عقرب ماهی

عقربماهیها یا ماهی کوهی از خانواده (scorpaenidae) ماهیهای دریایی و از جملهسمی ترین گونه های جهان به شمار می آیند. این ماهی خانواده ای بزرگ باصدها عضو داردو جمعیت آنها در دریاهای معتدل و حاده ای زیاد است ولی درمنطقه هند و آرام به وفور یافت می شوند.
بعضی از آنها همانند شیر ماهیها جذاب و در عین حال خطرناک هستند و برای نگهداری در آکواریوم طرفداران بسیاری دارند.
ازخصوصیات عمومی این ماهی می توان به بدن فشرده و متراکم و برآمدگی و خارهایروی سر، یک یا دو خار روی opercle و سه تا پنج خار روی preopercle اشارهکرد. باله پشتی 17 ـ 11 خار دارد که اغلب دراز و از یکدیگر جدا هستند، وباله های سینه ای دارای 25 ـ 11 پرتو می باشند. در پایه خارهای باله هایشکمی، استی و لگنی غده های سم قرار دارد.
بیشتر عقرب ماهیها در کفدریا ها زندگی می کنند و از سخت پوستان و ماهیهایی کوچکتر تغذیه می کنند ودر بعضی موارد از خارهای خود برای فلج کردن قربانیانشان استفاده می کنند.
سازگانیکعقرب ماهیها پیچیده و مبهم است. «ماهیهای جهان» می گوید 10 تیره فرعی باجمع 388 گونه وجود دارد و این در حالی که «پایگاه ماهی» در سال 2003 میگوید که 3 تیره فرعی با جمع کمتر از 200 گونه وجود دارد.
علاوه بر دواسمی که در بالا قید شد، اسامی معمول دیگری نیز برای اشاره به اعضایخانواده آنها بکار می رود که این اسامی عبارتند از «آتش ماهی»، بوقلمونماهی، ماهی ریشدار و ماهی گزنده که معمولا صفاتی به آنها اضافه می شود.
منبع دانشنامه رشد
منبع عکس جام جم اونلاین