بهگزارش اديان نيوز به نقل از خبرگزاری برنامای مالزی، " نور محمد یعقوب "وزیر دارایی مالزی در زمینه توسعه صنعت مالی اسلامی در این كشور گفت:درحال حاضر سهم مالزی از صنعت بانکداری اسلامی حدود ۱۰ درصد است، اما اینکشور قصد دارد در آینده ای نزدیک سهم خود را در این بازار تا ۲۵ درصدارتقاء دهد.
وی افزود: رشد صنعت مالی اسلامی در مالزی بسیار قابل توجهخواهد بود ، زیرا این كشور تنها كشوری است كه زنجیره ارزشمند و كاملی ازصنعت مالی اسلامی به همراه بانكداری اسلامی را در اختیار دارد و این كشوردر جریان اصلی این صنعت قرار دارد.استقبال غیرمسلمانان از خدمات مالیاسلامی
یعقوب افزود: پتانسیل های زیادی در زمینه صنعت مالی اسلامی وجود دارد و اگر ما درست عمل كنیم قادر خواهیم بود به آنها دست یابیم.
ویگفت: شركتهای اسلامی در مالزی با توجه به تجارب ارزشمند آنها در تولیداتمحصولات مالی اسلامی باید تولیدات بیشتری را ارائه دهند. و تولیدات اسلامیجذابتری در بخش مضاربه و مشاركه ارائه دهند.
حلال محدود به مسلمانان نیست:
وزیردارایی مالزی تاكید كرد كه در صنایع مجاز دستاندركاران محصولات را تولیدیا خدماتی را ارائه كنند كه هم در بازارهای مسلمان و هم در بازارهای غیرمسلمان ارزشمند باشد و عملا با استقبال روبرو شود.
وی گفت: اکنون صنایعحلال به سطحی رسیده است كه شركتها باید به بازارهای غیر مسلمان نگاهیبیندازند كه در مقیاسهای بالا تولید و در نتیجه تولیدات را ارزانتر كنند.
ویبا اشاره به این واقعیت كه بیشتر از ۷۰ درصد از جمعیت جهان غیر مسلمانهستند ادامه داد: ما اكنون به مرحلهای رسیدهایم كه به جای اینكه تولیداتسنتی را بگیرم و آن را پاكسازی(اسلامی) كنیم میتوانیم محصولات را از سطحپائین به بالا خود تولید كنیم.
یعقوب گفت: كه نشان حلال همچنین به معنی كیفیت، خلوص و پاكی نیز هست كه بدینوسیله دسترسی به بازار تنها به مسلمانان محدود نمیشود.