بینیشما قسمتهای راست و چپدارد که هر دو قسمت برای تنفس تان بکار میروند، امادر حقیقت دو سوراخبینی شما متفاوتند و شما میتوانید این تفاوت را حس کنید.حفره سمت راستبینی، نشانگر خورشید و حفره سمت چپ نشانگر ماه است.
وقتیسردرد دارید، سعی کنید که حفره سمت راست بینی تان را ببنیدید و برایتنفسکردن تنها از حفره سمت چپ استفاده کنید. خواهید دید که بعد از پنجدقیقهسردرد شما خوب خواهد شد.
اگر احساس خستگی میکنید، برعکس اقدام فوق راعمل کنید. حفره سمت چپ بینیتان را ببندید و تنها از حفره سمت راست بینیتان تنفس کنید. بعد از مدتیاحساس میکنید که خستگی شما برطرف شده است.
حفره سمت راست بینی شما به گرمی مربوط است و لذا براحتی گرم میشود این درحالی است که حفره سمت چپ بینی تان به سردی مربوط میباشد.
تفریباًهمه خانم ها از حفره سمت چپ بینی شان تنفس میکنند، بنابراین باسرعت بیشتریخنک میشوند. اما بیشتر پسر بچه ها با بینی سمت راستشان نفسمیکشند.


آیاتوجه کرده اید که وقتی ازخواب برمیخیزید، کدام حفره بینی تان سریعتر تنفسمیکند؟ اگر از حفره چپتندتر تنفس میکنید، شما احساس خستگی دارید. بنابراینحفره سمت چپ بینی تانرا ببندید و برای تنفس از حفره سمت راست خود استفادهکنید، خواهید دید کهبسرعت احساس شادابی میکنید.

فردی مستمراً سردردبدی داشت و مکرراً به دکتر مراجعه میکرد و این سردردباعث شده بود که حتینتواند براحتی مطالعه کند و شبها نیز چنین سردردی راحس میکرد، او مکرراًقرص های مسکن میخورد اما موثر نبود. تا اینکه تصمیمگرفت از راه تنفس،سردرد خود را بهبود ببخشد. حفره سمت راست بینی اش رابست و سعی کرد از حفرهسمت چپش تنفس کند. او مشاهده کرد که در کمتر از یکهفته سردردش بهبود یافتلذا این تمرین را برای مدت یکماه بعد هم ادامهداد. چنین تمرینی برای تنفسکردن و بدون استفاده از قرص های شیمیایی تجربهشده ومفید بوده است.

شما هم امتحان کنید. بی ضرر است.

منبع: ایمیل