برای دیدن عکس ها به پایین ترین قسمت پست رجوع کنید
عجيبترين تلفنهاي همراهي كه تاكنون ديدهايد + تصاویر
سازندگانتلفن هر سال برخي از مدلهاي مفهومي فوقالعاده را نمايش ميدهند كه حتياگر 99 درصد آنها هرگز به توليد انبوه نرسند، چشمانداز كوچكي ازتلفنهايي را به ما نشان ميدهند كه ممكن است در آيندهاي نه چندان دور بهدست بگيريم.[JUSTIFY]
بهگزارش پیمانه به نقل از ايسنا ، دانستن اينكه مدل بعدي آيفون چه شكليخواهد بود با اين كه تلفنهايي كه تا چند سال ديگر به بازار عرضه ميشوند،چگونه خواهند بود، متفاوت است؛ شايد شما هم تاكنون به تلفنهاي همراهآينده فكر كرده باشيد؟ اين گزارش به بررسي برخي از مدلهاي مفهوميميپردازد كه شايد جزء برترينها نباشند اما در زمره جذابترين نمونههاييقرار دارند كه تاكنون طراحي شدهاند.
* گوشي Snake
داشتنتلفني كه به دور مچ دست يا بازو پيچيده ميشود، مفيد خواهد بود، بهويژهبراي كساني كه اغلب وسايل خود را گم ميكنند. گوشي Snake Phone توسطProduct Visionaires طراحي شده است.
* تلفن همراه Kinetic كيوسرا
اينتلفن مفهومي كه نيروي مورد نياز خود را با استفاده از مولدهاي پيزوالكتريكاز جنبش تامين ميكند، ميتواند مانند يك كيف تا و بسته شود و هنگامي كهباز ميشود به دستگاهي با نمايشگر OLED صفحه عريض تبديل ميشود. اين تلفنداراي كي بورد فيزيكي است و كليدهاي آن برروي قاب گوشي جاي گرفتهاند.
* تلفني با نمايشگر مخفي
درتلاش ديگري در زمينه ساخت نمايشگرهاي OLED انعطافپذير، برخي از گوشيهايمفهومي به استفاده از نمايشگرهاي لوله شدني براي ايجاد يك تلفن كوچك بانمايشگر اندازه بزرگ گرايش يافتهاند. تلفن Hidden Display نيز كه توسط"تائو ما" طراحي شده ظاهرا از ساخته دست بشر يعني باتري دي الهام گرفتهاست.
* مورف نوكيا
هنگاميكه نوكيا مورف را طراحي كرد، ميخواست نشان دهد كه فنآوري نانو چگونهميتواند دستگاههاي الكترونيكي قابل حمل را بهصورت اساسي تغيير دهد.
اينتلفن از ماده شفاف و انعطافپذيري ساخته شده كه خود پاك شونده بوده وداراي حسگرهاي نانويي است كه ميتوانند از محيط پيرامون بياموزند.
مورفهمانطور كه نامش نيز نشان ميدهد شكلش را تغيير ميدهد و طبق اعلام نوكيا،با استفاده از اصل مشابه مورد استفاده در تار عنكبوت، انعطافپذيري ايندستگاه را قادر ميسازد شكل خود را تغيير دهد و خود را با وظايف در دستاجرا وفق دهد.
* تلفن Bend in Touch
درداخل اين تلفن صفحه لمسي كه Bend in Touch نام دارد، اندي كورووتس، طراحاوكرايني نمايشگري قرار داده كه در واقع دو برابر نمايشگر واقعي دستگاهاست و در حالي كه يك نمايشگر اعمالي مانند وظايف اينترنتي را عهدهدارميشود، نمايشگر دومي ويديو نمايش ميدهد. اين گوشي همچنين داراي يكدوربين و فلش است.
* تلفن ترانسفورمر
تلفنهايآندرويدي و همچنين تلفنهاي تغيير شكل دهندهاي مانند اين تلفن وجوددارند كه بر اساس يك ترانسفورمر طراحي شده اند تا حداكثر امكانات ممكن درآنها جاي داده شود.
* تلفن Braver

شركتژاپني سافت بانك موبايل براي آن دسته از افرادي كه بههنگام حرف زدن باتلفن ممكن است كمي احساس تنهايي كنند، تلفن همراهي عرضه كرده كه براي صحبتكردن به يك ربات انساننما تبديل ميشود.
اين گوشيشبيه يك ربات انساننما با بازوها و پاهاي متصل و صفحهاي هستند كهچهرههاي مختلف را نشان ميدهد و داراي هوش مصنوعي براي آموختن عاداتكاربر است و اگر كاربر چند بار با يك نفر تماس بگيرد، متني مانند "شمااغلب با وي تماس ميگيريد" ممكن است در دهان چهره تلفن رباتي ظاهر شود وكاربر ميتواند با پاسخهاي بله و نه يا پاسخهاي ساده ديگر با اين تلفنصحبت كند. تلفن Phone Braver حركت نميكند اما ميتواند با اجزاي قابلحركتش ژست بگيرد.
* تلفن شيشهيي
اگرچهنمايشگرهاي LCD نيمهشفاف، جديد محسوب نميشوند اما گوشي مفهومي مانند OneGlassy Phone كه در يانكو ديزاين طراحي شده، به كاربران امكان ميدهد محيطاطراف خود را از بدنه شفاف اين دستگاه به راحتي مشاهده كنند. اين تلفن ازلايههاي شيشهيي دوتايي ساخته شده و اثر انگشت برروي آن به جا ميماند كهدرنتيجه بايد مرتب پاك شود.
* گوشي ويندو فون
اينتلفن مفهومي كه از سوي سئونگ هان سانگ طراحي شده وضعيت هوا را از طريقرابط كاربري تلفن نشان ميدهد و حتي شكل نمايشگر را براي بازتاب وضعيت هواتغيير ميدهد.
* تلفني با كارايي دوربين، پروژكتور و چاپگر
بيشكگوشي Camera-Projecor-Printer مناسب كساني خواهد بود كه به دنبالتلفنهايي با قابليتهاي متعدد هستند. اين گوشي طراحي شده از سوي هيدئوكانبارا علاوه بر امكانات كامل و معمول يك تلفن ميتواند بهعنوان دستهكنترل بازي، چاپگر عكس و پروژكتور نيز مورد استفاده قرار بگيرد.
* تلفن دو تكهيي
شركتهايژاپني ان تي تي دوكومو و فوجيتسو به اتفاق يكديگر يك تلفن صفحه لمسيبهنام Separate Ketai طراحي كرده اند كه داراي يك نمايشگر و يك صفحه كليدجدا از يكديگر است كه از طريق بلوتوث با هم ارتباط دارند.
باتوجه به اين كه بلندگو و اسپيكر به صفحه كليد متصل هستند، محصولي ماننداين تلفن جستوجوي يك شماره تلفن را همزمان با حرف زدن با يك نفر در پشتخط تلفن راحت ميكند. سازندگان اين تلفن ميگويند مزيت اين گوشي در ايناست كه با استفاده از آن همزمان ميتوان هم تماس تلفني داشت و هم يكايميل نوشت.
اين دو قطعه كه به سادگي از هم جداميشوند، ميتوانند با يك مغناطيس قوي مجددا به هم متصل شوند. اگر كاربراناين تلفن به هنگام راه رفتن در حال گوش كردن به موسيقي باشند ميتوانند ازبخش صفحه نمايش بهعنوان MP3 پلير استفاده كنند و بخش كيبورد را در داخلكيف گذاشته يا از آن براي انجام تماس استفاده كنند.
* تلفن Pebble
ايندستگاه براي نخستين بار در نمايشگاه تجاري CEATEC 2009 از سوي فوجيتسو بهنمايش درآمد. اين دستگاه كه شبيه يك سنگريزه است، حباب سياه رنگي دارد كهدر يك قاب شيشهيي احاطه شده و قادر به تغيير شكل به نمايشگرهاي مختلفاست. كشاندن حباب به جهتهاي مختلف تلفن موجب ميشود به نمايشگرهاي مختلفمانند صفحه شمارهگيري، مدياپلير و مرورگر وب تغيير پيدا كند.
* تاچ وود
تاچ وود پروژه مشترك ميان ان تي تي دوكومو، شارپ و اولمپيوس است كه در ساخت آن از چوبهاي اضافي و بدون مصرف استفاده شده است.
اينتلفن هوشمند با وجود بدنه چوبي به دليل بهرهگيري از فنآوري قالبگيريفشاري سهبعدي در برابر آب، حشرات و پوسيدگي مقاوم است و در ساخت اين تلفناز هيچ رنگ يا نقاشي استفاده نشده و رنگ و بوي چوب سرو در آن حفظ شده است.
* تلفن همراه UNIK
اينتلفن همراه مفهومي از سوي يك طراح فرانسوي براي نوكيا ساخته شده كهكاربران را قادر ميسازد شكل بدنه آن را به دلخواه خود تغيير دهند.
گوشيUNIK براي كاربران مدپسند طراحي شده تا بهعنوان يك دستگاه جانبي مورداستفاده قرار بگيرد و شامل 152 قطعه مربع شكل است و اين گوشي ميتواند باافزودن مربعهاي جديد از جنس و رنگهاي مختلف تغيير شكل پيدا كند.
* تلفني كه با خون كار ميكند
باتلفنهايي كه دست يا بازو را به يك تلفن تبديل ميكنند، ديگر نيازي بهاستفاده از دستگاههاي هندس فري نخواهد بود. تلفن مفهومي "ديجيتال تاتواينترفيس" به شكل تاتو است اما در زير پوست دست كاشته ميشود تا بهعنوانيك تلفن مورد استفاده قرار بگيرد. اين تلفن بلوتوثي با تبديل گلوكز واكسيژن خون به الكتريسيته كار ميكند و با استفاده از نقطهاي كه بررويدست قرار دارد، خاموش و روشن ميشود.
* گوشي Box To Play
اينتلفن كه قابليت تبديل به يك جعبه كوچك را دارد از سوي KDDT AU DesignProject طراحي شده و تركيبي از يك تلفن همراه با تمام ويژگيهاي مكالمه ودوربين مورد انتظار كاربر و يك دستگاه موسيقي است.
گوشي Box To Play علاوه بر قابليتهاي موسيقي، ميتواند به جعبهاي كه اكوليزرهاي گرافيكي در چهار طرف آن روشن ميشود، تبديل شود.
منبع "سايت خبري تحليلي اقتصادي پيمانه" [/JUSTIFY]