نشست شبيهسازي فعاليتهاي سياسي-امنيتي آمريكا در منطقه/قسمت اول
صادقالحسيني: هدف آمريكا بدست آوردن جايزه بزرگ يعني ايران است
خبرگزاريفارس: صادق الحسيني در نشست "شبيهسازي فعاليتهاي سياسي و امنيتي آمريكاو متحدانش در منطق " كه در خبرگزاري فارس برگزار شد همه فعاليتهاي امنيتيو سياسي اعم از نظامي و غير نظامي در دهه اخير را با هدف دستيابي به"جايزه بزرگ " يعني ايران معرفي كرد.


بهگزارش فارس، گروه بينالملل خبرگزاري فارس هفته گذشته با حضور آقايان هاديمجيدي كارشناس مسايل منطقهاي و محمد صادق الحسيني كارشناس مسايل سياسيجلسهاي برگزار كرد كه در آن به تجزيه و تحليل عملكرد سياسي و امنيتيآمريكا و رژيم صهيونيستي و پيشبيني واكنشهاي اين عناصر در منطقه درآينده پرداختند.
در اين شبيهسازي و بررسي هادي مجيدي به بخش مسائل امنيتي و نظامي و صادق الحسيني به بخش سياسي پرداخت.

مجريجلسه: آمريكاييها دو تيم فعال در منطقه دارند. يكي تيم سياسي و ديگرينظامي كه گاه با هم چالش پيدا ميكنند. وضعيت اين تيمها در منطقه چگونهاست؟
آمريكا در حوزه سياسي در مناطق مختلفي درگير است. از لبنان وفلسطين تا عراق ايران و افغانستان و پاكستان. ميخواهيم بازخواني كنيم تاببينيم كه آمريكايي چطور فكر ميكنند.
صادقالحسيني: عملياتآمريكاييها در منطقه از يازدهم سپتامبر به بعد آغاز شد، تمام اين عملياتچه در افغانستان و عراق كه به شكست انجاميد و چه پس از آن كه به سراغلبنان رفت همه براي رسيدن به جايزه بزرگ بود. جايزه بزرگ اصطلاحي بود كهاولين بار بوش در مورد ايران به كار برد. دستگاه ديپلماسي جرج بوش هم برايرسيدن به اين جايزه بزرگ اين مطلب را نشر ميهند كه بانك مركزي همهگروههاي مقاومت ملتهاي منطقه - كه آنها تروريسم مينامند- ايران است؛ ازحزب الله گرفته تا فلسطين و تا عراق و هر جايي كه از ملتهاي منطقه مقاومتظهور پيدا كرده عامل اصلياش آن چيزي است كه از انقلاب ايران گرفته شدهاست و انتقال پيدا كرده و مردم منطقه را در مقابل نفوذ آمريكاييها وعمليات آنها ايمن كرده و مردم را در خصوص توطئههاي آمريكاييها آگاه كردهاست.
آمريكاييها پس از شكست در جبهه زميني عليه مقاومت در منطقهبه فكر درياها افتادند و به سوي بازي درياها و تنگههاي مهم منطقه ازهرمز گرفته تا بابالمندب و حتي جبلالطارق هستند. عنوان اصلي اين حركت هماين بود كه باز هم چون ايران نفوذش در منطقه بسيار قوي است و در كل منطقهنفوذ دارد و چون ايران مركز ثقل تمام مقاومتهاي منطقه است اينجا دوبارهطرحي با اين عنواني كاذب براي جلوگيري از رساندن سلاح بوسيله ايران بهمقاومت فلسطين در غزه شكل گرفت كه كاندوليزا رايس و زيپي ليوني در آخرينروزهاي زندگي جرج بوش در كاخ سفيد امضا كردند، بر اساس اين طرح نيزحضورشان در منطقه چند برابر شد از طرف رژيم مصر كانال سوئز به رويشان بازشد و كشورهاي عربي منطقه نيز پايگاههايي را در اختيار آنها گذاشتند تانفوذشان چند برابر شود با اين عنوان كه "جلوگيري از قدرتمند شدن بازوهايقوي ايران در منطقه " در اين زمينه هم شكست خوردند.
بعد از اين دوشكست چه در زمين و چه در دريا آخرين راهكاري كه به عنوان مهمترين برنامهدر ذهنشان است، ايجاد يك فضاي بسيار سنگين جنگ اطلاعرساني، جنگ رواني وامنيتي كه از طريق آن، آن طور نشان دهند كه تمام كشورهاي منطقه از لحاظحكومتها و رژيمها با آنها همراه هستند و از اين طريق به دنبال لحظهمناسب براي حمله به يكي از بازوهاي قدرتمند انقلاب اسلامي در منطقه هستندو يا اگر توانستند رسيدن به آن جايزه بزرگي كه براي خودشان پيشبيني كردهبودند. در اين جنگ هم ضربههاي بزرگي خوردند ولي همچنان اين جنگ ادامهدارد و در اوج بحران هستند و در عين حال در اوج طراحي و اجراي اين برنامههستند به طوري كه از رژيمهاي منطقه و سازمانهاي جاسوسي منطقه استفادهميكنند؛ ترور المبحوح و ضربه زدن به نيروهاي سوريه نيز جزء اين برنامهبود، فشار آوردن بر مقاومت لبنان از طريق دادگاه حريري نيز جزء همينبرنامه بوده، راه انداختن جنگ تمام عيار عليه شيعيان زيديه در منطقه يمندر همين چارچوب است. تلاش براي ايجاد اختلال در ارتباطات مستحكم و مداومبين ايران و سوريه به عنوان دو دولت مقاومت در منطقه نيز جزئياز اينپروژه است.
آنها به دنبال نمايش فضاي وحشتي در منطقه هستند كه ازطريق آن در چنين فضايي اراده تصميمگيران ايران را تضعيف كرده و بتوانندمطامع خود را تامين كنند.