چهارميننشست اقتصاد اسلامی فرانسه به همت «اتاق بازرگانی فرانسه ـ عربی» و بامشاركت «مؤسسه فرانسوی اقتصاد اسلامی»، پنجشنبه، ششم آبان ماه 89 در شهرپاريس برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل ازmoyenorient، چهارمين نشست اقتصاد اسلامی فرانسه با موضوع «اقتصاد اسلامیبه عنوان آغازگر توسعه اقتصادی در خدمت شركتها» از ساعت 8:30 تا 13:30 بهوقت محلی در سالن همايش وزارت اقتصاد، دارايی و صنعت فرانسه برگزار خواهدشد.
بررسی موضوعاتی چون ارائه «صكوك» به عنوان ابزار مالی ـ اسلامی درفرانسه از ابتدای سال 2011، اقتصاد اسلامی در خدمت سرمايهگذاران وسرمايهگذاری در بخشهای صنعتی و توليدی فرانسه با استفاده از ابزارهایمالی ـ اسلامی از اهداف برگزاری اين همايش عنوان شده است.
همچنين بانك توسعه اسلامی به عنوان همكار مؤسسه فرانسوی اقتصاد اسلامی در برگزاری چهارمين دوره اين همايش نقش بسزايی ايفا میكند.