زنبور وحشی

مقدمه
حشراتجانورانی هستند که دارای سر ، سینه و شکم بوده و دارای یک جفت شاخک هستنددارای قطعات دهانی بوده و دارای سه زوج پاهای بندبند هستند و دو زوجبالدار هستند دارای قلب باریک میباشند. تنفس آنها با لولههای نای منشعبو شاخه شاخه است. دفع به کمک لولههای مالپیگی صورت میگیرد. مغز در اینجانوران از عقدههای مجتمع تشکیل شده و لقاح داخلی و جنس نر و ماده جداست.تخم گذارند و رشد تخم تدریجی با دگردیسی است. حشرات را به دو زیر ردهبیبالان یا بیدگردیسان و زیر رده بالداران یا حشرات بالدار تقسیممیکنند. حشرات بالدار به چندین راسته تقسیم میکنند که راسته زنبورهاجزء بالداران نازک میباشد.راسته نازک بالان
زنبورهابه راسته نازک بالان تعلق دارند. اغلب دارای 4 بال هستند ولی بعضی از آنهابال ندارند. بالها کوچک و غشایی و دارای چند رگبال است. هنگام پرواز بالهابا یکدیگر در هر طرف میپیوندد. حشرات ماده دارای اندام تخمگذارند و ایناندام برای اره کردن ، خراشیدن یا نیش زدن میباشد. لاروها شبیه کرمدرخشنده و گاهی فاقد پا هستند. شفیرهها معمولا در داخل پیله هستند.دگردیسی آنها کامل است. عدهای از این جانوران زندگی اجتماعی و بعضی زندگیانفرادی دارند. بعضی لاروهای آنها به حالت انگلی زندگی میکنند. این راستهدارای دو زیر راسته است: رها شکمان و بسته شکمان.

زیر راسته بسته شکمان
قاعده شکم در این جانوران باریک است. در پشت سینه به صورت کمربند درآمده است. لاروها فاقد پا هستند.

دله زنبوران
بلندیآنها از 4 تا 38 میلیمتر میرسد. اندام تخم ریز در این جانوران بلند است.لاروها انگل پروانهها و یا سایر حشرات هستند. بدن حیوان بالغ باریک وکشیده و رگبالهای آنها زیاد است. شاخکهای آنها رشتهای و دارای مفصلهایزیادی است.پشه زنبوران
پشه زنبوران (Bracoidae) شبیه دله زنبوران ولی کوچکتر از آنها هستند. این جانوران معمولا خارج از بدن میزبان به صورت شفیره درمیآیند.
خلکی سیان
خلکی سیان (Chalcididae)، زنبورهای کوچک و متوسط هستند. شاخکهای آنها زانودار و خمیده است و رنگآنها سیاه یا فلزی است. تعداد رگبالهای آنها کم است. بعضی لاروها دردانهها یا ساقهها وجود دارند. این حشرات ، حشرات آفت و مضر مانندگندمخوار اروپایی را از بین میبرند.
مازو زنبوران
مازو زنبوران (Cynipidae)حشراتی کوچک و ریز هستند. شکم آنها از طرفین فشرده است. تخمها در بافتهایگیاهان مخصوصا در روی درخت بلوط گذاشته میشود. حشرات نر آنها کمیاب است وتولید مثل بکرزایی زیاد است.

منبع دانشنامه رشد