مسائل اسلامي هيچ وقت با زور حل نميشود

وي همچنين در اظهار نظر در مورد حجاب و عفاف با تاكيد بر اينكه « [HIGHLIGHT=#92d050]حقيقتاين است كه مسائل اسلامي هيچ وقت با زور سرنيزه حل نميشود» خاطرنشان كرد:ما نميتوانيم با زور سرنيزه و فشار، مردم را نمازخوان كنيم. مانميتوانيم با تظاهرات و زور و فشار جلوي رشوهخواري را بگيريم. مانميتوانيم با زور سرنيزه جلوي رباخواري را بگيريم.[/HIGHLIGHT] مساله بدحجابيو مسائل اخلاقي ريشههاي مختلفي دارد. سي سال است كه ما از تهاجم فرهنگيحرف حرف ميزنيم. خطر آن را مطرح ميكنيم اما آيا شما تا به حال شنيدهايدكه يك ميزگرد، يك همايش و يك سميناري در مورد مقابله و را ه علاج تهاجمفرهنگي تشكيل شود؟ فقط داد ميزنيم، حرف ميزنيم و تظاهرات ميكنيم.
ويافزود: مگر ميتوان با زور سرنيزه مردم را محجبه كرد؟ ا گر با سرنيزه كاردرست ميشد رضاخان با سرنيزه حجاب را از اين كشور ميبرد. به همان نحو كهبا زور سرنيزه بيحجاي حاكم نشد، حجاب هم حاكم نميشود. اول بايد ريشه آنرا پيدا كرد؛ بدحجابي ريشه در مسائل مختلفي دارد مسا ئل اقتصادي اخلاقي،اجتماعي وف رهنگي و اينها بايد بررسي شود و اين كار يك روز و دو رز نيستبايد سمينارهايي برگزار و قا نون هم اجرا شود. قانون كجاست؟ من و شما بهسرمان ميزنيم كه چرا بعضي از زنان و دختران در خيابانها بدحجاب هستند دربسياري از دواير دولتي و وزارتخانهها اين مساله وجود دارد، يعني اينمساله از اساس مشكل دارد. اگر قانوني وجود دارد بايد اجرا شود و از اداراتو وزارتخانهها شروع شود. وقتي با مسوولي كار داريد منشي برخي از مسوولان،اي كاش فقط بدحجاب بود!
روحاني تاكيد كرد: در چنين شرايطي اين هياهومشكلي را حل نميكند. اينها مسائلي است كه بايد ريشهيابي شود و در مرحلهدوم قانوني تصويب شود كه كاملا در دواير دولتي و وزارتخانهها اجرا شود وبعد هم حتما در جامعه مورد توجه قرار ميگيرد. هيچ مشكلي با جار و جنجالحل نميشود [HIGHLIGHT=#00b050]وقتي كسيبه حجاب اعتقادي ندارد تا روزي كه زور و فشار هست از روي ترس حجاب رارعايت ميكند، اما به محض اينكه فشار كند شود بدتر از گذشته به صحنهميآيد.[/HIGHLIGHT] اين مسائل را بايد از لحاظ جامعهشناسي و روانشناسي مورد بررسي قرار داد و ريشهاي حل كرد نه با هياهو.

کاربران گرامی میتوانند متن کامل را اینجا بخوانند :
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]