دومين همايش بينالمللی باستانشناسی اسلامی 30 دی تا 5 بهمنماه سال جاری در شهر اسلامآباد پاكستان برگزار میشود.
بهگزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی«ircica»، اين همايش به همت مؤسسه ملی پژوهشهای تاريخی و فرهنگیاسلامآباد (NIHCR) و مركز پژوهش تاريخ، هنر و فرهنگ اسلامی استانبول(IRCICA) برگزار میشود.
باستانشناسی شهرهای اسلامی، جستوجوها،حفاریها و يافتههای مربوط به اماكن و بناهای تاريخی اسلامی، اماكنكشفنشده ذكر شده در متون تاريخی، ترميم و نگهداری بناهای تاريخی،پژوهشها و يافتههای مربوط به نسخ خطی، صنايع دستی، مسكوكات اسلامی وديگر آثار اسلامی، جايگاه موزه در گذشته و حال و چالشها و ابعاد مختلفباستانشناسی اسلامی از جمله موضوعاتی هستند كه در اين همايش مورد بررسیقرار خواهند گرفت.
در اين همايش 6 روزه تقويت همكاری در زمينهباستانشناسی اسلامی و انجام و ارائه پژوهشها و كاوشهای علمی نيز موردبررسی قرار میگيرد. اين همايش به سه زبان انگليسی، عربی و اردو برگزارمیشود و مقالاتی كه از سوی انديشمندان و پژوهشگران ارائه میشود به صورتيك كتاب منتشر خواهد شد.
علاقهمندان به شركت در اين همايش میتوانند چكيده مقالات خود را تا تاريخ 8 مهر ماه به نشانی
[email=nihcr.ibd@gmail.com:18hcb490]nihcr.ibd@gmail.com[/email:18hcb490] و يا [email=congress@ircica.org:18hcb490]congress@ircica.org[/email:18hcb490] ارسال كنند.
نخستيندوره همايش بينالمللی باستانشناسی اسلامی 19 تا 21 فروردين ماه سال 84با حضور بيش از 150 عالم، پژوهشگر، باستانشناس و كاوشگر از كشورهای مختلفجهان در استانبول تركيه برگزار شد.