تيمبرتون را كه ميشناسيد؟ اگر فيلم «ادوارد دست قيچي» را نديده باشيد، «بيگفيش» را كه ديگر ديدهايد؟تيم برتون را با آن فضاهاي خاص، عجيب و غريب ومنحصر به فردش كه در شعرها و نوشتههايش ميتوانيم حس كنيم

و درهمه فيلمهايش ميتوانيم با امكانات بيشتر و به كمك تصوير ببينيم،ميشناسيم. تيم برتون در كتاب «مرگ غمانگيز پسر صدفي» باز هم سراغآدمهايي رفته كه به خاطر غيرعادي بودنشان طرد ميشوند. همانطور كهادوارد به خاطر دستهايي كه شبيه قيچي بودند و همه چيز را ميبريدند ازطرف آدمهايي كه او دوستشان داشت، طرد شد.
اينبار هم «عشق پسر هيزمي و دختر كبريتي» قرار نيست براي ما تصويرهاي زيبايي از يك داستان كودكانه را در قالب شعر ارائه كند.

نگاهتيم برتون به اين عشق پايان جانسوزي دارد. مگر عشق ميان كبريت و هيزمامكان دارد؟ به اين ترتيب است كه اين عشق سوزان شعله ورميشود و پسركهيزمي را با خودش ميسوزاند و خاكستر ميكند.

در ميان شخصيتهايدوست داشتني و در عين حال عجيب شعرها، دختري هست كه به همه چيز خيرهميشود. او به زمين خيره ميشود، به آسمان، به درختها و حتي به شما وهيچوقت هم نميفهميد كه چرا. البته اصلا نگران او و چشمهايش نباشيد.دختر خيره بعد از برنده شدن در مسابقه محلي خيره شدن، چشمهايش را از جايشدر ميآورد و زير آفتاب و لب دريا پهن ميكند تا استراحتي بهشان بدهد. بعداز آن همه تلاش آنها لياقت چنين استراحتي را دارند.

شعرهاي تيمبرتون بسادگي نوشته شدهاند آنقدر ساده كه هر كودكي بتواند براحتي آن رابخواند و بفهمد و در عين حال خواهر و برادر جوانترش هم كتاب را دستبگيرند و به همان اندازه از زندگي «دختر آشغالي»، «دختري كه تبديل به تختشد» يا «پسر لكهاي» لذت ببرند و به خاطر مرگ غمانگيز پسر صدفي اشكبريزند. تيم برتون در كتاب پسر صدفياش با همه ارتباط برقرار ميكندهمانطور كه فيلمهاي كودكانهاش در ميان بزرگسالها طرفداران بيشتريدارد. ترجمه فارسي اين كتاب را احسان نوروزي انجام داده و انتشارات حرفههنرمند آن را چاپ و منتشر كردهاست. اگر از دوستداران كارتونهاي تيمبرتون هستيد و «عروس مردگان» يكي از انيميشنهاي مورد علاقهتان است،جديدترين كارتون ساخته تيم برتون كه اقتباسي از آليس معروف در سرزمينعجايب هست هم سال گذشته اكران شد. حتما تا به حال ديويدي زيرنويس فارسيآن به بساط دستفروشها هم راه پيدا كرده است. به هر حال اگر به اينترنت پرسرعت دسترسي داريد ميتوانيد آن را به زبان اصلي دانلود كنيد و از كيفيتخوبش لذت ببريد.


جام جم