در تاریخ اتفاقات بسیاری افتاده که کنکاش براییافتن دلایل آن، امروز یکی از دغدغههای محققان و علاقه مندان به تاریخ بهشمار می رود.کشف راز ناپدید شدن و تلاش برای یافتن گنج و ثروتهای عظیمپادشاهان یکی از جذاب ترین بخشهای تاریخ است.

گنج اسپانیایی

یکدزد دریایی به نام ریش قرمز طی دو سال دزدی دریایی در سالهای ۱۷۱۶ تا۱۷۱۸ ثروت فراوانی برای خودش ذخیره کرد. در این سالها همگان معتقد بودندکشوری بیشتر قدرت دارد که طلا و جواهر بیشتری داشته باشد.
اسپانیاییهادر این مورد سرآمد دیگران بودند آنها با استخراج معادن در آمریکای جنوبیاین جواهرات را در کشتیهای بزرگ به اسپانیا منتقل میکردند.
این دزددریایی هم با همکارانش صبورانه!! روی دریا مشغول گشت زنی بودند تا سر وکله کشتیهای اسپانیایی پیدا شود و آن وقت با سرعت به غارت کشتیمیپرداختند. نکتۀ مهم این بود که این دزد دریایی همواره جواهرات را درجایی دفن میکرد.
این دزد دریایی بالاخره در سال ۱۷۱۸ دستگیر شد و بامرگش معلوم نشد که این گنج کجاست و چه بر سر آن آمد. کشتی این سارق نیزبعدها غرق شد. تا مدتهای مدید افراد متعددی به جستجوی گنج پرداختند.
حتیدر سال ۱۹۹۸ نیز کشتی را از زیر آب بیرون آوردند اما حتی یک نشانه هم ازگنج به دست نیامد. محققین حدس میزنند که این گنج در جزایر کارائیب یاخلیج ورجینیا و یا غارهای جزیرۀ کایمان دفن شده باشد.

ثروت پرو

درسال ۱۸۲۰ میلادی شهر لیما از کشور پرو در معرض یک شورش عظیم و عمومی قرارگرفت به همین منظور حکام پرویی تصمیمی گرفتند که جواهرات موجود در شهر رابرای دور ماندن از سرقت به مکزیک منتقل کنند. گنجها شامل مقادیر زیادیجواهرات به صورت سنگ، شمعدانهای طلا، مجسمۀ حضرت مریم از طلا و ظروفبسیار دیگر بود.
این گنج یازده کشتی را به طور کامل پر کرد. ویلیامتامپسون مسئول کشتی و حمل این گنج عظیم به مکزیک بود. اما غافل از آنکهدر میان همراهان و کارگران کشتی، دزدان دریایی رخنه کردهاند. پس ازسرقت،دزدان تصمیم گرفتند که جواهرات را به جزیره کوکاس در اقیانوس هندبرده و در آن محل نگه دارند تا آبها از آسیاب بیافتد.
تامپسون فرماندۀکشتی هم که دیگر با دزدان همدست شده بود، به اتفاق سارقان به جزیرهمیرود. اما ارتش مکزیک در تعقیب آنها وارد جزیره شد. به همین جهت دزدانبه سوی جنگلهای انبوه گریختند. از آن زمان تاکنون دیگر هیچ اطلاعی از اینگنج نیست. تاکنون نیز سیصد گروه به جستجوی این گنج رفتهاند اما بهموفقیتی دست پیدا نکردهاند. به همین جهت برخی مدعیاند دزدان دریایی گنجرا در جزیره دیگری دفن کرده و سپس به این محل آمدهاند.

مدفون در گلها

درسال ۱۵۲۰ میلادی اسپانیاییها با خشنونت تمام تمدن کهن آزتک را از پایدرآوردن در حالی که شهر به طور کامل توسط ارتش اسپانیا محاصره شده بودفرمانده آرتکها (منته زوما) به نبرد ادامه میداد تا اینکه به شدت مجروحشد به همین جهت سربازان مدافع شهر تصمیم گرفتند جواهرات را در گوشهای گردآورده و در یک زمان مناسب از شهر گریخته و جواهرات را نیز با خود ببرند.اما ورود اسپانیاییها به شهر و قتل عام مردم باعث شد که آنها شتابزدهتمامی جواهرات را به قعر دریاچه تزوکو بریزند. ظروف نقره و طلا و سنگهایگرانقیمت فراوانی در شهر ذخیره شده بود اما همه آنها به دریاچه ریخته شدندتا اگر امکانش بود روزی به آنجا بازگشته و دوباره آنها را به دست آورند.اما کسی زنده نماند و آنهایی هم که توانستند بگریزند دیگر نتوانستند بهشهر باز گردند.
امروزه این گنج عظیم پس از پنج قرن هنوز دست نخورده درمیان گل و لای دریاچه پنهان شده است. در سالهای اخیر تلاش زیادی برایدستیابی به این جواهرات صورت گرفته حتی یکی از رئیس جمهورهای مکزیک نیزدستور لایرویی دریاچه را داد اما اقدام انجام گرفته بینتیجه ماند.

گنج فرعون

موقعیکه هاوارد کارتر در سال ۱۹۲۲ توانست محل دفن فرعون مصر به اسم توتن آمخخاتون را پیدا کند. از کارهای هنری موجود در قبر او شگفت زده شد. در کنارقبر او یک خزانۀ نگهداری جواهرات قرار داشت که کاملاً خالی بود. بعدهاکارتر حتی نقشه و کاتالوگ جواهرات موجود را نیز پیدا کرد. به همین جهتخالی بودن گنجینه وی را به فکر برد.
برای کارتر عجیب بود که چه کسانی وچگونه اقدام به این سرقت کردهاند. زیرا مسیر دستیابی به مقبره فوق العادهپیچیده بود و یافتن مسیر از فهم انسانهای عادی خارج بود. ضمناً این همهثروت را امکان نداشته بتوانند به راه دوری ببرند و لذا ممکن بود در همیناطراف دوباره دفن کرده باشند.
محققان به این نتیجه رسیدند که همانکسانی که محل دفن را ساخته و نیز جواهرات را در آنجا نهادهاند، در همانسالها یعنی ۳۴۳ تا ۴۲۵ قبل از میلاد، خود اقدام به خارج کردن گنجهانمودهاند اما تاکنون کسی نتوانسته این گنج را پیدا کند. ولی پژوهشگرانمعتقدند که بالاخره این گنج در روزی روی خودش را به انوار خورشید نشانخواهد داد.

گم شدن اتاق کهربا

اما گم شدناتاق کهربا احتمالاً یکی از عجیبترین گمشدنهای جواهرات در تاریخ است.این اتاق یازده متر مربعی تماماً دیوارهایش با کهربا و انواع جواهرات ونیز کارهای هنری منحصر به فرد تزئین شده بود. این اتاق در سال ۱۷۱۶ میلادیبرای فردریک پادشاه پروس ساخته شده و محل آن نیز در نزدیکی کاخ کاترین درسن پترزبورگ روسیه بود.
هیتلر موقعی که به روسیه حمله کرد تلاش نموداین اتاق را به آلمان انتقال دهد اما تمامی دیوارهای اتاق رو به خرد شدنرفت و لذا و تلاش کرد با چسباندن کاغذ دیواری مانع از فرو ریختن آن شوداما این اقدام هم بیفایده بود.
لکن از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵ دیگر کسی ازاین اتاق اطلاعی نداشت و پس از پایان جنگ نیز دیگر هیچکس از این اتاق و یانشانههایی از آن را مشاهده نکرد.
آیا این اتاق در یکی از شهرهای زیرزمین مدفون است؟ آیا آن را آتش زدهاند؟ به هر حال تا امروز که خبری تازه از آن نیست.
اماخوشبختانه یک مدل بازسازی شده از آن امروز در کاخ کاترین وجود دارد. ایناتاق اگر امروز وجود داشت رقمی معادل ۱۴۲ میلیون دلار ارزش داشت.