بهگزارش شيعه آنلاين به نقل از جوان، چند ماه پیش بحث ترویج و سازماندهی شدهبدحجابی و گسترش فرهنگ غربی در جامعه مطرح شد که طبق معمول این پرونده ومعضل اجتماعی بدون رسیدن به نتیجه خاصی بسته شد.
اما نکته قابل توجهاین بار ترویج فرهنگ بی بند و باری و ترویج نمادهایی مثل رپ، متال و ...در جامعه و بخصوص در جنوب شهر تهران توسط مهاجران افغانی می باشد. اگر درطی چند ماه گذشته در مناطق مختلف جنوب تهران تردد داشته باشید مسئله ای کهبیش از پیش توجه شما را جلب میکند بی بند و باری و بدحجابی آنهم نه توسطهموطنان بلکه توسط مهاجران افغانی می باشد. متاسفانه با بی توجهی مسئولینهر روز شاهد گسترش بیش از پیش بی بند و باری در بین مهاجرین می باشیم.