بهگزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اهميت استراتژيك تنگه هرمز با توجهبه عبور حجم بالا و غير قابل جايگزين حاملهاي انرژي از آن غير قابل انكاراست. اين مساله با توجه به عرض كم مناطق قابل كشتيراني در اين تنگه كهچيزي در حدود 3 كيلومتر براي هر يك از خطوط رفت و برگشت است و از ميانجزيرههاي ايراني ميگذرد اهميت تسلط بر اين منطقه را دو چندانمينماياند.
بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژي آمريكا، روزانه 16.5تا 17 ميليون بشكه نفت خام از منطقه خليجفارس عمدتا به مقصد ژاپن،آمريكا، اروپاي غربي و ديگر كشورهاي آسيايي صادر ميشود كه تمام آن ازتنگه هرمز عبور ميكند و اين به جز حجم عظيم فرآوردههاي نفتي، گاز مايع ومايحتاج كشورهاي منطقه است كه از اين تنگه عبور ميكند.
در واقع براساس آمارهاي موجود حداقل 88 درصد نفت عربستان سعودي، 90 درصد نفت ايران،98 درصد نفت عراق، 99 درصد نفت امارات متحده عربي و 100 درصد نفت كشورهايكويت و قطر از تنگه هرمز عبور ميكند كه در مجموع ميتوان گفت 90 درصدصادرات نفت توليد كنندگان خليج فارس توسط تانكرهاي نفتي از اين مسير عبورمي كند.
بر اين اساس تنها در سال 2007 روزانه 15 كشتي نفتكش حامل نفتخام به جز تانكرهاي حامل فرآوردههاي نفتي و گاز مايع از تنگه هرمز عبوركردهاند و سالانه به طور كلي 12 هزار كشتي نفتي و تجاري از تنگه هرمزتردد كردهاند كه سهم هر روز از اين تعداد 32 كشتي بوده است و البته آمارامروز به مراتب بيش از اين ارقام است.
اداره اطلاعات انرژي آمريكاعبور اين ميزان نفت خام از تنگه هرمز را به معناي عبور 40 درصد از نفتعبوري از دريا و 20 درصد از كل نفت دنيا از اين آبراهه استراتژيك ميداند.
در عين حال شركت بينالمللي بيمه لويدز در گزارشي اعلام كرده است بستهشدن تنگه هرمز به معناي توقف نود درصد صادرات نفت كشورهاي منطقه خليج فارسو توقف معاملات تجاري بسياري از اين كشورها خواهد بود.
اين شركت درگزارش خود با اشاره به اينكه 90 درصد صادرات نفت و 50 درصد كليه معاملاتتجاري اين كشورها از طريق تنگه هرمز صورت ميگيرد يادآور شده است: بستهشدن تنگه هرمز باعث توقف همه معاملات امارات، كويت، قطر و تقريبا همهصادرات عراق و نيز 88 درصد صادرات نفت عربستان خواهد شد.
واقعيت آناست كه مجموع معبرهاي جايگزين انرژي مانند خط لوله شرق به غرب از عربستانبه درياي سرخ و خطوط لوله عراق در خوشبينانهترين حالت و در صورت تعمير ودر مدار قرار گرفتن نميتوانند بيش از 7 ميليون بشكه از 17 ميليون بشكهنفت عبوري از اين تنگه را از خود عبور دهند.
اين در حالي است كهكارشناسان اقتصادي معتقدند در صورت بسته شدن تنگه هرمز بازار با كمبود 20ميليون بشكهاي نفت مواجه خواهد شد و بهاي نفت از مرز 250 دلار خواهدگذشت. بعضي كارشناسان پا را فراتر از اين نهاده و از سقوط اقتصاد جهاني درصورت بسته شدن اين تنگه سخن ميگويند. چنانكه "پاتريك كلاوسون "پژوهشگرمسائل خاورميانه در موسسه راستگراي خاورنزديك واشنگتن در ضمن نشستي دركميته نيروهاي مسلح مجلس نمايندگان آمريكا گفته است: "با توجه به عبور 40درصد نفت مورد نياز جهان از اين شاهراه حياتي ، اگر اين تنگه براي مدتيطولاني بسته شود، اقتصاد جهاني سقوط خواهد كرد. "
با توجه به همه اينموارد مشخص است در صورت اقدام نيروهاي خارجي به بازرسي از كشتيهاي ايرانيكه به احتمال زياد با واكنش متقابل ايران براي بازرسي كشتيها در ورودياين تنگه مواجه خواهد شد، قطعا با توجه به عرض بسيار كم اين تنگه در مسيرعبور و مرور كشتيها اختلال جدي ايجاد خواهد شد و با وجودي كه تنگه هرمزبسته نميشود اما واضح است كه هرگونه اختلال و كندي در روند عبور انرژي ازاين آبراهه راهبردي تاثيرات مستقيمي را بر اقتصاد بحراني جهان خواهدگذاشت.