تهیه کننده برنامه نود تاکنون 9 جام جهانی را پشت سر گذاشته که خاطرات زیبایی از این 9 جام دارد.


آفریقایجنوبی:نرفتن ایران به جام جهانی، یاس فوتبالی اهالی فوتبال ، محو شدنلبخند ازچهره مردم ،کلمنته، قطبی، جلالی، ذوالفقارنسب، لابی، دایی، اخراج...


به گزارش «فردا» فردوسی پور در مجله ایده آل کدهای خاطرات خود را از 32 سال حضور جام جهانی در زندگیاش منتشر کرد.

این گزارشگر جوان تاکنون بازیهای بسیاری را گزارش کرده که شاید بهترین آنها گزارش دیدارهای فینال جام جهانی بوده باشد.

1978 آرژانتین
4سالههستم ....... چیز خاصی یادم نیست ...... فقط نقل قولهایی از پدر ومادرمکه نیمههای شب آنها را بیدار و مجبورشان کردم فوتبال تماشا کنند......تنها چیزی که در خاطراتم باقیمانده تلویزیون کوچک سیاه و سفیدیاست کهتشخیص تیمها را برایم سخت کرده.


1982 اسپانیا
کمکمبافوتبال آشنا شدم ........ پخش بازیهای با تأخیر هم برایم جذاب بود.......بازی آلمان ـ فرانسه و حرکت خشن شوماخر که باتیستون را راهیبیمارستان کردو پیروزی ناعادلانه آلمان در ضربات پنالتی، نفرتم از تیمملی آلمان را کلیدزد.


1986 مکزیک
جادوی مارادونا،بیذوقترین آدم را هم عاشقفوتبال میکرد ....... بازی رویایی برزیل ـفرانسه و گزارش به یادماندنیبهرام شفیعزاده، سرآغازی به علاقهام به اینکار شد ....... شکست برزیل درضربات پنالتی برابر فرانسه، اولین اشکهایفوتبالیام را سرازیر کرد.


1990 ایتالیا
اولینپخشهایزنده فوتبالی پدیده تلویزیون را بیشتر برایم جا انداخت ..... لذتفوتبالدیدن برای فوتبالیهایی که به دیدن بازی با تأخیر عادت کرده بودند وبرایلذت بردن از فوتبال و ندانست نتیجه خود را در محاق خبری قرارمیدادند،تازه معنا پیدا کرده بود ....... اواسط نیمه اول برزیل ـاسکاتلند......... همه جا میلرزد ....... زلزله ........ ولی مگر میشوداز لذتدیدن ضربه آزاد برانکو گذشت؟


1994 آمریکا
اولینشبنیشینیهایفوتبالی .......... بازیهای ساعت 4 صبح، فوتبال دیدن بارفقا ........ایراد گرفتن از گزارشگران ......... کلید خوردن تلاش برایگزارشگر شدن............


1998 فرانسه
به آرزویم رسیدم........ گزارشبازی افتتاحیه برزیل ـ اسکاتلند .......... انگلیس ـآرژانتین ..........چه میکنه این مایکل اوون ....... پیروزی حماسی ایرانو شادی مردم درخیابانها ........ حسرت جاهطلب نبودن ایران در دیداربرابر ضعیفترینآلمان تاریخ جام جهانی ......... ایویچ، 7 ـ یک، کمکاریو .........


2002 ژاپن ـ کره
بازیهایوسط روز ........اجرای ویژه برنامه جام جهانی با رضا جاودانی ..........عشق و علاقه........ گزارش ........ بینندگان، کیک! ......... گزارش فینال.........دوباره برزیل.


2006 آلمان
حضور در جام جهانی....... گزارشاز داخل ورزشگاه ....... شور و شوق جهانی بین سیاه و سفید،پیر و جوان،دختر و پسر ......... حذف تلخ ایران .......... خداحافظ جامجهانی،خداحافظ برانکو ایوانکوویچ ........ اخراج دادکان در برلین پس ازتساویبرابر آنگولا ......... نشستن کف قطار و محرومیت از دیدن بازیها........برلین، فینال جام جهانی، زیدان ـ چیپ، زیدان ـ ماتراتزی...........ایتالیا، فتح جام، جشن قهرمانی باشکوه ....... این کجا و آنکجا.


2010 آفریقای جنوبی
نرفتنایران به جام جهانی .......یاس فوتبالی اهالی فوتبال ....... محو شدنلبخند از چهره مردم ..........کلمنته، قطبی، جلالی، ذوالفقارنسب، لابی،دایی، اخراج ....... سکوت........ هیاهو .......... مایلی کهن، بیانیه،گروهبان قندلی، قطبی، کفدست، نیمه دوم، حسرت ........ خلاء فوتبالی........ درد مشترک ........


ایرانیان فنلاند