بهگزارش «شیعه نیوز» به نقل از آتی، در پی تحرکات صوفیان گنابادی در سروستانو تلاش جهت جذب جوانان به این فرقه اخیراً جبهه ای از متدینین علیه آنهاتشکیل شده و این گروه از متدینین نمایشگاهی از مسایل انحرافی این فرق رابرای بازدید مردم برگزار کردند که اواسط هفته گذشته، ابتدا دراویش بهتحریک سران خود اقدام به تجمع در مقابل این نمایشگاه نمودند و سپس برخی ازعوامل اجیر شده آنها چادرهای نمایشگاه را به آتش کشیدند.
گفتنی استهمزمان با ورود همه ی جریانات ضدانقلاب به درگیری با نظام و تلاش جهت آشوبدر کشور پس از فتنه اخیر،فرقه گنابادی نیز که شاخه سیاسی جبهه ملی محسوبمی شود درگیری و ایجاد تنش را در دستور کار خود قرار داده است.
اخیرا نیز نورعلی تابنده قطب ضد انقلاب این فرقه تحرکات وسیعی را علیه دولت آغاز نموده است.
کارشناسان معتقدند علاوه بر گرایش های ضد انقلابی تابنده، یکی از دلایل ایجاد آشوب و درگیری با نظام متحد نمودن فرقه است.
گفتنیاست بر سر جانشینی آقای تابنده نزاعی سخت بین مشایخ فرقه در گرفته است تاجایی که اخیرا آقای تابنده در سخنرانی خود تلویحا بحث فرق نداشتن مشایخبایکدیگر را مطرح نموده است.