با وجود جمعيت زياد شانگهاي، تردد وسايل نقليه دراين شهر بدون ايجاد كمترين ترافيكي انجام ميشود و مردم اين شهر اغلب برايجابهجايي خود از دوچرخه، موتور سيكلت و وسايل نقليه عمومي استفادهميكنند.

به گزارش فارس «توانا»، به محل برگزاري نمايشگاه اكسپو2010 شانگهاي چين، اين شهر نزديك به 20 ميليون نفر جمعيت دارد و بابرگزاري نمايشگاه اكسپو پيشبيني شده است كل جمعيت شانگهاي همراه باتوريستها و بازديدكنندگان از نمايشگاه، طي اين مدت شش ماه برگزارينمايشگاه، به 30 ميليون نفر افزايش يابد.
به گزارش فارس با وجود جمعيتزياد، تردد وسايل نقليه در اين شهر بدون ايجاد كمترين ترافيكي انجامميشود البته مردم شانگهاي اغلب براي جابهجايي خود از دوچرخه، موتورسيكلت و وسايل نقليه عمومي نظير اتوبوس و مترو استفاده ميكنند.
درحالي كه براي اتوبوسها خط ويژه تردد وجود ندارد، موتورسواران ودوچرخهسواران داراي خط ويژه تردد هستند بدين ترتيب كه پيادهروها به دوقسمت براي عبور عابر پياده و خط ويژه عبور دوچرخه و موتورسيكلت تقسيم شدهاست؛ دوچرخهها اغلب برقي هستند و دوچرخهسواران نيازي به ركاب زدنندارند.
به گزارش فارس آلودگي هوا در اين شهر معنا ندارد و قوانين راهنمايي و رانندگي در اين كشور به دقت توسط مردم رعايت ميشود.
وسيله اصلي حمل و نقل در محوطه 500 هكتاري نمايشگاه اكسپو، اتوبوس است كه به صورت رايگان بازديدكنندگان را جابهجا ميكند.
همچنينبراي ارتباط دو بخش نمايشگاه اكسپو كه در دو طرف رودخانه هوانگپو قراردارد، بازديدگنندگان از قايق (تردد روي آب) و يا اتوبوس (تردد از طريقتونل دريايي) استفاده ميكنند.
اين شهر از دو ناحيه اصلي پو زي (شهركغربي) و پو دونگ (شهرك شرقي)، تشكيل شده است، كه هر كدام از آنها باسرتاسر رودخانه هوانگ پو مواجه هستند.
به عنوان يك قاعده كلي، پو زي مظهر " شانگهاي قديمي " و پو دونگ نشان دهنده " شانگهاي جديد " است.
شانگهايبزرگترين شهر و مركز صنعت، تجارت و امور مالي چين و همچنين بهعنوانبزرگترين بندر چين از لحاظ ظرفيت مطرح است؛ سرعت تحولات و حجم فعاليتهاياقتصادي و صنعتي در اين شهر به نحوي است كه تصور تبديل شدن شانگهاي را بهقطب بزرگ اقتصادي جنوب و شرق آسيا در آينده نزديك تقويت ميكند.
اينشهر بزرگترين پايگاه صنعتي چين است و بزرگترين مجتمع فولاد، پتروشيمي وبزرگترين كارخانه اتومبيل سازي، هواپيما سازي، كامپيوتر و از اين قبيل دراين شهر مستقر است.
شانگهاي يكي از چهار شهر مستقل و مستقيماً تحتنظارت حكومت مركزي و دومين شهر سياسي بعد از پكن است؛ در اين شهر نزديك به40 كنسولگري وجود دارد.
اين شهر بزرگترين بندر كانتينري در كل چين و چهارمين بندر بزرگ جهان از نظر ظرفيت بارگيري است.!!