1- شلوارهاي جين تنگ
محققان دانشگاه پورتلند ميگويند چون در اين لباس ها امكان تبادل هوا وجود ندارد، شانس رشد قارچ هانيز افزايش مي يابد. آن جا محيطي تاريك، مرطوب براي رشد سريع قارچ ها دركشاله ران است كه خودشان را با خارش و سرخي نشان مي دهند.همچنین باعثعفونت ادراري مي شوند كه نشانه آن خارش و تكرر ادرار است.2 - كفش هاي پاشنه بلند
زشكانمي گويند گرچه بانوان دوست دارند هميشه با پوشيدن كفش پاشنه بلند، قدبلندتر به نظر برسند ولي اين پوشيدن مداوم، آغازگر مشكلات زنجيرهايطولاني مدت براي آن ها است. پوشيدن مداوم كفش پاشنه بلند باعث انقباضتاندون آشيل مي شود. آسيب تاندون آشيل مي تواند باعث مشكلات شديد راهرفتن شود.
از سوي ديگر عدم تعادل هنگام راه رفتن با اين كفش ها شانسسقوط و زمين خوردن و آسيب لگن را در بانوان افزايش مي دهد. همچنين كفشپاشنه بلند فشار زيادي را بر كمر بانوان وارد مي كند كه باعث كمردردهايشديد در طولاني مدت خواهد شد.3- دمپايي هاي لاانگشتي
دمپاييلاانگشتي نگين دار و بندي شايد شيك باشد ولي به دليل عدم حمايت كفش ازساق پا مي تواند خطرآفرين باشد. اين دمپايي ها معمولا قوس كافي در كفشان ندارند كه مي تواند باعث خار پاشنه پا شود كه درمان آن جراحي است.از سوي ديگر اين دمپايي ها هيچ محافظتي از پا در برابر اشياي تيز موجوددر محيط ندارند.


چكمه هاي صاف و مشكلات زانو و كمر:
دربازار چكمه هاي پاييزي و زمستاني وجود دارد كه كف آن ها صاف و فاقدهرگونه انحناي مطابق با كف پا است. اين كفش ها باعث كمردرد و فرسايش زانومي شوند. هنگام خريدن اين چكمه هاي خزدار حتما دقت كنيد كه خز اين كفشها به زانوي شما فشار نياورد و از طرف ديگر حتما در كف ضخيم اين كفش هاانحناي كف پاي شما رعايت شده باشد.


4- كيف دستي هاي بزرگ و سنگين
رچهمُد است كه كفش هاي پاشنه بلند ورني را با كيف دستي بزرگ ست كنيد ولي كيفدستي هاي بزرگ و سنگين هم براي بانوان مشكل آفرين هستند. پزشكان ميگويند حمل كيف دستي هاي بزرگ و سنگين باعث كمردرد مي شود. بهتر است اگرچنين كيف دستي داريد، هر چند ساعت آن را از اين شانه تان روي آن يكيبيندازيد تا فشار روي يكي نباشد. حمل طولاني اين وسايل باعث درد عضلانيمي شود چون وقتي شما كيف سنگيني را روي يك شانه خودتان بيندازيد، عضلاتطرف ديگر بدن شما براي مستقيم نگه داشتن بدن تان كشيده مي شوند. بهترينروش حمل كيف دستي انداختن آن به صورت كج است، به طوري كه بند آن روي يكشانه و خودش در طرف ديگرتان باشد.5- كفش هاي نوك باريك
بههر دليل اين روزها در ميان خانم ها و نيز آقايان، پوشيدن كفش هايي كهنوك باريك دارند، مد شده است. كفش هايي كه در كوچه و خيابان پاي خيلي هامي بينيد اولين چيزي كه به خاطر مي آورد اين است كه پاي بيچاره اين همهفشار را چگونه تحمل مي كند؟

استدلال برخي افرادي كه از اين گونهكفش ها استفاده مي كنند اين است كه پس اين همه آدم چگونه اين كفش ها رامي پوشند و بيمار نمي شوند، در حالي كه اگر از خود اين افراد بپرسيدخاطرات تلخ زيادي براي گفتن دارند. مثلا يكي از اين خاطرات چنين است:"تازه از اين كفش هاي نوك باريك مد شده بود. من هم رفتم و يكي از آن هارا خريدم و تمام روز پوشيدم و پز دادم. فرداي آن روز وقتي خواستم دوبارهكفشم را بپوشم، متوجه درد شديدي در شستم شدم. اول خيلي به آن اعتنا نكردمولي ديدم قابل تحمل نيست. انگشتم را كه نگاه كردم ديدم قرمز شده و مجبورشدم با دمپايي نزد دكتر بروم. دكتر گفت ناخنت داخل گوشت انگشت فرو رفته وبايد آن را بيرون بياورم."


فرو رفتن ناخن به داخل گوشت، يكي ازعوارض پوشيدن كفش هاي تنگ و نوك باريك و ضايعه شايعي است كه بيشتر برايشست پا پيش مي آيد. در اين بيماري به دليل فشار فيزيكي، معمولا بافتحاشيه ناخن شست پا به سمت ناخن فشرده مي شود و در نهايت ناخن به داخلبافت كناري فرو مي رود. اين عارضه معمولا دردناك است و كمكم عفونت هم بهآن اضافه مي شود. براي پيشگيري از اين عارضه بايد ناخنها را به طرزدرستي كوتاه كرد و كفش تنگ و نوك باريك نپوشيد.

فرو رفتن ناخن بهگوشت تنها عارضه دردناك كفش هاي نوك باريك نيست و بسياري از كساني كه بهپوشيدن اين كفشهاي خطرناك عادت دارند، دچار عارضه اي مي شوند كه بهمراتب پُر دردسرتر از قبلي است. اين عارضه كه در واقع انحراف دايمي انگشتشست پا به سمت انگشت دوم است "هالوكس والگوس" نام دارد. گفته مي شود،اصلا شيوع اين بيماري با ظهور كفش در جوامع بشري آغاز شده است.

نتايجمطالعات دانشمندان عربستان سعودي حاكي است، هيچ هالوكس والگوسي در ميانزنان وجود ندارد كه بر اثر پوشيدن كفش نوك باريك ايجاد نشده باشد. بهعبارتي صد درصد زنان دچار اين بيماري در اين كشور كفش هاي نوك باريك ميپوشند. البته شايد بگوييد مگر چند نفر از كساني كه كفش نوك باريك ميپوشند، دچار هالوكس والگوس مي شوند كه اين همه در باره آن سر و صدا بهپا شده است؟

در پاسخ به اين سوال دكتر عبدالوهاب، استاد دانشگاهملك سعود رياض، مي گويد: "حدود 81 درصد كساني كه مدت طولاني كفش نوكباريك مي پوشند، درنهايت دچار هالوكس والگوس مي شوند."

غير ازدو عارضه فوق، كفش هاي نوك باريك عوارض متعدد ديگري نيز به همراه دارندكه از آن ميان مي توان به پينه، ميخچه و كج شدن و خميدگي انگشتان اشارهكرد. درنهايت مي توان به جرات گفت پوشيدن كفش هاي نوك باريك، صرف نظراز مد بودن شان اصلا به صلاح پاهاي شما نيست.