در سال 1911 «تادائو يوشيدا» در دهکدهاي در ژاپنمتولد شد. در جواني او در يک کارخانه توليد زيپ شروع به کار کرد و زمانيکه تحت تاثير اين محصول قرار گرفت، کارخانه ورشکست شد. در سال 1934 اوشرکتي در نيهونباشي توکيو تاسيس کرد تا به توليد زيپ ادامه دهد.

اينشرکت بعدا YKK يا «يوشيدا کوگيو کابوشيکي» نام گرفت و در فوريه 1942 شروعبه فروش سهام کرد. در ماه مه 1945 وقتي يکي از کارخانههاي شرکت درکوماتسوگاوا دچار آتش سوزي شديدي شد، يوشيدا ضرر زيادي را متحمل شد، ولييوشيدا مجددا کارخانه را شکوفا کرد و چند ماه بعد يک شرکت ديگر به نام«يوزو تکوشو» را خريداري و به YKK اضافه کرد.

شرکت در ژانويه1946 نام تجاري خود را ثبت کرد و در سالهاي بعد با خريد يک دستگاهآمريکايي براي اتوماسيون فرآيند توليد زيپ، شروع به ايجاد تحولاتتکنولوژيکي در توليد کرد. تا قبل از آن زيپهاي YKK به صورت دستي ساختهميشدند؛ بنابراين کيفيت پايينتري نسبت به حالت اتوماتيک جديد داشتند. درمارس 1951 دفتر مرکزي شرکت به چوئو، توکيو منتقل شد و چهار سال بعد آنهايک کارخانه جديد در کوروبه توياما افتتاح کردند.

در سال 1958 آنهاضمن تغيير مجدد دفتر شرکت به تايتو توکيو، محصول جديدي معرفي کردند که درآن دندانههاي زيپ نمايان نبود. اولين کارخانه خارجي YKK نيز يک سال بعددر نيوزيلند تاسيس شد و شرکت با شروع تجارت خارجي، در سال 1960 اولين شعبهآمريکايي خود را در نيويورک تاسيس کرد و هنوز هم بزرگترين عرضهکنندهانواع زيپ و وسايل ديگر از قبيل قفل و بند و دکمه در آمريكا است.

درنوامبر 1961 محصولات آلومينيومي به خط توليد کارخانه اضافه شد و دو سالبعد دفتر مرکزي به محل کنوني آن يعني چيوداي توکيو منتقل گرديد. پنج سالبعد محصول جديد آنها با نام YZip معرفي شد که بسيار سخت و بادوام بود وبراي شلوارهاي جين استفاده ميشد. اتوماسيون روند توليد و دوخت YZip بهشلوارهاي جين فروش شرکت را تا حد زيادي بالا برد و شعبه جديدي در مونترالکانادا تاسيس شد.

در دهه 70 شرکت شروع به گسترش در ژاپن کرد وچندين کارخانه در شهرهاي مختلف تاسيس نمود. بحران نفتي سال 1973 که باعثکمبود مواد اوليه شده بود، نيز مانع از گسترش اين شرکت نشد.

YKKهمچنين يک کارخانه در سوازيلند (که بين آفريقاي جنوبي و موزامبيک قرارگرفته) بنا کرد و با رشد آن کارخانه محصولات خود را به تمامي مناطق جنوبيآفريقا از جمله ماداگاسکار و موريس عرضه کرد.

در دسامبر 1981 بامعرفي Quicklon خطوط توليد بيشتري به کارخانه افزوده شد و شرکت با تاسيسيک دفتر مشاوره املاک در سنگاپور، شروع کسب و کار کشاورزي در برزيل و ساختيک کارخانه ساخت زيپ و محصولات آلومينيومي در اندونزي، گسترش بيشتري يافت.

YKK در ژوئيه سال 2000 يک زيرمجموعه با نام نيومکس براي توليدانحصاري قفل و دکمه ايجاد کرد و دو سال بعد يک کارخانه توليد ماشينآلاتدر سوژو، چين تاسيس شد. يک زيرمجموعه فروش و بازاريابي هم در سال 2003 بهشرکت افزوده شد و قسمت ديگري نيز در حوزه محصولات معماري متمرکز شد.

درسپتامبر 2007، شرکت از سوي اتحاديه اروپا به دليل ايجاد کارتلهاي تثبيتقيمت جهاني و تباني براي تقسيم بازار با دو شرکت «کوت» انگلستان و «پريم»آلمان، مبلغ 150 ميليون يورو جريمه شد. محصولات چفت و بست YKK اولين وکماکان مهمترين محصولات اين شرکت هستند و در اکثر کشورهاي دنيا جزوپرفروشترين مدلها به حساب ميآيند. البته خود اين محصولات به دستههايمختلف زيپهاي کشويي، قسمت محصولات پارچهاي و پلاستيکي، بخش قفل و قسمتدکمه تقسيمبندي ميشوند.

محصولات آلومينيوم معماري اين شرکت نيزشامل سيستمهاي مشبک براي قسمتهاي بيروني شيشهاي، ورودي ساختمانهايتجاري و سازمانها، سايبانهاي آلومينيومي و در و پنجرههاي مسکونيميباشد. گروه ماشينآلات و مهندسي YKK با تمرکز بر توسعه و توليدماشينآلات، تجهيزات و رنگها، در بخشهاي ماشينآلات خاص، ماشينآلاتصنعتي و بخش رنگ شرکت فعاليت ميکند. اکنون YKK بزرگترين سازنده زيپ دردنيا محسوب ميشود و معروفيت آن بيشتر به همين دليل ميباشد.

اينشرکت ادعا ميکند که اولين کارخانه سازنده زيپ ترويجدهنده اقدامات حفاظتاز محيط زيست است. YKK در راستاي فلسفه شرکتش که «چرخه نيکي» (The Cycleof Goodness) نام دارد و با شعار «انسان زماني رستگار ميشود که سودي بهديگران برساند»، خط توليد زيپهاي سازگار با محيط زيست را گسترش داده است.

اکنون YKK در مجموع 123 شرکت وابسته را در بيش از 70 کشور جهاناداره کرده و حدود 270 کارخانه با 37 هزار کارمند در اختيار دارد. اينشرکت در سال گذشته ميلادي درآمدي بالغ بر 6 ميليارد دلار را کسب کرده کهنسبت به سال قبل از آن حدود 9 درصد كاهش را نشان ميدهد.