وزیر ارتباطات: اپراتور چهارم با اینترنت هشت مگابیتی برای منازل

وزیرارتباطات گفت: حداکثر پهنای باند اپراتور فناوری اطلاعات (اپراتور چهارم)متناسب با کاربرد متفاوت خواهد بود اما برای مثال در سرویس ویدئو درخواستیحداقل پهنای باند هشت مگابیت بر ثانیه به منزل کاربران ارائه خواهد شد.وزیرارتباطات گفت: حداکثر پهنای باند اپراتور فناوری اطلاعات (اپراتور چهارم)متناسب با کاربرد متفاوت خواهد بود اما برای مثال در سرویس ویدئو درخواستیحداقل پهنای باند هشت مگابیت بر ثانیه به منزل کاربران ارائه خواهد شد.
رضاتقیپور در گفتوگو با فارس در خصوص اینکه اپراتور فناوری اطلاعات دسترسیبه چه پهنای باندی را برای کاربران فراهم میکند، اظهار داشت: بهتر استفعلاً نام این اپراتور را اپراتور IT نگذاریم.
وی ادامه داد: ایناپراتور شبکهای است که خدمات دیتا را ارائه میکند و پهنای باند موردنیاز آن بستگی به کاربردها و سرویسهای ارائه شده از طریق این شبکه دارد.
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: برای مثال یکی از کاربردهای اینشبکه ارائه فیلم به صورت درخواستی (video on demand) است که پهنای باندمناسب این سرویس حداقل 8 مگابیت بر ثانیه و بالاتر است که در داخل شبکهاین پهنای باند را در اختیار کاربران قرار میدهیم.
به گزارش فارس،پیش از این قائم مقام وزیر ارتباطات در امور بین الملل و فناوری ازراهاندازی اپراتوری برای فعالیت در لایه دسترسی در آینده نزدیک خبر دادهبود.
بنابراین گزارش، مهدی اخوان بهابادی گفته بود: بستر فعالیت ایناپراتور فیبر نوری خواهد بود و در پروژه رساندن فیبر نوری (FTTX) قرار استفیبر تا در منازل کشیده شود.
منبع:مدیانیوز