آخرین نیوز: پس از یک سال طی مراحل قانونی با تغییر جنسیت و ازدواج دودختر ایرانی موافقت شد. یک منبع مطلع در بهزیستی با اعلام این خبر گفت:مراجع و نهادهای مسئول پس از بررسی پرونده و نظر پزشکان متخصص با ازدواج وتغییر جنسیت کامل نگار برای ازدواج با همکلاسی اش شقایق موافقت کردند.

ماجرااز آنجا آغاز شد که دختری بنام که شقایق تابستان سال گذشته تصمیم گرفت بادوست قدیمی اش به نام نگار که حدود دو سال پیش تغییر جنسیت داده و نامش رابه اردشیر تغییر داده است ازدواج کند اما این پیشنهاد بشدت با مخالفتخانواده شقایق مواجه شد و کدورت هایی را میان خانواده بوجود آورد.

نگارو شقایق از دوره راهنمایی تا دانشگاه با هم همکلاس و هم رشته بودند.مهمترین علت مخالفت خانواده ترس از آبرو ریزی و عواقب این ازدواج عنوان شدو اینکه نگار در دوران تحصیل به خانه آنها رفت و آمد زیاد داشت و از اینجهت اطرافیان فامیل او را بعنوان یک دختر می شناسند.

این اتفاقنادر با شکایت شقایق از والدین ابعاد جدید بخود گرفت و شقایق برای کسباجازه ازدواج با همسر دلخواهش به مراجع قانونی مراجعه کرد. پس از ماه هابررسی و کنکاش پیرامون این موضوع پدر شقایق با ازدواج مشروط موافقت کرد.پدر شقایق با اعلام اینکه از آینده فرزندش بیم دارد موافقت با ازدواج رابه نبود منع پزشکی موکول کرد.

انتشار این خبر در همان زمانبازتاب های را به همراه داشت و باعث گردید نهادهای مسئول با حساسیت بالا وسختگیرانه با توجه به تبعات اجتماعی موضوع در افکار عمومی با آن برخوردکنند.

با ارجاع موضوع به پزشکان متخصص انها به طور دقیق شقایق ونگار را مورد معاینه قرار دادند. بر اساس نظریه پزشکی به لحاظ پزشکی هیچمنعی برای ازدواج این دو جوان با یکدیگر وجود ندارد. بر همین اساس اجازهازدواج شقایق با اردشیر صادر شد. البته در طی این مدت اردشیر با چندین عملمشکلات مربوط به تغییر جنسیت را رفع کرد. در حال حاضر رای نهایی هم بهتایید رسیده و بزودی شقایق و اردشیر با هم ازدواج می کنند.