خفاش:خفاشها از طریق ساطع کردن امواج فراصوتی ازبرخورد با موانع اجتناب می کنند وقادرند پروبال حشرات را بگیرند و نیز ازهمین راه،طنین و پژواک امواجصوتی،ناشی از اشیای معلق در هوا که در محیطموجود هستند را شناسایی میکنند. این سونار(دستگاهی که با گسیل امواجصوتی،عمق آب یا اشیا را در زیردریا مشخص می کند) بیولوژیکی موسوم به تعینپژواک،همچنین مورد استفادهدلفین ها قرار می گیرد تا از طریق آن در آب هایگل

کوسه:هرگزبا کوسه ها قایم موشک بازی نکنید،چون حتماشکست خواهید خورد.کوسه ها سلولهای مخصوصی در مغز خود دارند که نسبت بهدامنه های الکتریکی ای که دیگرموجودات تولید می کنند،حساس هستند. اینقابلیت در برخی از کوسه ها،آنچنانپیشرفته است که این موجودات را قادر میسازد تا از طریق علائم ضعیفالکتریکی ای که حرکات و تکان های غیرارادیعضلاتشان به وجود می آورد،ماهیهای پنهان در زیر ماسه ها و شن ها رابیابند.

ماربوآ:اندامهای حساس به دمایی که بین چشمان و سوراخهای بینی مارهای بوآ و افعی هاقرار دارند،آنها را قادر می سازد تا دمایبدن طعمه شان را حس کنند.رویهرسمت کله مارها،یکی از اندام قرار دارد ،ازاین رو،این حیوانات قادرند حتیدر تاریکی محض با دقت تمام و بدون کوچکترینخطایی محل و عمق مکان طعمه هارا حس کنند.

گربه:گربهها،غشایی آینه مانند در پشت چشمانشان دارند کهآنان را قادر می سازد تا درتاریکی مطلق نیز حرکت و شکار کنند. این غشا پساز آنکه نور از شبکیه میگذرد،آن را منعکس می کند. و در حالی که برایدومین مرتبه به انتقال خودادامه می دهد،به چشمان گربه ها فرصت می دهد تافوتون ها (کوانتوم نور) رابگیرند.

مار:زمانیکه ماری زبان دو شاخه خود را حرکت می دهد، اینعمل ممکن است از نظر ماتهدیدآمیز و خطرناک جلوه کند،ولی در واقع مارها ازاین طریق بوی محیط اطرافخود را شناسایی می کنند،مارها از زبانشان برایجمع آوری بو و رایحه معلق درهوا استفاده میکنند. پس از آن،زبان دوشاخهپوشیده شده از بوها ،داخل حفرهها و سوراخ های مخصوصی فرو می رود که درسقف دهان مارها وجود دارند. درآنجا، رایحه ها مورد پردازش و شناسایی قرارمی گیرند و تبدیل به علائم وسیگنال های الکتریکی ای می شوند که به مغزفرستاده می شوند. آلود وکثیف،راه خود را پیدا کنند.

منبع:تکتاز