بهگزارش شيعه آنلاين به نقل از تقريب، دومين بانک اسلامی قزاقستان به همتشرکت اقتصادی «آرمانا رايا» مالزی و با مشارکت گروه «توسعه بانکیقزاقستان» و مؤسسه «فتاح فينانس» به زودی در آستانه، پايتخت اين کشورتأسيس میشود.
«اسيکيشوف» معاون نخستوزير و وزير صنعت و فناوریهاینوين جمهوری قزاقستان با بيان اين مطلب گفت: به نظر میرسد که طرحهایجديدی برای اجرا در سالهای آينده ضروری است، برنامههای زيادی در حوزهتوسعه صنعت گردشگری و صنعت و ايجاد بانکهای اسلامی طرحريزی شده است کهبا درنظر گرفتن رياست دورهای قزاقستان در سازمان کنفرانس اسلامی و هفتمينهمايش جهانی اقتصاد اسلامی، از اهميت بسزايی برخوردار هستند. به گفته وزيرصنعت قزاقستان، افتتاح دومين بانک اسلامی در اين کشور میتواند در توسعهصنايع و تجارت قزاقستان نقش ارزندهای داشته باشد و نقطه آغازی برای شروعهمکاریهای ميان اين کشور و مالزی به شمار رود.
لازم به ذکر است، اولينبانک اسلامی قزاقستان با نام«الهلال» ۲۵ مارس سال ۲۰۱۰ ميلادی با مشارکتامارات متحده عربی در شهر آستانه افتتاح شد.