جام جم آنلاین: بسیاری از افراد درباره سیستمکارکرد داخلی چشم ماهیها اطلاعی ندارند و به آن فکر هم نکردهاند، امامحققان دانشگاه کوئینزلند، راز پنهان پشت این لنزهای مرموز را بتازگیدریافتهاند.

پروفسور مارشال و همکارانش از گروه زیستشناسی عصبیحسی و انستیتوی مطالعات مغزی کوئینزلند برای اولین بار متوجه شدندگونههای خاصی از ماهیها چگونه رنگها را میبینند.

مطالعه محققان درباره نقش مخروطهای دوتایی در چشم ماهیهایی که در آبسنگها زندگی میکنند و تاثیر آن بر دید آنها بود.

سلولهایمخروط سلولهای حساس به نور در چشم ما هستند که توانایی دیدن به مامیدهند و سلولهای مخروطی دوتایی، ترکیبی از 2 سلول مخروطی هستند که بهیکدیگر وصل شدهاند.

پیش از این تصور میشد سلولهای مخروطی دوتاییبرای انجام وظایفی مانند دریافت روشنایی، حرکت و قطبیسازی دید به کارمیرود که ارتباطی به تفکیک رنگ ندارد.

اولین بار است که محققاننشان دادهاند هر یک از اعضای مخروط های دوتایی به عنوان یک کانال بیناییمستقل در دیدن رنگها استفاده میشوند.

عجیب است که این سلولها بهعنوان معمولیترین دریافتکنندههای نور در فعالیتهای روزانه حیوانات عملمیکنند. تحقیقات جدید نشان میدهد، در این ماهیهای رنگارنگ مقیمآبسنگهای Great Barrier، سلولهای مخروطی برای دیدن رنگها مورد استفادهقرار میگیرند.

از آنجا که چشم اغلب مهرهداران مانند ماهیها،قورباغهها، خزندگان و کانگوروها از این مخروطهای دوتایی تشکیل شده،عملکرد آنها تاکنون بدرستی شناخته نشده بود.

این گیرندههای نور درچشم انسان و دیگر پستانداران وابسته به جفت وجود ندارد و شاید به همیندلیل باید از این حقیقت چشم پوشید که این اعضا چه عملکردی دارند.

کشفاین که ماهی های مقیم صخرههای آبی از سلولهای مخروطی دوتایی برای دیدنرنگها استفاده میکنند، یک راز قدیمی مربوط به قرنها را برملا کرد.

منبع:تکتاز