نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3

موضوع: "فارسي 1 " كجا را نشانه گرفته است؟

 1. #1
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  "فارسي 1 " كجا را نشانه گرفته است؟

  "فارسي 1 " كجا را نشانه گرفته است؟
  خبرگزاري فارس:كافي است كمي به تكنيكهاي به كار برده شده در اين شبكه نگاه كنيم آنگاهبه عادي سازي ناهنجاريها و هنجارشكنيها پيخواهيم برد.  بهگزارش گروه " فضاي مجازي " خبرگزاري فارس ، گوياترين نوشت: ما مسأله بسيارمهمي بوده وبحث مبارزه با آن بسيار حائز اهميت است، بحث شبكههايماهوارهاي ونفوذ آنها ومحتويات مبتذل آنها براي جوانان بوده است. بهواقع اين موضوع هميشه مدنظر بوده است كه شبكههاي ماهوارهاي به دليلگستردگي و در دسترس بودن بيش از ديگر رسانههاي ديگر درجامعه تأثيرگذارهستند، بهخصوص دربين جوانان كه ممكن است جذب زرق وبرق و موضوعاتهنجارشكن آنها شوند. دراين بين درچندماه اخير يكي از شبكههايي كه حاوياين موضوعات غيراخلاقي است و به نوعي توانسته مخاطب خود را جذب كند شبكه"فارسيوان " است.

  اين شبكه سعي كرده است با پخش سريالها وفيلمهاي خارجي كه محتواي آنها موضوعات غير اخلاقي و هنجارشكن است برمخاطب خود تاثير گذاشته واين پيامها را به او القا كند. البته از اينموضوع هم نميتوان گذشت كه صاحب اين شبكه "رابرت مرداك " يكي از صاحبانرسانههاي صهيونيست است كه خطمشي آن مشخص است و اهداف آن بر كسي پوشيدهنيست.

  نكته مهمي كه دراين بين وجود دارد وبسيار هم قابل توجهاست بحث تاثير برنامههاي شبكه "فارسيوان " بر فرهنگ ورفتارهاي جامعه بهخصوص نسل جوان است. همچنين چرا خانوادهها از تاثيرات مخرب آن غافلشدهاند و دركنار نوجوانان خود وقت خود را با ديدن محتويات مبتذل آن بههدر ميدهند. آيا خانوادهها بالاخص والدين به تبعات برنامههاي اين شبكهبر رفتار جوانانشان توجه نميكنند؟

  *حمله به ارزشهاي اخلاقي فردي و اجتماعي

  كافياست نگاهي كوتاه البته عميق به برنامهها و فيلمهاي اين شبكه داشتهباشيم. درتمام آنها موضوعاتي مانند روابط آزاد بين دختران وپسران، بحثعدم پايبندي به خانواده وخيانت بين زوجين و به كار بردن كلمات غيرمعقول وزشت موضوعي مشترك است وتمام سريالها قالب فرهنگي مشتركي دارند وكاملاًمبتذل وبي محتوا وتخريبگر است.

  به عنوان مثال سريال ويكتوريايكي از سريالهايي بود كه تا چند وقت پيش از اين شبكه پخش ميشد ودراين بينمخاطباني هم به دست آورده بود. دراين سريال با تمام توان تلاش شده بود كهخيانت بين زوجين را يك امر عادي نشان دهد وحتي اين موضوع را براي آنها بهخصوص زنان يك حق نشان دهد به گونهاي كه شخصيت اصلي زن داستان دركنار همسرخود با يك پسر جوانتر از خود هم ارتباط برقرار ميكند واين موضوع درسريالبسيار عادي ديده ميشود. يا درسريال ديگر آن "سم سون " داستان فيلم تلاشدارد كه روابط آزاد بين دختران وپسران را كاملاً طبيعي نشان دهد و بهگونهاي قبح آن را از بين ببرد يا درسريال جديدتر آن "دارما وگريگ " كهسريال كمدي است كلمات و ديالوگهايي به كار برده ميشود كه به قدري زشتوهنجارشكن است كه درفضاي خانواده ايراني غير قابل پذيرش است، شوخيهايبسيار زشت و حرفهاي نامعقول بين زوج سريال كاملاً نشاندهنده بيمحتوايياين سريال است كه سعي دارد اين نوع ادبيات را ترويج دهد. يا در سريالهايديگر اين شبكه مانند "همسر من بينظيره "، "شب به شب "، "خواهر دوستداشتني من " و "مونس و مونس " تمام موضوعات ورفتارهاي زشت وصحنههاي محركتكرار ميشود وحتي در بعضي اوقات در سريالهاي آن موضوعاتي مانند خيانت رابه عنوان عشق به خورد مخاطب ميدهد يا با عنوان اينكه براي زندگي دونفرهحتماً نبايد با هم ازدواج كرد سعي ميكند روابط آزاد را گسترش دهد.

  جالباينجاست كه به نام حقوق زنان دراين سريالها و با عنوان اينكه زنان هميشهمورد ظلم واقع ميشوند بدترين استفادهها و ابزاريترين نگاهها در اينسريال به زنان صورت ميگيرد به گونهاي كه درتمام آنها زنان به نام عشق خودرا در اختيار ديگران قرار ميدهند ومعلوم هم نيست كه چرا فمينيستهايي كهگوش همه را با نام ظلم به زنان كر كردهاند درمقابل اين گونه سريالهاوفيلمها سكوت ميكنند.

  *مخاطب صداي آژير اين هشدار كيست؟

  اماموضوعي كه در اين بين بسيار مورد توجه است وبايد بيش از همه چيزهاي ديگربه آن توجه شود وبراي آن راهكار انديشيده شود بحث تاثير اين شبكهومحتويات آن بر جامعه ما و خانواده و به خصوص نسل جوان وساختار فرهنگيآنهاست. ما بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم هنگامي كه تمام موضوعات ومحتويات اين شبكه به صورت شبانهروزي درقالب سريالهاي مختلف تكرار ميشودكه ممكن است روي فرهنگ رفتاري جامعه تاثيرات جبران ناپذيري برجاي گذارد.آيا دراين بين خانوادهها به اين اثرات آگاهي دارند؟ آيا به اين موضوعفكر كردهاند هنگامي كه جوانان آنها پيامهاي اين شبكه را در قالبسريالهاي مختلف دريافت ميكنند چه برداشتي از آن خواهند كرد؟ اگر به اينموضوع نگاهي عميق داشته باشيم ميبينيم كه ترويج مسائلي مانند رابطهنامشروع و آزاد كه در اين شبكه كاملاً عادي نشان داده ميشود ميتواند چهخطراتي براي بنيانهاي خانواده در جامعه داشته باشد. در واقع نكته اساسياين جاست كه تمام سعي اين برنامهها اين است كه زير پاگذاشتن همينحريمهاي اخلاقي را عادي جلوه دهد وبه نوعي آن را ملكه ذهن مخاطب كند وبراي او اين موضوع را يك روال عادي رفتاري نشان دهد.

  *عادي سازي نابهنجاريها

  كافياستكمي به تكنيكهاي به كار برده شده دراين شبكه نگاه كنيم آنگاه به عاديسازيناهنجاريها وهنجارشكنيها پيخواهيم برد. درتمام طول فعاليت چند ماهه اينشبكه از يك تكنيك استفاده شده و آن بمباران تصويري ذهن بيننده والقاي پيامهر چند بيمحتواي خود است به گونهاي كه با نشان دادن سريالهاي روتين بادوبلهاي بسيار ضعيف و ابتدايي سعي دارد پيامهاي ضدفرهنگي خودرا باريتمي منظم جزء زندگي روزمره خانوادههاي ما قرار دهد وطبيعي است هنگاميكه مخاطب توجهش به آن جلب شود آرام آرام پيامهاي آن را ميپذيرد، به عنوانمثال جوان جامعه ما هنگامي كه در اين شبكه به جاي ازدواج وتشكيل خانوادهرابطه آزاد تحويل او داده ميشود آرام آرام سيگنالهاي تصويري آن را در ذهنميپذيرد و ممكن است به سمت اين رابطه سوق داده شود وآنگاه درصورت فراگيرشدن اين موضوع سرنوشت جامعه مشخص خواهد بود يا اگر با ترويج خيانت نشانداده شده دراين شبكه و بسياري از شبكههاي ديگرپايههاي اخلاقي خانوادهمتزلزل شود مشكل بيبنياني جامعه، مشكلي كه غرب با آن درگير است جامعه مارا هم اسير خواهد كرد، بايد دقت داشته باشيم كه اين موضوع براي يك جامعهدرصورت آسيب پذيرفتن از طرف اين نوع موضوعات ضداخلاقي علاوهبرهنجارشكنيهاي اخلاقي تبعاتي چون دوگانگي افكار و تضاد رفتار را به دنبالخواهد داشت كه بسيار خطرناك وهشدار دهنده است.

  *اين شبكهها كجا را نشانه گرفتهاند؟

  هنگاميكه دراين شبكهها روابط آزاد ترويج شده و دقيقاً مخالف اصول اخلاق اسلاميرفتار ميشود درصورت عدم آگاهي واطلاعرساني ومبارزه صحيح جامعه ما دچارتضاد باور ميشود و به دنبال اين، بايد منتظر سست شدن حريمها وقوانينديني ورعايت آن درجامعه باشيم كه به اين ترتيب ميتوان شاهد پديدههايخطرناكي چون دين گريزي يا دين فراموشي باشيم. البته بايد به اين موضوعهم توجه كنيم كه جامعه مذهبي ما به دليل پيوندهاي محكم اخلاقي وايدئولوژيكي كه دارد به راحتي تسليم اين هجمههاي ضد فرهنگي نخواهد شد امابايدهميشه به فكر پيشگيري بود و از راههاي گوناگون هم به محكم كردنپايههاي اخلاقي جامعه بپردازيم. بايد با اين هجمهها مبارزه كرد.

  مبارزهايكه بايد براساس اصول صحيح ومهندسي فرهنگي و متدهاي جديد جنگ نرم صورتپذيرد تا هم سرمايهگذاري به درستي صورت پذيرد وهم پاسخ دلخواه از آنبهدست آيد و اين كار بايد هر چه سريعتر انجام پذيرد. نبايد منتظر ماندتا شبكهاي مانند "فارسيوان " و ديگر شبكههايي با اين مضامين به انحرافجامعه ما بپردازند وجوانان جامعه را كه سرمايهاي اجتماعي هستند مشغولكارهاي بيهوده وانحراف برانگيز كنند كه علاوه براينكه انحراف برانگيز استباعث ميشود كه ذهن آنها درتسخير مسائل غير اخلاقي و مبتذل و اروتيك وجنسي كه در اين شبكه و ديگر شبكهها نشان داده ميشود قرار گيرد و در اينصورت ديگر نبايد از آنها انتظار كارسازنده وخلاق داشت چرا كه اين شبكه باايجاد نياز جنسي كاذب وبه نوعي تحريك رواني آنها باعث ميشود كه جامعهوجوانان به دنبال برآوردن اين غرايز كاذب باشند ويكي از اين راههايانحرافي وبسيار خطرناك رابطه آزاد است كه اين شبكهها درپي ترويج آن هستندواين پيامدهاي وحشتناكي درهمه ابعاد خواهد داشت يا مسائل ديگري مانندخودارضايي و يا بيماريهاي رواني بسيار خطرناك است (اگر دراينجا در اينمورد بسيار صريح صحبت ميكنيم تنها به اين دليل است كه احساس شده كهاطلاعرساني وروشنگري بايد صريح و بيپرده باشد).

  حال سؤالاينجاست كه آيا والدين درخانوادهها مايلند كه سرمايههاي آنها يعنيجوانانشان به اين سمت كشيده شوند؟قطعاً پاسخ منفي است اما آنها بايد آگاهباشند كه با ايجاد شرايط تماشاي اين سريالها راه را براي اينگونهانحرافات بازميگذارند و اكثريت آنها پس از ابتلاي به مشكل فرهنگي واخلاقيبه فكر حل آن ميافتند كه ديگر دير شده است.

  اما به واقع راه حلاصلي چيست؟ راهحلي كه بتوان با اين موضوع وبالاخص پيامهاي ضدفرهنگيشبكههايي مانند "فارسيوان " مبارزه كرد. نبايد فراموش كنيم كه جنگ نرم چهبراي حمله و چه براي دفاع اصول خود را دارد كه بايد براساس آنها رفتاركرد. دراين موضوع هم اين مطلب عيناً صادق است و بايد چند جانبه بررسي شودو راههاي مبارزه از چند طرف تبيين شده و مدنظر قرار گيرد.
  بايد دست به كار شويم

  ازبعد مبارزه مستقيم كه يكي از اركان اصلي دفاع از حوزه جنگ نرم است بايدپاسخي مستقيم به آن داده شود يعني به عنوان مثال اگر "فارسيوان " سريالهاو فيلمهاي مبتذل را وسيلهاي براي سرگرمي وتخريب فرهنگي قرار داده ما بافيلمها وسريالهايي پرمحتوا و جذاب از انحراف مخاطب جلوگيري كنيم يا باميزگردهاي فرهنگي درباره خود اين شبكه در رسانه ملي خيلي صريح و بيپردهبراي خانواده به خصوص والدين تبعات آن را به آنان هشدار دهيم تا آنهابدانند چه مسائل پنهاني در نمايش سريالهاي آن وجود دارد چرا كه بسياري ازخانوادهها ناآگاهانه نه تنها از آن ممانعت نميكنند بلكه متأسفانه بافرزندان خود به تماشاي آن ميپردازند كه اين موضوع باعث از بين رفتنحريمهاي اخلاقي در خانواده ميشود كه آغاز گر يك انحراف بزرگ است چرا كهاگر چنين موضوعي اتفاق افتد حرفهاي والدين ديگر بازدارندگي خود را برايفرزندان از دست خواهد داد چرا كه فرزندان نميتوانند باور كنند درحالي كهوالدين آنها به تماشاي آن ميپردازند آنها را از انحراف منع ميكنند.

  همچنيندربعد سياستگذاريهاي كلان، دولت وخانوادهها بايد به اين نكته توجه كنندكه يكي از راهحلهاي اساسي جلوگيري از اين انحرافات ايجاد شرايط آسانبراي ازدواج است كه درچند سال اخير به دليل توقعات بيجا به تدريج درحالتبديل شدن به بحران است كه درآينده به آن خواهيم پرداخت، به واقع اگر اينرويه ادامه پيدا كند شرايطي پيش خواهد آمد كه بهترين موقعيت براي سوءاستفاده شبكههايي همچون "فارسيوان " از عواطف و غرايز جوانان ما وبهتباهي كشاندن آنهاست، چرا كه هنگامي كه بنيان خانواده با اين سختگيريهادرامر ازدواج تشكيل نشود آن موقع بايد منتظر اين موضوع باشيم كه شبكهايچون "فارسيوان " با الگوسازي فساد درجامعه باعث بحرانهاي اجتماعي شود.

  بهواقع شبكههايي همچون "فارسيوان " هيچگاه موفق نخواهند شد به فرهنگ بومي وبسيار محكم ما ضربهاي وارد كنند مگر اينكه شكافي در اين فرهنگ پيدا شودكه آنها سعي كنند تا با ابزار آلات رسانهاي خود به صورت تخريبگرايانهاياين شكاف يا خلأ را پر كنند، نكته قابل توجه اينجاست كه جامعه ما هممانند بسياري جوامع ديگر مشكلاتي دارد اما مسأله مورد نظر اين است كه مابايد پيش دستي كرده و زودتر از بيگانگان سوء استفادهگري همچون "فارسيوان" كه تنها يك نمونه از آنهاست به اين خلأها پي برده و راهحل مناسبي برايآن پيدا كنيم درغير اين صورت بايد منتظر باشيم تا ابزارهايي مانند"فارسيوان " با بمباران تصويري ذهن جوانان وجامعه ما اين خلأها را پيداكرده و از آن به عنوان راهي براي ضربه زدن استفاده كنند، به واقع نبايدبيش از اين اجازه داد شبكههايي مانند "فارسيوان " در داخل خانهها نفوذكرده و فرهنگ مورد نظر خودرا درفضاي خانه ايراني جايگزين كنند فرهنگي كهكپي برابر اصل فرهنگ وارداتي غرب است كه درتعارض كامل با فرهنگ اسلامياست. كافي است كمي به پيامهاي آن دقت كنيم آنگاه به اين تعارض وتضادعميق پي خواهيم برد، به عنوان مثال تشويق روابط آزاد واختلاط درروابطپسران و دختران و يا خيانت كه دراين شبكه به آساني به نمايش گذاشته ميشودكاملاً درتضاد با دستورات ديني ماست كه نتيجه اين تضاد را نبايد ناديدهگرفت چرا كه اين تضاد اثرات مثبت فرامين ديني را از بين خواهد برد وبه اينترتيب ديگر نميتوان انتظار يك جامعه ديني را داشت كه درآن بزرگترين بخش ازجامعه ما يعني جوانان ما به اين فرامين توجه كنند.

  به واقع هدفما در اينجا هشداري جدي است كه درصورت عدم توجه به آن بايد شاهد استحالهفرهنگي جامعه باشيم. بايد هر چه سريعتر راهكار مناسبي براي آن انديشيدهشود.

 2. #2
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: "فارسي 1 " كجا را نشانه گرفته است؟

  پردههايي از برهنگي كه هر روز بالاتر ميروند
  خبرگزاريفارس: در حالي كه تابستان يا همان فصل اوج بدحجابيها به نيمه رسيده استديگر جوششي از تب داغ مسئولان براي برخورد با اين پديده مذموم به چشمنميخورد.  پرده اول:

  يادشبخير خانوم جون هميشه به جوانهاي عزب نصيحت ميكرد كه سر به زير باشند ودر كوچه و بازار زل نزنند به چشم مردم، اما نور به قبرت ببارد خانوم جون.الآن ديگر اين نصيحت، جواب نميدهد. سربه زير كه در خيابان راه ميرويپاهايي را ميبيني كه برهنهاند، نميدانم شايد فقير باشند چونشلوارهايشان برايشان كوتاه شده است! اما نه ظاهرا زنجيرهايي را به اينپاها بستهاند؛ شايد زندان بودهاند! خدا رهايشان كند.
  خانوم جون خوش ميگفت كه «هر كسي بر طينت خود ميتند.»

  پرده دوم:

  هواگرگ و ميش است، اتوبان؛ پاركينگ متحركي از خودروها شده است، همه براي رفعبيكاري گردن ميچرخانند خانمي كه ظاهرا يا از مهماني برگشته يا به يكشبنشيني دعوت است روسرياش را روي شانههايشان انداخته است، نگاههاكاملاً با هم حرف ميزنند، هوا گرم است؟ در كوچه بنبست گير كرده بوده وهنوز فكر ميكند 30 سال پيش است؟ اختلال حواس دارد؟ دو جنسيتي است؟
  خانوم جون اين طور مواقع، حرف خوبي ميزد «آخر رختتو عوض كردي، بختتو چه ميكني؟»

  پرده سوم:

  ظهريك روز كاري در شلوغترين خيابان پايتخت زنها و مردها پيراهن و شلوار بهتن كردهاند با اين تفاوت كه پيراهن مردها آستين بلند است اما خانمها ...شايد همان «لباس ملي» كه سالها پيش قرار بود طراحي كنند همين است، پيراهنيبا آستين بالاي آرنج، شلواري آب رفته و شالي به عرض 15 سانتيمتر، امانميدانم در حالي كه همه چيز آب ميرود چرا اندازه كيفها روز به روزبزرگتر ميشود! جالبتر از همه اينكه طي يكي دو سال اخير نميدانم آياپزشكان موهاي مردم خبره شدهاند يا كلاهگيسها ارزان شده است موهايي كهدر بالاي سر خانمها به افزايش قد آنها تا 20 سانتيمتر هم كمك ميكندالبته اگر خانوم جون بود اينجا ميگفت: «رخت، بخت نميياره!»

  تابستان بدحجاب!
  ------------------------

  تابستانگرمي كه مسئولان همچون سالهاي گذشته پيش از آغاز آن براي اظهارنظر درخصوص حفظ حجاب و عفاف گوي سبقت را در خط و نشان كشيدن ميربودند در حاليبه نيمه رسيده است كه مظاهر بدحجابي بيش از پيش خودنمايي ميكند.

  پيشاز آغاز تابستان از مراجع عظام تقليد، رئيس قوه قضائيه و نمايندگان مجلسگرفته تا نيروي انتظامي، وزارت كشور و احزاب از وضعيت حجاب و عفاف در سطحجامعه انتقادهاي متعددي را مطرح كردند و متفقالقول خواستار برخورد جدي بامظاهر بيعفتي و بيحجابي بودند اما به ناگاه چه اتفاقي باعث شد تامسئولان در اجراي طرحهاي خود دست به عصا عمل كنند؟ مگر وزير كشور دراظهار نظرهاي رسانهاي خود پا را فراتر از "عفاف زنان " نگذاشت و اعلامنكرد كه با بيعفتي در مردان نيز با جديت برخورد خواهد شد؟

  مردمهنوز لفظ «تبرج» را كه سردار رادان براي برخورد با خاطيان استفاده كردفراموش نكردهاند، تأكيد مراجع عظام تقليد بر رفع بيحجابيها وبدحجابيها در جامعه، امسال بيش از سالهاي گذشته بود.

  امسالخروج طرح "عفاف و حجاب " از بايگاني پس از گذشت 4 سال از زمان ابلاغ مصوبهآن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي 26 سازمان و وزارتخانه هم ظاهرا درديرا دوا نكرد.

  حجتالاسلام حقشناس؛ مدير گروه مطالعات زنان وخانواده در پژوهشكده باقرالعلوم قم نيز بر اين اعتقاد است "بدتر شدن روزبه روز وضعيت حجاب و عفاف در كشور نشان ميدهد اجراي اين طرح با مشكلروبرو است. "

  به گفته وي، "اقدامات زيربنايي در اين زمينه زيادنيست و مجموعه تلاشها و حركتها در مقوله عفاف و حجاب ساده، مقطعي وكوتاه مدت بوده است. "

  حجتالاسلام حقشناس تمام دستگاههاي نظامرا در اين زمينه مسئول ميداند چرا كه حجاب به اعتقاد وي "پديده اجتماعيپيچيدهاي است كه به راحتي تغيير نمييابد و زمان بيشتر و مشاركت تماماقشار جامعه را ميطلبد. "

  بدحجابي؛ توطئه دشمن يا بيماري رواني؟!
  ----------------------------------------------------

  نمايندگانعضو كميسيون امنيت ملي مجلس، بيحجابيها و بدحجابيهاي كنوني در سطحجامعه را توطئه دشمنان ميدانند كه عدهاي را اجير كردهاند تا هر روز باوضعيت نابهنجار در سطح جامعه تردد كند و الگوي افراد سادهلوح شود. اين درحالي است كه به اعتقاد برخي از روانشناسان از جمله منوچهر محمدي "اشخاصيكه حاضر ميشوند شلوارهاي كوتاهي كه متعلق به دلقكهاي سيرك است يامانتوهايي كه چسبان با آستينهاي كوتاه هستند را به تن كنند اغلب مشكلات«خود كم بيني» و «حقارت» دارند. به همين دليل به دنبال جلب توجه و جذبنگاههاي افراد هستند. "

  اين روانشناس ميگويد: "هيچ انساني كهاز نظر رواني سالم و شخصيت تكامل يافتهاي داشته باشد حاضر نميشود شلواريا مانتويي را كه با تيغ پاره كردهاند و ريشريش شده است براي حضور دراجتماع استفاده كنند. افراد سالم به دنبال ظاهر سالم هستند. "

  چشم نازكي هنجارشكنان به خواستههاي مردم و مسئولان
  -----------------------------------------------------------------------

  عموممردم از وضعيت فعلي حجاب در جامعه ابراز نارضايتي ميكنند از سوي ديگرمسئولان نيز به دنبال اصلاح هستند پس كساني كه چهره جامعه را بابيعفتيها و بدحجابيها مخدوش ميكنند از كجا آمدهاند؟

  مرضيهارجمندي؛ يك معلم بازنشسته است كه در پاسخ به اين پرسش ميگويد: "هيچخانوادهاي راضي نيست از اينكه فرزندش با بيبندوباريهايي در جامعه مواجهشود اما خود خانوادهها به بهانه روشنفكري چارچوبي را براي جوانانشانتعريف نميكنند و آنها نيز به اقتضاي سنشان به دنبال جلب توجه هر چه بيشترميروند. "

  برخلاف نظر خانم ارجمندي، آقايي كه فروشنده مانتو دريك پاساژ پررفتو آمد است معتقد است: "بدحجابيها تنها به دختران جوانمحدود نميشود گاهي برخي از خانمهاي ميانسال درخواست لباسهايي از مادارند كه 2 سايز از خودشان كوچكتر است. "

  جداي از افرادي كهفساد اخلاقي دارند و با ظاهر خاص وارد جامعه ميشوند عموم دختران جواني كهتبديل به نماد بدحجابي شدهاند براي عقب نماندن از هم سن و سالانشان وبراي اينكه انگ «سنتي بودن» به آنها نچسبد به سراغ لباسهاي خاص ميروند.

  ساجده،دختر دانشجويي است كه همراه با مانتوي آستين كوتاهش ساق دست هم پوشيده استاو درباره انتخاب نوع پوشش خود ميگويد: "واقعا اجناس فروشگاهها و مراكزخريد به گونهاي است كه وقتي يك مدلي تبديل به مد روز ميشود ديگر بهراحتي نميتوان مدل ديگري را انتخاب كرد، من براي خريد يك مانتو كه معمولادر ذهن هر فردي يك مانتو بايد آستين بلند داشته باشد به چندين مغازه سرزدم اما سؤالي را ميپرسيدم كه براي خودم خندهدار بود با ورود به هرمغازه بايد ميگفتم «مانتوي آستينبلند داريد؟» جالب اين است كه آخر هممجبور شدم مانتويي را بخرم كه آستينش بالاي آرنج است به همين خاطر ساق دستهم ميپوشم. "

  عشرت شايق؛ نماينده سابق مجلس معتقد است كه "هيچخانواده سالمي به دنبال اين نيست كه فرزندش در جامعهاي ناسالم رشد كند بههمين دليل عدهاي بيبند و بار و بيكار در اكثر ساعات روز و شب، ظاهر شهررا كريه كردهاند و اين پيام را القاء ميكنند كه عموم مردم اينگونه هستنددر حالي كه افرادي كه از نظر سطح تحصيلات، فرهنگ خانوادگي و كسب و كار دررتبه قابل قبولي هستند هيچگاه در طي روز با ظاهري خاص در خيابانهاسرگردان نيستند و آنقدر مشغله دارند كه خودنمايي براي آنها جايگاهي ندارد."

  به گفته وي، مردم و مسئولان همه به دنبال چهره زيبا و پاكجامعه هستند اما نزديك شدن به اين مدينه فاضله نيازمند عزمي جديتر از سويمسئولان است.

  زهره الهيان، نماينده مردم تهران در مجلس نيز اجرايطرح حجاب و عفاف را مطالبه مردم از نمايندگان مجلس عنوان ميكند وميگويد: "مردم به جهت اعتقادات، فرهنگ و باورهايشان به دنبال اجراي طرحعفاف و حجاب هستند و از ما ميپرسند كه دولت، نيروي انتظامي و سايردستگاهها چه اقداماتي را انجام ميدهند؟ "

  الهيان درباره كندشدن روند برخورد با بدحجابيها در حالي كه به اواسط تابستان رسيدهايمتصريح ميكند: "طرح حجاب و عفاف مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي دارد كهدر واقع يك «قانون» است.از سوي ديگر وزارت كشور نيز قولهايي را در جهتتسريع در عملكرد خود در اين راستا به ما داده است اما ممكن است مسائليباعث تحتالشعاع قرار گرفتن حجاب و عفاف شده باشد مثل تفاوت سليقهها و دراولويت قرار گرفتن چالشهاي ديگري كه در كشور وجود دارد. "

  چشمپوشي از فرهنگسازي، خودداري از برخورد قهري
  ------------------------------------------------------------------

  برخيرسانهها عامل تعطيلي طرح عفاف و حجاب را اظهارنظر صريح احمدينژاد،رئيسجمهور در رسانه ملي ميدانند كه عنوان كرد: برخوردها با بدحجابي ربطيبه دولت ندارد و نبايد برخوردهاي سليقهاي در اجراي طرح داشت.

  ايندر حالي است كه مطابق قانون مصوب شوراي انقلاب فرهنگي طرح جامع گسترشفرهنگ حجاب و عفاف تنها به برخوردهاي قهري نيروي انتظامي محدود نميشود و26 سازمان و وزارتخانه بايد براي بالا بردن سطح فرهنگ عفاف وارد عملميشدند كه نه تنها فرهنگسازي نشد بلكه برخورد قهري هم جمع شد.

  مريممجتهدزاده؛ رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري هم معتقد است: "هركسي كه درصدد ابداع و تحميل روش به دولت باشد در واقع قانون را زير پاگذاشته است. تجربه تاريخي ثابت كرده است كه برخورد فيزيكي و افراطگرايانهبا نمادهاي جنسيتي پوشش در هيچ برههاي موفقيتآميز نبوده و هيچ كدام ازنهضتهاي مقطعي مبارزه با رابطه بين لباس و هويت جنسي از سوي زنان موردپذيرش قرار نگرفته است.
  به گفته وي، اينكه گفته ميشود دولت متوليبرخورد با بدحجابي است واژه درستي نيست بلكه بايد گفته شود دولت متولياصلاح وضعيت حجاب در جامعه و بازگرداندن به اصول فطري و اخلاقي است. "

  بهاعتقاد اسفنديار رحيممشايي؛ رئيس دفتر رئيس جمهور و رئيس كميسيون فرهنگيدولت "بسياري از موضعگيريها عليه سخنان احمدينژاد درباره برخورد روشبرخورد با بدحجابي نشان داده است كه اينها خود را نيازمند مطالعه موضعرئيسجمهور و آگاهي از اصل نظر ايشان نميدانند. "

  برخوردهاي فصلي با بدحجابهاي تابستانه و زمستانه
  ----------------------------------------------------------------

  طيسالهاي اخير با راه افتادن گشتهاي ارشاد نيروي انتظامي كه تابستان امسالكمرنگترين زمان حضورشان در خيابانهاي پايتخت تجربه كرديم شاهد برخوردهايفصلي با بدحجابي بودهايم، برخوردهايي كه نبودنشان، مانتوهاي آستينكوتاهو بيآستين و پيراهن مردانه و تيشرتها را بر تن برخي از مخدرات كردهاست.

  جداي از اينكه وظيفه برقراري عفاف و حجاب در جامعه بر عهدهدولت است، يا خير، مردم و مسئولان از 26 سازمان و وزارتخانهاي كه طبققانون بايد در زمينه حجاب و عفاف وارد عمل شوند ميخواهند كمي جديتر بهاين قضيه بنگرند.

  به گفته زهره الهيان نماينده مردم تهران درمجلس وضعيت فعلي جامعه معقول نيست و اجراي طرح عفاف و حجاب بايد در اولويتكار دستگاههاي مرتبط قرار گيرد.

  اميدواريم مسئولان به برخياظهار نظرهاي خود درباره عفاف و حجاب رجوعي داشته باشند و هر چه سريعترنسبت به اصلاح وضعيت موجود اقدام كنند و به قول خانوم جون «ماهي را هر وقتاز آب بگيري تازه است.»

 3. #3
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: "فارسي 1 " كجا را نشانه گرفته است؟

  ورود متدينين به تفرجگاه ممنوع
  خبرگزاري فارس: تفرجگاههاي كشور اسلامي ما بويژه در شهر تهران براي ورود متدينين، ممنوع است!  بهگزارش گروه "فضاي مجازي " حبرگزاري فارس، هفته نامه يالثارات الحسين دريكي از شمارههاي خود در مطلبي با عنوان "ورود متدينين به تفرجگاه ممنوع!" نوشت:
  تفرجگاههاي كشور اسلامي ما بويژه در شهر تهران برايورود متدينين، ممنوع است. نه اينكه كسي منع كرده باشد بلكه حضور زنانبدحجاب و مردان مزاحم نواميس، اماكن تفريحي و حتي غير تفريحي عمومي رامختص آنان كرده و اگر كسي بخواهد همرنگ اين جماعت نشود بايد قيد تفريح رابراي خود و خانوادهاش بزند.

  اين افراد كه البته تعدادشان نسبتبه كل جمعيت كشور، بسيار اندك است با حضور خود در تفرجگاهها از جمله جادهتهران-چالوس، مناطق شمالي كشور و پاركهاي تهران، آزادي اكثريت مردم ايرانرا سلب ميكنند و كسي هم جلودار آنها نيست.

  چند روز پيش به پارك لاله تهران رفتم تا به اتفاق خانواده دقايقي را به صرف شام و استفاده از هواي خنك اين منطقه سرسبز شهر بگذرانم.

  متأسفانهپارك در تسخير همين عده قليل بود كه در نبود اكثريت متدينين كه به اينمكانها كمتر ميآيند، جولان ميدادند. وضعيت در پاركهاي شمال شهر تهرانبه مراتب بدتر است و در گردشگاههايي چون ديزين، شمشك و توچال گويي امثالمن غريبهاند و از جاي ديگري آمدهاند.

  اينجا يك جامعه اسلامياست و اين حق يك مسلمان معتقد است كه بتواند از اماكن عمومي استفاده كنداما اين اماكن براي بسياري از خانوادهها وجود ندارد. اوضاع سينماها وتئاترها هم بهتر از پاركها نيست بلكه شايد بدتر هم باشد.

  حضورمردان و زناني كه كمترين حد پوشش اسلامي را هم رعايت نميكنند، موجب سلبآزاي اكثريتي ميشود كه خواهان زندگي سالمند. به همين دليل متدينين واخلاق مداران كمتر به مكانهاي عمومي ميآيند و حضور خود و خانوادهشان دراين اماكن را ممنوع كردهاند.

  حال جاي سؤال از مسئولان است كهضامن آزادي بيان، انديشه و رفتار متدينين جامعه ايران اسلامي كه اكثريت راتشكيل ميدهند، كيست؟ جاي سؤال از رئيس جمهور محترم است كه اكثريت 25ميليوني كه به شما رأي دادهاند و حتي برخي كساني كه به شما رأيندادهاند، خواهان جامعهاي عفيف و نجيب هستند و ميخواهند در كمال آزادياز اماكن عمومي كشورشان استفاده كنند اما به خاطر عدهاي نميتوانند اينعمل را انجام دهند و كسي هم جلوي بدحجابان و مزاحمان نواميس را نميگيرد.

  آياكسي حق ندارد به زني كه با پوشش نامناسب به پارك يا سينما ميآيد و آزاديمتدينين را سلب ميكند، تذكر دهد؟ آيا نبايد با كساني كه در سالنهايسينما، پشت فرمان خودروها و...كشف حجاب ميكنند برخورد شود و از حضور دراماكن عمومي محروم شوند؟ آيا نبايد فضايي فراهم شود تا خانوادههاي شهيدانراحتتر در اماكن عمومي ظاهر شوند. آيا ميدانيم كه آنها براي مواجه نشدنبا صحنههاي بدحجابي، خود را از ديدن شهر و دياري كه فرزندانشان برايماندگاري آن جان دادهاند محروم كردهاند؟

  بدحجابها، آزادياكثريت مردم ايران را سلب كردهاند و بايد به دليل محدود كردن آزاديها ازحضور در اجتماع محروم شوند. اينجا يك كشور اسلامي است و نبايد لباسفروشيها و تفرجگاههايش مختص عدهاي قليل باشد. لطفاً مسئولان كميمسئولانهتر روبه رو شوند.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. نماد "@" چیست؟و از کجا آمده است؟
  توسط hamid192 در انجمن مقالات دنیای مجازی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۸ مرداد ۹۳, ۱۶:۴۳
 2. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۰۲ آبان ۸۹, ۲۲:۰۱
 3. "در چشم باد" بعد از "فاکتور 8" روي انتن شبكه ي يك
  توسط hamid192 در انجمن صدا وسیما و رسانه ها
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۸۸, ۱۹:۰۴
 4. " ویا " و " سیلوا " والنسیا را ترک نخواهند کرد
  توسط PARI در انجمن بایگانی اخبار دنیای فوتبال
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۲۵ آذر ۸۷, ۲۱:۵۰
 5. 10 اشكال نرمافزار پيامك فارسي " همراه اول " مشخص شد ...!!!!
  توسط mina در انجمن تازه ها و اخبار تلفن همراه
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۲۸ تیر ۸۷, ۰۰:۲۱

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •