

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


_________________