[JUSTIFY]

محققینآمریکایی با الهام از حرکات بدن مارهای طبیعی مارهای روباتیکی ساخته اندکه در عملیات مختلف خنثی کردن مواد منفجره به سربازها کمک خواهند کرد.

بهگزارش خبرگزاری مهر، مارها ترسناکند و تنها می توانند بخزند اما قطعا قادربه خنثی کردن بمب و یا حضور در عملیات جستجو و نجات نیستند، با این حالمارهای روباتیک شاید بتوانند این داستان را تغییر دهند.

درپروژهای به نام "Robotic Tentacle Manipulator " مهندسین آزمایشگاهتحقیقات نظامی آمریکا در حال ایجاد روباتهای مار گونه خودکاری هستند که میتوانند به جای سربازان در موقعیتهای خطرناک حاضر شوند تا در عملیتهایجستجو و نجات و شناسایی خطرات احتمالی ناشی ازIED ها (تجهیزات قابلانفجار تقویت شده) به آنها کمک کنند.

شناسایی نوع مواد منفجرهیکی از دردسرسازترین مشکلات نظامیان آمریکایی در عراق و افغانستان بودهاست که مدتها عامل اصلی مرگ نیمی از نظامیان آمریکایی در منطقه به شمار میرفت. اکنون برای جستجو و غیر فعال کردن این مواد منفجره به جای فرستادنسربازها و ایجاد احتمال آسیب دیدگی برای آنها، مارهای روباتیک قادر بهانجام این کار هستند.

مارهای روباتیک مجهز به حسگرها و سیستمردیاب و تجسس لیزری به نام LADAR هستند که تصاویر سه بعدی از شکل اجسام وویژگی های فیزیکی آنها ارائه می کند. حسگرهای حساس لمسی به روباتها اجازهمیدهد تا اشیا را حس کرده و تعادل خود را برقرار کرده واجسام رابچرخانند.

این روباتها نسبت به انواع دیگر روباتها از فواید بیشتری برخوردارند:

- ابعاد آنها قابل تغییر است یعنی امکان ساخت آنها در ابعاد کوچک و یا بزرگ وجود دارد.

- می توانند بر روی سطوح ناهموار حرکت کرده و یا از پله ها بالا بروند.

- تعدادی از این مارها می توانند برای اسکن یک اتاق و دست کاری یک جسم در یک منطقه به صورت تیمی عمل میکنند.

- آنهامی توانند مشکل باز کردن در را در روباتها رفع کنند. وجود مفصلهای متعدددر این مارهای روباتیک میتواند در گرفتن و چرخاندن انواع دستگیرههای درموثر واقع شود.

بر اساس گزارش ان بی سی، توانایی این روباتهایخودکار در برقراری ارتباط با یکدیگر یکی از اصلی ترین موارد مورد مطالعهدانشمندان به شمار می رود.[/JUSTIFY][JUSTIFY]منبع "سايت خبري تحليلي اقتصادي پيمانه"[/JUSTIFY]