بهگزارش شیعه نیوز باستانشناسان بلغارستانی مدعی هستند که آثاری متعلق بهحضرت یحیی(ع)، را در جزیره سنت ایوان این کشور کشف کرده اند.
کازیمیرپوپکونستانتینوف، سرپرست تیم تحقیق، با اشاره به کشف آثاری متعلق به حضرتیحیی (ع) گفت: یافتههایی که در این جعبه اشیا متبرکه و جعبه کوچکی کهروی آن حروفی یونانی نقش بسته است قرار دارند، از ارزش بسیار بالاییبرخوردار بوده به نحوی که موارد متعددی را پیش روی محققان برای انجامکاوشهای بیشتر قرار داده است.
محققان اعلام کردند، کشف این آثارفرضیههایی مبنی بر وجود اشیا باستانی متعددی در این منطقه را که از حدود25 سال پیش مطرح شده بود به اثبات رساند.
بنابراظهارات سرپرست تیم اکتشاف، این آثار به زودی به کلیسایی درمنطقه سوزوپولبلغارستان فرستاده خواهند شد. گفتنی است درحال حاضر بسیاری از گردشگران ازنقاط مختلف بلغارستان برای دیدن بقایای پیکر حضرت یحیی(ع)، به این شهرسفر کرده اند.