بهگزارش شيعه آنلاين به نقل از روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی،همایش «اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی» با حضور حجةالإسلام والمسلمين محمدعلی تسخیری، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ۱۴ و ۱۵مردادماه در بیروت برگزار میشود.
این همایش به منظور بررسی مهمترین مسائل اسلامی از جمله دفاع از مقدسات و منافع اسلامی و مقابله حملات به مقدسات برگزار خواهد شد.
طرحاسلام هراسی و از هم گسستن صفوف به هم پیوسته اسلامی و راههای مقابله باآن و درد و رنجهای بخشهایی از جهان اسلام که تحت اشغالگری بیگانگان بهسر میبرند از دیگر مباحث این همایش دو روزه خواهد بود.
اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی دارای ۱۹۵ عضو شامل رادیو، تلویزیون و مؤسسات رسانهای از ۲۸ کشور است.
حمایتاز حقوق جوامع و کشورهای اسلامی و پشتیبانی از مسایل عادلانه آنها دررویارویی با اشغال و تهاجم فرهنگی و تحکیم وحدت، تقریب مذاهب، برادری، رشدهویت اسلامی، تاکید بر مولفههای هویت فرهنگی با توجه به چندگانگی و ضرورتتکامل آنها یکی از اهداف مهم اتحادیه رادیو و تلویزیونهای کشورهای اسلامیاست.
همایش رسانه و مقدسات امت اسلامی و منافع آن از دیگر برنامههاییاست که روزهای پنجم و ششم آگوست (۱۴ و ۱۵ مرداد ماه) در بیروت برگزارخواهد شد.
تاکید بر مقاومت به عنوان راه حل پایان دادن به اشغالگری،مساله فلسطین و قدس و طرح صهیونیسم در منطقه و سرانجام نهضت علمی در جهاناسلام و پایههای آن و چشماندازهای آینده از جمله موضوعاتی است که در اینهمایش مورد بررسی قرار میگیرد.